სასკოლო სასწავლო გეგმა

 (2017-2018 ს/წელი)

 

 

თბილისი

საქართველო, ქ. თბილისი, გლდანის  რაიონი, გლდანის „ა“ მ/რ.

 

სასკოლო სასწავლო გეგმის სარჩევი

 თავი I საგანმანათლებლო პროცესის ორგანიზება

 • ზოგადი განათლების საფეხურები;
 • ზოგადი განათლების საფეხურების ამოცანები;
 • სასწავლო წლის კალენდარი სკოლაში;
 • სასწავლო დღის განრიგი სკოლაში;
 • მოსწავლეთა რაოდენობა სკოლაში;
 • დამრიგებელი;
 • საგნობრივი კათედრები სკოლაში;
 • საგნობრივი კათედრების მასწავლებელთა ინდივიდუალური წლიური სამუშაო გეგმები.
 1. თავი II – საგანმანათლებლო რესურსები
 • საგანმანათლებლო რესურსების მართვა;
 • გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები;
 1. თავი III – სასკოლო სასწავლო გეგმა

 მისია;

 • ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული/გაუთვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა;
 • სასკოლო საათობრივი ბადე;
 • სასწავლო მასალის ჩამონათვალი საფეხურებისა და საგნების შესაბამისად, მათ შორის გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხა კლასების/დონეებისა და საგნების მიხედვით;
 • ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაყრდნობით შემუშავებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეთათვის, ასეთის საჭიროების შემთხვევაში;
 • მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასების წესები;
 • დაზუსტებული სადამრიგებლო პროგრამა.

თავი IV. – სავალდებულო და არჩევითი საგნები

 1. თავი V.  სასკოლო სასწავლო გეგმის სასკოლო საზოგადოების წევრებისათვის გაცნობის წესები

 

2017-2018 სასწავლო წლის სკოლის სასკოლო სასწავლო გეგმა შედგენილია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 11 მარტის #36/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ეროვნული სასწავლო გეგმის საფუძველზე.

 საგანმანათლებლო პროცესის ორგანიზება

 1.1. ზოგადი განათლების საფეხურები 

2017-2018 სასწავლო წელს სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს ქართულ  – 1-12 კლასებსა და რუსული სექტორის  – 1-6 კლასებში.

სრული ზოგადი განათლება მოიცავს სამ საფეხურს და გულისხმობს თორმეტწლიან სწავლებას.

სრული ზოგადი განათლების საფეხურებია:

ა) დაწყებითი – I-VI კლასები;

ბ) საბაზო – VII-IX  კლასები;

გ) საშუალო – X-XII კლასები.

დაწყებითი და საბაზო განათლება სავალდებულოა.

სრული ზოგადი განათლების მიღება შესაძლებელია ზოგადი განათლების სამივე საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი მიღწევის დონის დაძლევის შემთხვევაში.

 

1.2. ზოგადი განათლების საფეხურების ამოცანები

 

 1. დაწყებითი საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:

ა) შეუქმნას მოსწავლეს პირობები საკუთარი შესაძლებლობების გამოსავლენად და სწავლისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების გამოსამუშავებლად;

ბ) ჩამოუყალიბოს მოსწავლეს სწავლისადმი პოზიტიური დამოკიდებულება და სამყაროს შემეცნების მიმართ ინტერესი;

გ) შეუქმნას მოსწავლეს პირობები  და ჩამოუყალიბოს საფუძვლები შემდგომ, საბაზო საფეხურზე სწავლის წარმატებით გასაგრძელებლად; იმ ცოდნის დასაუფლებლად, უნარ-ჩვევების გასავითარებლად და დამოკიდებულებების ჩამოსაყალიბებლად, რომლებიც მას   მომავალში  დასჭირდება.

 

 1. პირველ კლასში:

ა)  გაკვეთილის დაწყებიდან 15 წუთის შემდეგ,  დრო ეთმობა ფიზიკურ აქტივობებს  (3-5 წუთი);

ბ) გაკვეთილი უნდა მიმდინარეობდეს აქტიური და პასიური აქტივობების მონაცვლეობით (მაგ., საკითხავ დავალებას მოჰყვება ხატვა ან როლური თამაში);

 

 1. საბაზო საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:

ა) დაეხმაროს მოსწავლეს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაში;

ბ) შეუქმნას მოსწავლეს პირობები იმ უნარ-ჩვევების გასავითარებლად, რომლებიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მთელი ცხოვრების განმავლობაში;

გ) შეუქმნას მოსწავლეს წინაპირობა სწავლის გასაგრძელებლად, ან შრომით ბაზარზე სწორი არჩევანის გასაკეთებლად.

 

 1. საშუალო საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:

ა) შეუქმნას მოსწავლეს პირობები თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი განათლების მისაღებად;

ბ) დაეხმაროს მოსწავლეს მომავალი არჩევანის გასაკეთებლად (სწავლის გასაგრძელებლად და/ან შრომით საქმიანობაში ჩასაბმელად);

გ) მისცეს მოსწავლეს ხარისხიანი სრული ზოგადი განათლება.

