სკოლის საგნობრივი კათედრები:

# კათედრა შენიშვნა
1 დაწყებთი საფეხურის რუსული სექტორის კათედრა (I-IV კლასები) კათედრაზე გაერთიანებულია რუსული სექტორის I-IV კლასების რუსული ენის, როგორც მშობლიური ენის, მათემატიკის, ბუნებისმეტყველებისა და ესთეტიკური ციკლის საგნები
2  ქართული ენისა და ლიტარეტურის კათედრა კათედრაზე გაერთიანებულია დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის სავალდებულო საგნები: ქართული ენა (ისწავლება I-XII კლასებში) და ქართული, როგორც მეორე ენა (ისწავლება რუსული სექტორის I-IV კლასებში),
  უცხო ენების კათედრა კათედრაზე გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები – ინგლისური ენა როგორც პირველი უცხო ენა, ისწავლება I-XII კლასებშირუსული ენა ( როგორც მეორე უცხო ენა) ისწავლება ქართული სექტორის I-XII კლასებში.
4   მათემატიკისა და ტექნოლოგიების კათედრა კათედრაზე გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები: მათემატიკა – (ისწავლება I-XII კლასებში);ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები – (ისწავლება I; V; VI კლასებში); ხაზვა (როგორც ესგ-ით გათვალისწინებული დამატებითი საგანამანათლებლო მომსახურება) ისწავლება V-IX კლასებში, ხოლო როგორც არჩევითი საგანი X კლასში); მათემატიკური აზროვნება – ლოგიკა ისწავლება XI-XII კლასებში(როგორც ესგ-ით გაუთვალისწინებული დამატებითი საგანამანათლებლო მომსახურება).
5 საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა კათედრაზე გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები – ჩვენი საქართველო (ისწავლება V-VI კლასებში); საქართველოს და მსოფლიო ისტორია   (ისწავლება VII- VIII, XI -XII კლასებში); საქართველოს ისტორია (ისწავლება   IX კლასში); შესავალი ისტორიაში (ისწავლება X კლასებში); გეოგრაფია (ისწავლება VII- VIII კლასებში); საქართველოს გეოგრაფია (ისწავლება IX კლასში); მსოფლიოს გეოგრაფია (ისწავლება X კლასში); გლობალური პრობლემების გეოგრაფია (ისწავლება XI კლასში); სამოქალაქო განათლება (ისწავლება IX-X კლასებში); სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება (ისწავლება IV, VIII და XII კლასებში); საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება (ისწავლება XI კლასში);
6 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა ბუნებისმეტყველება – ისწავლება დაწყებითი საფეხურის I-VI კლასებში; საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები (ისწავლებაVII კლასში); ბიოლოგია (ისწავლება VIII-XI კლასებში); ფიზიკა (ისწავლება VIII-XI კლასებში);  ქიმია (ისწავლებაVIII-XI კლასებში); ასტონომია (არჩევითი საგანი XI კლასში).
7 ესთეტიკური ციკლის საგნებისა და სპორტის კათედრა სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (ისწავლება I-IX კლასებში); ხელოვნების პრაქტიკული კურსი, როგორც არჩევითი საგანი ისწავლება მე-12 კლასში, მხოლოდ პირველი სემესტრი; მუსიკა (ისწავლება I-IX კლასებში); სპორტი (ისწავლება I-XII კლასებში), აქედან ზოგადი სპორტი (ისწავლება I-VI კლასებში) ჭადრაკი (ისწავლება VII-IX კლასებში; ხოლო I-VI კლასებში, როგორც ესგ-ით გათვალისწინებული დამ.მომსახ.) X-XII კლასებში არჩეულია ბადმინტონი და ფრენბურთი.  ცეკვა , როგორც ესგ-ით გათვალისწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო/სააღმზრდელო მომსახურება ისწავლება I-III კლასებში, ასევე IV კლასებში ძირითად საგნად.