მისია:

მოამზადოს აქტიური და მოქალაქეობრივი პასუხიმგებლობის მქონე მოსწავლე მისი ინდივიდუალური შესაძლებლობებისა და საჭიროების გათვალისწინებით უსაფრთხო და შესაძლებლობებით მდიდარ გარემოში.

ხედვა:

სკოლის თითოეული მოსწავლე აღჭურვილი იქნება საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევებით და სოციალურად სწორი ორიენტაციით.

მიზანი:

განუვითაროს მოზარდს უნარი სწორად განსაზღვროს საკუთარი ქვეყნის    სახელმწიფოებრივი, კულტურული, ეკონომიკური და პოლიტიკური ინტერესები.