 

 • სასწავლო წლის კალენდარი სკოლაში

 

 1. სასწავლო წელი ითვალისწინებს ორ სემესტრს. მას სემესტრებად ყოფს ზამთრის არდადეგები;
 2. 2017-2018 სასწავლო წლის დაწყების თარიღია: 2017 წლის 15 სექტემბერი, ხოლო დასრულების – 2018 წლის 15 ივნისი;
 3. I კლასის მოსწავლეთათვის 2017-2018 სასწავლო წლის დასრულების თარიღია: 2018 წლის 25 მაისი;
 4. XII კლასის მოსწავლეთათვის 2017-2018 სასწავლო წლის დასრულების თარიღია: 2018 წლის 18 მაისი;
 5. 2017-2018 სასწავლო წლის პირველი სემესტრი მთავრდება 2017 წლის 29 დეკემბერს. მეორე სემესტრი იწყება 2018 წლის 15 იანვარს;
 6. 2017-2018 სასწავლო წლის არდადეგები და უქმე დღეები:
23.11.2017 გიორგობა
19.01.2018 ნათლისღების დღესასაწაული
08.03.2018 ქალთა საერთაშორისო დღე
09.05.2018 ფაშიზმზე გამარჯვების დღე

 

 • საშობაო არდადეგები –  30 დეკემბრიდან  14 იანვრის ჩათვლით;
 • საგაზაფხულო არდადეგები –  8 მარტიდან 14 მარტის ჩათვლით;
 • სააღდგომო არდადეგები – 6 აპრილიდან 9 აპრილის ჩათვლით.
 1. 7. სასწავლო კვირა ხუთდღიანია. საჭიროების შემთხვევაში, დასაშვებია 6 დღიანი სწავლებაც. კერძოდ, იმ შემთხვევაში თუ:

ა) სკოლა გადაწყვეტს ყოველდღიური საათობრივი ბადის განტვირთვას;

ბ) გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო სკოლაში გაცდება სასწავლო დღე/დღეები; ამ შემთხვევაში სკოლა ინფორმაციას მიაწვდის სამინისტროს;

გ) ობიექტური მიზეზების გამო სკოლა მიზანშეწონილად მიიჩნევს კვირის რომელიმე დღე განსაზღვროს დასვენების დღედ სამინისტროსთან შეთანხმებით.

 1. 8. გაკვეთილის ხანგძლივობაა 45 წუთი.
 2. 9. პირველი კლასის გაკვეთილის ხანგრძლივობა 35 წუთია;
 3. 10. გაკვეთილების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს გამონაკლისი ექსტრემალური პირობების დროს (ყინვა, განსაკუთრებული სიცხეები და ა.შ), როდესაც სკოლამ, შესაძლოა, ხანმოკლე ვადით შეცვალოს გაკვეთილების ხანგრძლივობა სასწავლო პროცესის დროის შემცირების მიზნით.
 4. 11. გაკვეთილებს შორის შესვენების ხანგძლივობაა 5 წუთი, მესამე და მეოთხე გაკვეთილებს შორის შესვენების ხანგძლივობა შეადგენს 20 წუთს.


 • 2017-2018 ს/წლის  დღის განრიგი:
დღის განრიგი

I-IV კლასებისათვის

 

სასწავლო პროცესის განრიგი

I კლასებისათვის

სასწავლო პროცესის განრიგი

II-X კლასებისათვის

დრო აღწერა

 

# დრო აღწერა # დრო აღწერა
900-1310/1445 სასწავლო პროცესი 1 900-935  

 

სასწავლო პროცესი

 

1 900-945  

 

 

სასწავლო პროცესი

 

1310/1445-1500 სადილი 2 950-1025 2 950-1035
1500-1710 გახანგრძლივებული სწავლების დრო 3 1040-1115 3 1040-1125
4 1145-1220 4 1145-1230
5 1235-1310 5 1235-1320
6 1325-1410
7 1415-1455

 

 

სასწავლო პროცესის განრიგი

XI კლასებისათვის

სასწავლო პროცესის განრიგი

XII კლასებისათვის

# დრო აღწერა # დრო აღწერა
1 900-935  

 

 

სასწავლო

პროცესი

 

5 1235-1320  

 

 

სასწავლო

პროცესი

 

2 950-1025 6 1325-1410

 

3 1040-1115 7 1415-1455
4 1145-1220 8 1500-1540
5 1235-1310 9 1545-1625
6 1325-1410
7 1415-1455
8 1500-1540


შენიშვნა: მე-11 კლასში სამშაბათს და ხუთშაბათს სწავლას დაიწყებს 1145 საათიდან და გაგრძელდება 1540 საათამდე, ხოლო მე-12 კლასებში სასწავლო პროცესი ყოველდღიურად დაიწყება 1235 საათიდან და გრძელდება 1625 საათამდე

 

 • მოსწავლეთა რაოდენობა კლასში

 კლასში მოსწავლეთა რაოდენობა განსაზღვრულია 16-18 მოსწავლით.

1.6.  დამრიგებელი

 • 2017-2018  ს/წელს სკოლაში მოიაზრება 20 კლასი. ყველა კლასს  ჰყავს დამრიგებელი. დამრიგებელი  ამავე სკოლის პედაგოგია.
 • ს/წლის დასაწყისში თითოეული კლასის დამრიგებელი დაზუსტებულ სადამრიგებლო პროგრამაზე დაყრდნობით შეიმუშავებს კლასის სადამრიგებლო პროგრამას, რომელსაც ახორციელებს მთელი ს/წლის განმავლობაში.

 დამრიგებლები კლასების მიხედვით:

 

კლასი დამრიგებელი

 

1 1 თამარ ცერცვაძე
2 1(რუსული სექტორი) ანჟელა ისპიროვა
3 2 ნინო ალადაშვილი
4 2(რუსული სექტორი) გაიანე არუთინოვი
5 3 თამარ ცერცვაძე
6 3 მაია კუსრაშვილი
7 3(რუსული სექტორი) ვიკა მგელაძე
8 4 იზა ბერიშვილი
9 4 ნინო ალადაშვილი
10 4(რუსული სექტორი) ანეტა აგაბაბოვი
11 5 ნანა ჯელაძე
12 5(რუსული სექტორი) გაიანე არუთინოვი
13 6 მირანდა ცინარიძე
14 6(რუსული სექტორი) ვიქტორია მგელაძე
15 7 მირანდა ცინარიძე
16 8 ნანა ჯელაძე
17 9 თამარ ბერულავა
18 10 მაია გურასპიშვილი
19 11 მზია ცხოვრებაძე
20 12 ცირა მიქაშავიძე

 

