დირექტორი

დირექტორის მოადგილე ადმინისტრაციულ დარგში

დირექტორის მოადგილე სწავლა-სწავლების დარგში

დირექტორის მოადგილე აღმზრდელობით დარში