1.7. საგნობრივი კათედრები  სკოლაში

 1. 2017-2018 ს/წელს სკოლაში მუშაობას აგრძელებს 7 საგნობრივი კათედრა:

სკოლის საგნობრივი კათედრები:

# კათედრა კათედრის წევრები შენიშვნა
1 რუსული სექტორის  დაწყებთი საფეხურის კათედრა    (I-VIკლასები) 1.               ზოია გუცაევი

2.              მარინა არუთუნიანი

3.               ვიქტორია მგელაძე

4.               ანეტა აგაბაბოვი

5.               ეთერი დოგუზოვი

6.               ნელი ღარიბაშვილი

7.               გაიანე არუთინოვი    (კათ. ხელ)

 

კათედრაზე გაერთიანებულია რუსული სექტორის I-VI კლასების რუსული ენა, როგორც მშობლიური ენა, მათემატიკა, ბუნებისმეტყველება და ჩვენი საქართველო.
2

 

 

ქართული ენისა და ლიტარეტურის კათედრა

1.  ნინო ალადაშვილი    (კათ.ხელ)

2.  იზა ბერიშვილი

3. ცირა მსხვილიძე

4.  ნინო შამუგია

5.   ნინო ყაჭეიშვილი

კათედრაზე გაერთიანებულია დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის  სავალდებულო საგნები: ქართული ენა (ისწავლება I-XII კლასებში) და  ქართული, როგორც მეორე ენა  (ისწავლება ბილინგვური სწავლების I-VI კლასებში),
3

 

 

 

უცხო ენების კათედრა

1. ანჟელა ისპიროვა

2. ნატა სარალიძე

3. სოფო არახამია

4. ნაირა გრიგფორიანი

5. თამარ ცერცვაძე        (კათ.ხელ)

6. ნელი ღარიბაშვილი

კათედრაზე გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები – ინგლისური ენა როგორც პირველი უცხო ენა, ისწავლება I-XII კლასებში

რუსული ენა ( როგორც მეორე უცხო  ენა) ისწავლება  I-XII კლასებში.

 

4

 

მათემატიკისა და ტექნოლოგიების კათედრა

1.                  მაია კუსრაშვილი

2.                 ზოია ცაბაძე

3.                   ცირა მიქაშავიძე      (კათ. ხელ)

4.                  თამარ ბერულავა

5.                  ეკატერინე მელაძე

6.                  იური არუთინოვი

7.                  ნინო ალადაშვილი

კათედრაზე გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები: მათემატიკა – (ისწავლება I-XII კლასებში); ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები – (ისწავლება I; V; VI კლასებში); ხაზვა (როგორც ესგ-ით გათვალისწინებული დამატებითი საგანამანათლებლო მომსახურება) ისწავლება V-IX კლასებში, ხოლო როგორც არჩევითი საგანი X კლასში); მათემატიკური აზროვნება – ლოგიკა  ისწავლება XI-XII კლასებში (როგორც ესგ-ით გაუთვალისწინებული დამატებითი საგანამანათლებლო მომსახურება).
5 საზოგადოებრივი მეცნიერებების  კათედრა 1.                  მაია გურასპიშვილი

2.                  მზია ცხოვრებაძე          (კათ.ხელ)

3.                  ნანა მახარაძე

4.                 ირმა თოდუა

 

 

კათედრაზე გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები – ჩვენი საქართველო  (ისწავლება V-VI  კლასებში); საქართველოს და მსოფლიო ისტორია  (ისწავლება  VII- VIII, XI -XII  კლასებში); საქართველოს ისტორია (ისწავლება  IX კლასში);  შესავალი ისტორიაში (ისწავლება  X კლასებში); გეოგრაფია  (ისწავლება VII- VIII კლასებში); საქართველოს გეოგრაფია (ისწავლება IX კლასში); მსოფლიოს გეოგრაფია (ისწავლება X კლასში); გლობალური პრობლემების გეოგრაფია (ისწავლება XI კლასში); სამოქალაქო განათლება (ისწავლება  IX-X კლასებში); სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება (ისწავლება IV, VIII და XII კლასებში); საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება (ისწავლება XI კლასში);
6 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა 1.                 ნელი ღარიბაშვილი       (კათ.ხელ)

2.                  ლელა კვიჟინაძე

3.                  დალი ჩინჩალაძე

4.                  ნანა ჯელაძე

ბუნებისმეტყველება – ისწავლება დაწყებითი საფეხურის  I-VI კლასებში; საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები (ისწავლებაVII კლასში);  ბიოლოგია (ისწავლება VIII-XI კლასებში); ფიზიკა (ისწავლება VIII-XI კლასებში);   ქიმია (ისწავლებაVIII-XI კლასებში); ასტონომია (არჩევითი საგანი XI კლასში).
7 ესთეტიკური ციკლის საგნებისა და სპორტის კათედრა 1.                  ინგა ადახი

2.                  ვიქტორია მგელაძე     (კათ.ხელ)

3.                  ანი ალადაშვილი

4.                 მირანდა ცინარიძე

5.                 ვერიკო გოცირიძე

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (ისწავლება I-IX კლასებში);  ხელოვნების პრაქტიკული კურსი, როგორც არჩევითი საგანი ისწავლება მე-12 კლასში, მხოლოდ პირველი სემესტრი; მუსიკა (ისწავლება I-IX კლასებში); სპორტი (ისწავლება I-XII კლასებში), აქედან  ზოგადი სპორტი (ისწავლება I-VI კლასებში) ჭადრაკი  (ისწავლება I-VII  კლასებში; ) VII-XII კლასებში არჩეულია  ბადმინტონი-(X-XII კლასებში) და ფრენბურთი (VII-IX კლასებში).    ცეკვა ,  როგორც ესგ-ით გათვალისწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო/სააღმზრდელო  მომსახურება ისწავლება  I-III კლასებში, ასევე IV კლასებში ძირითად საგნად.

 

 • კათედრების ფუნქციებია:

 

ა) საგნობრივი ჯგუფის საგნის/საგნების სწავლების კოორდინირება;

ბ)  კათედრის წევრთა შორის გამოცდილების გაზიარება, წარმატებების წინაპირობათა განსაზღვრა და პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება;

დ) საგაკვეთილო პროცესისთვის, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და სასკოლო ბიბლიოთეკისთვის საგანმანათლებლო რესურსების შერჩევა და პედაგოგიური საბჭოსთვის წარდგენა;

ე) სხვა კათედრებთან კოორდინირებული მუშაობა (მაგ., ისტორიასა და ქართულ ენასა და ლიტერატურაში საერთო თემატიკის შეთანხმება, ექსკურსიებზე საერთო დავალებების მოფიქრება და სხვ.);

ვ) ზრუნვა მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისთვის;

ზ) რეკომენდაციების შემუშავება სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიებისა და მიდგომების დანერგვასთან დაკავშირებით.

თ) შემაჯამებელი დავალებების ამსახველი დოკუმენტაციის, მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევებისა და გაცდენების ანალიზი.

 

 • კათედრების მოწყობა:

 

ა) კათედრის თავმჯდომარეს ირჩევს კათედრა ერთი სასწავლო წლის ვადით.

ბ) ერთი და იმავე პირის არჩევა კათედრის თავმჯდომარედ შესაძლებელია ზედიზედ სამჯერ.

გ) კათედრის თავმჯდომარის ფუნქციებია:

 • კათედრის შეხვედრების ორგანიზება (დღის წესრიგის მომზადება, ოქმებისა და სხვა დოკუმენტაციის წარმოება-შენახვა);
 • სკოლის მართვის ორგანოებისათვის კათედრის შეხვედრების შედეგად მიღებულ გადაწყვეტილებათა მიწოდება (მაგ. გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოებისა და სხვა სასწავლო მასალის არჩევის თაობაზე);
 • პროფესიული განვითარებისთვის სასარგებლო აქტივობების (კოლეგებთან შეხვედრების, ტრენინგების, კონფერენციების და სხვ.) ორგანიზება.

დ) კათედრა იკრიბება სემესტრში მინიმუმ ორჯერ. კათედრის პირველი სხდომა ტარდება სასწავლო წლის დაწყებამდე.


სკოლის საგნობრივი კათედრების წლიური სამუშაო გეგმა

 

N თარიღი განსახილველი თემები პასუხისმგებელი პირი
1 სექტემბერი 1.       კათედრის თავმჯდომარისა და მდივნის არჩევა;

2.       კათედრის  სამოქმედო გეგმის დამტკიცება;

3.       გრიფირებული და დამხმარე სახელმძღვანელოების შერჩევა/განხილვა;

4.       შემაჯამებელი დავალებების ანალიზის ფორმების განხილვა;

5.       სასწავლო პროცესის დაწყებისათვის მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება;

6.       სხვა მიმდინარე საკითხები.

კათედრის თავმჯდომარე
2

 

ოქტომბერი
 1. ეროვნული და კერძო  ოლიმპიადებისათვის მოსწავლეების მომზადების საკითხის  განხილვა;
 2. პროფესიული განვითარების სქემის ფარგლებში გაკვეთილების ჩატარების დაგეგმვა;
 3. კათედრის წევრთა შორის ურთიერთდასწრების დაგეგმვა;

4.       სხვა მიმდინარე საკითხები.

კათედრის თავმჯდომარე
3

 

დეკემბერი
 1. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ტრენინგებში მონაწილეობის დაგეგმვა;
 2. I  სემესტრის  შედეგების  განხილვა;
 3. შემაჯამებელი დავალებების ანალიზი;

4.       სხვა მიმდინარე საკითხები.

კათედრის თავმჯდომარე
4

 

აპრილი 1.       სკოლის გამოსაშვები გამოცდებისთვის მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაგეგმვა;

 1. კათედრის წევრთა შორის ურთიერთდასწრების განხილვა;

3.       სხვა მიმდინარე საკითხები.

კათედრის თავმჯდომარე
5 ივნისი 1.       მეორე სემესტრის შეჯამება, მათ შორის მოსწავლეთა აკადემიური შედეგების  განხილვა;

2.       II სემესტრის განმავლობაში ჩატარებული შემაჯამებელი დავალებების ანალიზი;

3.       სხვა მიმდინარე საკითხები.

კათედრის თავმჯდომარე


თავი II. საგანმანათლებლო რესურსები

 

2.1.  საგანმანათლებლო რესურსების მართვა

 1. სასწავლო პროცესში, სწავლა-სწავლების მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად, ვიყენებთ მრავალფეროვან საგანმანათლებლო რესურსებს, როგორც მასწავლებლებისათვის, ასევე მოსწავლეებისათვის.
 2. ვუზრუნველვყოფთ სასკოლო სივცეში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ არსებული საგანმანათლებლო რესურსების ხელმისაწვდომობას მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისათვის, აქედან გამომდინარე ს/წლის დასაწყისში შევიმუშავებთ და მასწავლებლებსა და მოსწავლეებს ვაცნობთ სკოლაში არსებული სხვადასხვა საგანმანათლებლო რესურსით სარგებლობის წესებს.

 

საგანმანათლებლო რესურსით სარგებლობის წესები:

 

საგანმანათლებლო რესურსების ტიპები

 

საგანმანათლებლო რესურსებით სარგებლობის წესები შენიშვნა
 

 

 

 

ბიბლიოთეკა/დამხმარე ლიტერატურა

დამხმარე ლიტერატურა განთავსებულია სკოლის ბიბლიოთეკაში და მისით სარგებლობა შეუძლიათ მასწავლებლებს სამუშაო დღის ნებისმიერ თავისუფალ დროს, ასევე მოსწავლეებს საგაკვეთილო პროცესის დასრულების შემდგომ 18.00 საათამდე. სკოლის ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდით სარგებლობას უზრუნველყოფს სკოლის ბიბლიოთეკარი, რომელიც მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს აცნობს ბიბლიოთეკაში არსებულ დამხმარე ლიტერატურას და აწარმოებს წიგნებით სარგებლობის პერსონალურ ბარათებს. წიგნის დაკარგვის, ან დაზიანების შემთხვევაში მოითხოვს წიგნის ჩანაცვლებას.
 

 

 

საგანმანათლებლო ელექტრონული რესურსები/კომპიუტერული ლაბორატორია

საგანმანათლებლო ელექტრონული რესურსებით სარგებლობა შეუძლიათ სკოლის მასწავლებლებსა და მოსწავლეებს სკოლის კომპიუტერულ ლაბორატორიაში: მასწავლებლებს – საგაკვეთილო პროცესის დაგეგმვისა და წარმართვისათვის, ასევე სკოლაში ყოფნის თავისუფალ დროს, ხოლო მოსწავლეებს სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ 18.00 საათამდე. საგანმანათლებლო ელექტრონული რესურსებით სარგებლობას უზრუნველყოფს სკოლის ისტ-ს მასწავლებელი. იგი უზრუნველყოფს კომპიუტერულ ლაბორატორიაში მასწავლებელთა მიერ დაგეგმილი ინტეგრირებული გაკვეთილების ჩატარების ტექნიკურ მხარეებს.
 

სხვადასხვა სახის თვალსაჩინოები (რუკები, პლაკატები, მოდელები და სხვ.);

სხვადასხვა სახის თვალსაჩინოებებს იყენებენ/ქმნიან საგნის მასწავლებლები მოსწავლეთა დახმარებით, ან მათ გარეშე. მასწავლებლები მათი გამოყენებით გეგმავენ გაკვეთილებს, ხოლო საგაკვეთილო დაგეგმვისას უთითებენ მათ დამხმარე სასწავლო რესურსებში. სხვადასხვა სახის თვალსაჩინოებების საგაკვეთილო პროცესში გამოყენებას უზრუნველყოფენ საგნის მასწავლებლები
 

საბუნებისმეტყველო ლაბორატორია

საბუნებისმეტყველო ლაბორატორია გამოიყენება საგაკვეთილო პროცესში საბუნებისმეტყველო საგნების: ქიმიის, ფიზიკის, ბიოლოგიისა და ბუნებისმეტყველების გაკვეთილების ჩასატარებლად. საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიითა და იქ დაცული სასწავლო თვალსაჩინოებებით სარგებლობის უფლება აქვთ სკოლის მასწავლებლებს, ასევე მოსწავლეებს, მხოლოდ შესაბამისი საგნის მასწავლებლის ზედამხედველობთ.

 

 • გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები

 

 1. სკოლა სასწავლო პროცესის წარმართვისათვის იყენებს 2011-2012 და 2012-2013 სასწავლო წელს მასწავლებლების/კათედრების მიერ არჩეულ გრიფირებულ სახელმძღვანელოებს.
 2. პედსაბჭო კლასების/საფეხურებისა და საგნების შესაბამისად ამტკიცებს  გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოებიდან პედაგოგების მიერ (კათედრებზე) შერჩეულ სახელმძღვანელოების ნუსხას.
 3. შერჩეული გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელო სკოლაში მოქმედებს არჩევიდან 5 წლის განმავლობაში.
 4. სკოლა არჩეული სახელმძღვანელოების სიას აკრავს თვალსაჩინო ადგილას სასწავლო წლის დაწყებამდე  მინიმუმ ერთი კვირით ადრე.
 5. მასწავლებელი სწავლებისას მხოლოდ დამხმარე/დამატებითი მასალის სახით, იყენებს ნებისმიერი სასწავლო მასალას.
 6. დამხმარე/დამატებითი მასალის სასწავლო პროცესში გამოყენება ემსახურება ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული მიზნების მიღწევას. მისი შინაარსი, დიზაინი ან სხვა რაიმე ნიშანი არ უნდა შეიცავდეს დისკრიმინაციულ ან/და დისკრედიტაციულ  (მათ შორის, ენის, ეროვნების, სქესის, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილების და სხვა ხასიათის) ელემენტებს.

(იხ. ქვემოთ სასკოლო სასწავლო გეგმაში: „სასწავლო მასალის ჩამონათვალი საფეხურებისა და საგნების შესაბამისად, მათ შორის  გრიფმინიჭებული სასკოლო

სახელმძღვანელოების ნუსხა კლასების/დონეებისა და საგნების მიხედვით;“)

 

თავი III. სასკოლო სასწავლო გეგმა

 

 • სასკოლო სასწავლო გეგმის დანიშნულება და შემადგენელი ნაწილები

 

 1. სასკოლო სასწავლო გეგმა ეფუძნება ეროვნულ სასწავლო გეგმას.
 2. სკოლაში სასკოლო სასწავლო გეგმას ამტკიცებს დირექტორი და განსახილველად წარუდგენს პედაგოგიურ საბჭოს.
 3. 4. სასკოლო სასწავლო გეგმა მტკიცდება ახალი სასწავლო წლის დაწყებამდე არაუგვიანეს ერთი კვირით ადრე.
 4. სასკოლო სასწავლო გეგმა სკოლის პრიორიტეტების გათვალისწინებით აზუსტებს ეროვნულ სასწავლო გეგმაში მოცემულ საათობრივ დატვირთვას, განსაზღვრავს დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურებას, გეგმავს სასკოლო-საგანმანათლებლო ღონისძიებებს.
 5. სკოლის დირექცია დამტკიცებულ სასკოლო სასწავლო გეგმის ძირითად საკითხებს აცნობს მოსწავლეებსა და მშობლებს (შესაძლოა კლასის დამრიგებლის საშუალებით) არაუგვიანეს სასწავლო წლის დაწყებიდან პირველი კვირის ბოლომდე და უზრუნველყოფს ამ დოკუმენტის სრული ვერსიის თანაბარ ხელმისაწვდომობას ყველა დაინტერესებული მხარისთვის.
 6. სკოლა სასკოლო სასწავლო გეგმას აცნობს ნებისმიერ ახალ მოსწავლესა და მის მშობელს.

 

სასკოლო სასწავლო გეგმის ნაწილებია:

 

 1. სკოლის მისია;
 2. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა;
 • ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა;
 1. სასკოლო საათობრივი ბადე;
 2. სასწავლო მასალის ჩამონათვალი საფეხურებისა და საგნების შესაბამისად, მათ შორის გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხა კლასების/დონეებისა და საგნების მიხედვით;
 3. ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაყრდნობით შემუშავებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეთათვის, ასეთის საჭიროების შემთხვევაში;
 • მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასების წესები ;
 • დაზუსტებული სადამრიგებლო პროგრამა.

 

 1. სკოლის მისია;

 

სკოლას აქვს შემუშავებული მისია, რომელიც შესაბამისობაშია ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებთან და გამოხატავს სკოლის საერთო მიდგომებსა და პრინციპებს სწავლა-სწავლების, აღზრდის და სკოლის დანიშნულების შესახებ. სკოლის მისიაში ასახულია სკოლის პრიორიტეტები და სტრატეგიული მიმართულებები, რომლებიც ითვალისწინებს საგანმანათლებლო მიზნებს, სამოქალაქო და საზოგადოებრივ მოლოდინებს.

მისია

მოამზადოს აქტიური და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის მქონე მოსწავლე მისი ინდივიდუალური შესაძლებლობებისა და საჭიროების გათვალისწინებით უსაფრთხო და შესაძლებლობებით მდიდარ გარემოში.“

 

 1. როვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა;

 

ეროვნული სასწავლო გეგმიდან გამომდინარე სკოლა 2017-2018 ს/წელს სთავაზობს მოსწავლეებს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო  მომსახურებას, რომლებზე დასწრებაც აუცილებელია კონკრეტული კლასის ყველა მოსწავლისათვის:

 

 1. ცეკვა – I-III კლასებში;
 2. რუსული ენა – I-IV კლასებში;
 3. ხაზვა – V-IX კლასებში;
 4. ჭადრაკი – I-VI კლასებში.

 

 

 1. ცეკვა

 

ხალხური ცეკვა ქართული კულტურის განუყოფელი ნაწილია. იგი, სკოლაში ისწავლება ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების ფარგლებში პირველიდან მესამე კლასის ჩათვლით.

ქართული ხალხური ცეკვის შესწავლა ემსახურება მოსწავლის ფიზიკურ და ესთეტიკურ განვითარებას, მოზარდ თაობაში ზოგადი კულტურის აღზრდას – დახვეწილი გემოვნების, ღირსების გრძნობის, შრომისმოყვარეობის, კორექტული ქცევის, აგრეთვე საკუთარი თავის ფლობის უნარის განვითარებას.  ქართული ცეკვა მკვეთრად გამოხატული ხასიათითა და  უვითარებს  მოსწავლეს ეროვნულ თვითშეგნებას და უყალიბებს ტრადიციისადმი პატიცისცემის გრძნობას.

 

ქართული ცეკვის სწავლების მიზნები და ამოცანებია:

 • ქართული ცეკვის მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების ჩამოყალიბება;
 • საცეკვაო-შემოქმედებითი უნარის განვითარება;
 • პლასტიკური გამომსახველობის, კოორდინაციის, მოძრაობის კულტურის გამომუშავება, ტანადობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

ამ საგანმანათლებლო მიზნებიდან გამომდინარე, ქართული ცეკვის სწავლება სკოლაში ითვალისწინებს შემდეგი ამოცანების გადაჭრას:

 • მოტორული მეხსიერებისა და რიტმის გრძნობის განვითარება;
 • საკუთარი სხეულის ფლობისა და მუსიკის ხასიათის გადმოცემის უნარის განვითარება;
 • ქართული ხალხური ცეკვის ძირითადი ელემენტების შესწავლა;
 • ქართული-ხალხური ცეკვების შესწავლა (მარტივი ფორმით);
 • ქართული საცეკვაო კულტურის ზოგადი გაცნობა;
 • მოსწავლეების ჩართვა შემოქმედებით პროცესში.

 

ქართული ცეკვის მიმართულებების აღწერა:

ცეკვის სწავლება   ორი  მიმართულებით იშლება:

 1. პრაქტიკული უნარ-ჩვევები;
 2. კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია.

სწავლება ორივე მიმართულების ფარგლებში პარალელურად და ერთმანეთთან მჭიდრო ურთიერთკავშირში მიმდინარეობს.

 

 

პრაქტიკული უნარჩვევები

ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები გაეცნობიან და შეისწავლიან ქართული ცეკვის ელემენტებს, გამოუმუშავდებათ და ჩამო­უ­ყალიბ­დე­ბათ პრაქტიკული ჩვევები, რომლებიც მათი პლასტიკური გამომსახველობისა და საცეკვაო-იმპროვიზაციული უნარების განვითარე­ბას ემსახურება.

 

კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია

ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები ეჩვევიან სხვის მიერ შესრულებული ცეკვის განხილვას, აზრის ნათლად გადმოცემას შესაფერისი ტერმინოლოგიის გამოყენებითა და  ქცევის ნორმების დაცვით. მოსწავლეები მონაწილეობენ ერთობლივ შემოქმედებით პროცესში, ესწრებიან და მონაწილეობენ სხვადასხვა ღონისძიებაში, იღებენ ინფორმაციას შესწავლილი ცეკვების შესახებ.

 

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია

 

1.    მოსწავლე იცნობს და შეუძლია ქართული ცეკვის ელემენტების გამოყენება.

·          ამოიცნობს ცეკვის ნაცნობ ელემენტებს;

·          ცეკვის დროს ასრულებს ძირითად სვლებს;

·          სათანადოდ გადმოსცემს ცეკვის ხასიათს;

·          იყენებს გასმებისა და ჩაკვრების ნაირსახეობებს;

·          ასრულებს მარტივ ცერილეთებს, მუხლილეთებს;

·         ცეკვის დროს სწორად ორიენტირებს სივრცეში.

6. მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა სხვისი ცეკვის მიმართ.

·          გამოხატავს დადებით ან უარყოფით დამოკიდებულებას ნანახი ცეკვის მიმართ;

·          განარჩევს ერთმანეთისგან ნაცნობ და უცნობ ცეკვას;

·          გამოთქვამს აზრს, რამდენად შეესაბამება მის მიერ ნანახი ცეკვა მუსიკალურ თანხლებას, სთავაზობს კონკრეტული ფრაგმენტის შესრულების საკუთარ ვარიანტს;

·          კორექტული ფორმით გადმოსცემს საკუთარ დამოკიდებულებას.

2.    ცეკვის დროს მოსწავლეს შეუძლია  კოორდინაციის დაცვა.

·          გამართულად უჭირავს სხეული;

·          არ იძაბება მოძრაობის შესრულებისას;

·          სხვადასხვა სათვალავზე იწევა  ერგცერებზე;

·          ასრულებს ერთ-, ორ- და სამდაკვრით მოძრაობებს;

·         ჩერდება ცალ და ორ ფეხზე სხვადასხვა მდგომარეობაში.

7. მოსწავლეს შეუძლია ცეკვის ნასწავლი ტერმინოლოგიის გამოყენება.

·          სწორად წარმოთქვამს ნასწავლ ტერმინებს საუბრის დროს;

·          საჭიროების შემთხვევაში განმარტავს მათ;

·          სვამს კითხვებს მისთვის უცნობი ილეთის, მოძრაობის დასახელების, ტერმინის დაზუსტების მიზნით.

3. მოსწავლეს შეუძლია  ცეკვა ინდივიდუალურად და სხვებთან ერთად.

·          ცეკვის დროს მოძრაობს სწორხაზობრივად, დიაგონალურად, ხვეულად, რკალისებურად, წრეზე, ფრონტალურად, საგიტალურად;

·          ასრულებს ცეკვის მოძრაობებს, ილეთებს, კომბინაციებს,  ფრაგმენტებს, მარტივ კომპოზიციებს ინდივიდუალურად, წყვილში, ჯგუფურად;

·          სხვებთან ერთად მონაწილეობს საფერხულო ცეკვებში;

·          სინქრონულად მოძრაობს პარტნიორთან, ჯგუფთან;

·          სხვებთან ერთად ცეკვის დროს იცავს სათანადო დისტანციას;

·          არ არღვევს მთლიანობას მასობრივი ცეკვის დროს.

8.მოსწავლეს შეუძლია ნასწავლი ქართული ცეკვების ამოცნობა და დახასიათება.

·          ამოიცნობს ცეკვას მუსიკის მოსმენისას;

·          იცნობს და ასახელებს ნასწავლი ცეკვების დამახასიათებელ ილეთებს;

·          ახასიათებს ნასწავლ ცეკვებს შემსრულებელთა შემადგენლობის, შინაარსის, ჟანრის მიხედვით;

·          ცეკვების მიხედვით განასხვავებს კოსტიუმებს;

·          ასახელებს ცეკვის მუსიკალური თანხლებისათვის საჭირო მუსიკალურ საკრავებს.

 

4. მოსწავლეს შეუძლია იმპროვიზაცია მოსმენილი მუსიკალური მასალის საფუძველზე.
·          მოძრაობით აჰყვება ცეკვას, გადმოსცემს რიტმს;

· მუსიკის ხასიათს გადმოსცემს მოძრაობით;

· შეთავაზებული ილეთებიდან შეარჩევს ამ ცეკვისათვის შესაფერისს;

· მისთვის უცნობ მუსიკაზე ცეკვის დროს იყენებს  სხვა ცეკვისათვის დამახასიათებელ ელემენტებს.

a.                    მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი  სასწავლო საქმიანობის ორგანიზება.

·          დროულად ცხადდება რეპეტიციაზე;

·          მოაქვს სასწავლო პროცესისათვის საჭირო ნივთები;

·          აქტიურადაა ჩაბმული გაკვეთილის მსვლელობაში;

·          მონაწილეობს გამოკითხვაში.

 

პროგრამის შინაარსი

 

ფრაგმენტები ცეკვებიდან:

 

 1. ”დავლური-ქართული”;
 2. შერჩევით: აჭარული”, ”მთიულურიდა . .

 

ცეკვის ელემენტები:

 • ძირითადი სვლები (წინსვლა, უკუსვლა, გვერდზე სვლა);
 • გასმები;
 • ჩაკვრების ნაირსახეობები;
 • მარტივი ცერილეთები.

 

ვარჯიში:

 • ძელთან და შუა დარბაზში;
 • მაღალ ერგცერზე აწევ-დაწევა (8, 4, 2, 1 თვლაზე);
 • თავისუფალი ფეხის ერგცერის დაკვრა იატაკზე (2, 1 თვლაზე);
 • ერგცერების რიგ-რიგობით დაკვრა იატაკზე;
 • სამდაკვრითი მოძრაობა.

 

გასმების მოსამზადებელი ვარჯიშები:

 • სადა, სრიალა გასმა;
 • სადა ჩაკვრის მოსამზადებელი ვარჯიში.

 

თითოეული კლასისათვის (I-IV) შედგენილია საგნობრივი პროგრამები. გაკვეთილზე, სემესტრისა და წლის ბოლოს მოსწავლეები ფასდებიან კომენტარის საფუძველზე.

 

 1. რუსული ენა I-IV კლასებში

რუსული ენის სწავლების მიზნები და ამოცანები:

 

რუსული ენის სწავლების პრიორიტეტული მიზნებია მოსწავლეს:

 • განუვითარდეს პლურილინგვური კომპეტენცია;
 • განუვითარდეს სამეტყველო უნარები (მოსმენა, კითხვა, წერა, საუბარი) ორ უცხოურ ენაზე;
 • გამოუმუშავდეს სხვა კულტურის წარმომადგენლებთან წარმატებული კომუნიკაციის უნარი;
 • ჩამოუყალიბდეს დადებითი განწყობილება ენობრივ-კულტურული მრავალფეროვნების მიმართ და გააცნობიეროს იგი, როგორც სამყაროს მრავალფეროვნების კერძო გამოვლინება;
 • განუვითარდეს განსხვავებული კულტურული კონტექსტებისა და ტექსტების გაგების უნარი;
 • მოემზადოს თანამოღვაწეობისათვის სხვადასხვა ენობრივ-კულტურული იდენტობის წარმომადგენლებთან;
 • განუვითარდეს ენების ეფექტურად სწავლის უნარი.

 

რუსული ენის სწავლება დაწყებით საფეხურზე

დაწყებით საფეხურზე უცხოური ენის სწავლების აღმზრდელობითი მიზანია მოზარდის მომზადება მომდევნო – საბაზო საფეხურზე წარმატებული სწავლისათვის. ამისათვის მან უნდა უზრუნველყოს:

 • მოზარდის გონებრივი და ფსიქო-ემოციური პოტენციალის ამოქმედება და განვითარება (აღქმა, მეხსიერება, ფანტაზია, წარმოსახვა, მრავალგვარი აზროვნება და სხვა);
 • დადებითი დამოკიდებულებების ჩამოყალიბება საკუთარი თავის, სხვების, სწავლის, საგნის, უცხო სამყაროს მიმართ;
 • სასიცოცხლო უნარ-ჩვევების განვითარება, რომელთაგან სწავლის ამ ეტაპზე პრიორიტეტულია ნებისყოფა, ყურადღების მობილიზება, წესების დაცვა და პატივისცემა, სასწავლო ნივთების/საქმიანობის მოწესრიგება, თანამშრომლობა (მუშაობა წყვილად, გუნდურად, ურთიერთდახმარება), შემოქმედებითობა.

რაც შეეხება რუსული ენის სწავლების საგანმანათლებლო მიზანს, სწავლის ამ ეტაპზე პრიორიტეტული ადგილი უჭირავს  უცხოურ ენაზე ზეპირმეტყველებასა (მოსმენა-ლაპარაკი) და განსხვავებული ენობრივი და კულტურული სამყაროს აღმოჩენას.

დაწყებით საფეხურზე სწავლების მთავარი ამოცანაა მოსწავლის ინტერესის სტიმულირება, მოტივაციის გაძლიერება: მოზარდებმა უნდა შეიყვარონ ენის სწავლის პროცესი და თვით უცხოური ენა და კულტურა. სწავლის პროცესში წარუმატებლობის, მარცხის განცდა უნდა გამოირიცხოს. ამისათვის  სწავლების მეთოდიკამ უნდა გაითვალისწინოს მოსწავლეთა ფსიქიკური განვითარების თავისებურებები და გამოიყენოს სწავლების შესატყვისი ხერხები.

დასახული მიზნების უზრუნველსაყოფად რუსული ენის სწავლება რამდენიმე მიმართულებით გაიშლება: მოსმენა, კითხვა, წერა, ლაპარაკი.

 

სწავლების პირველი ეტაპი

 

    მოსმენა ამ ეტაპზე მოსმენას, როგორც უცხოური ენის ათვისების მთავარ არხს, პრიორიტეტული მნიშვნელობა მიენიჭება. სიტყვიერ ჯაჭვში ბგერების, სიტყვების, მარტივი წინადადებების მოსმენით გარჩევას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა, რადგან უცხოური ენისათვის დამახასიათებელ ჟღერადობებზე სმენის გამახვილება აუცილებელია გაგების უნარისა და სწორი გამოთქმის ჩამოსაყალიბებლად, რაც წარმატებული ინტერაქციის საფუძველს წარმოადგენს. ფონემატური სმენის განვითარება შინაარსიან კონტექსტში მოხდება. ტექსტებს უხვად უნდა ახლდეს თვალსაჩინო მასალა (სურათები, საგნები, ნახატები, ფოტოები და სხვა) და ბგერითი ინდიკატორები (რაიმე ხმაური, მკაფიოდ გამოხატული ინტონაციები და სხვა), რომლებზე დაყრდნობითაც მოსწავლეს გაუადვილდება ტექსტის გაგება.

დაწყებით ეტაპზე მოსწავლეებს არც ტექსტის ამომწურავად გაგება მოეთხოვებათ (საკმარისია საკომუნიკაციო სიტუაციის, ზოგადი ინფორმაციისა და ცალკეული გამოთქმების გაგება) და არც გამოთქმების დესტრუქტურიზაცია და ლინგვისტური თვალსაზრისით გაანალიზება.

პირველ, ისევე როგორც მეორე, ეტაპზე მოსმენილი ტექსტები გამოიყენება ნიმუშებად ზეპირმეტყველებისათვის, ამიტომ ტექსტები არ უნდა იყოს უცნობი ლექსიკითა და გრამატიკული კონსტრუქციებით გადატვირთული; სასურველია, მოსწავლეებისათვის დიდაქტიზებული*  ტექსტების შეთავაზება.

ლაპარაკი – პირველ ეტაპზე მოსწავლის ალაპარაკება გაჭირდება. სწავლების სტრატეგია რეპროდუცირებისკენ იქნება მიმართული. რეპროდუცირების მიზანია, სწორი გამოთქმის ჩამოყალიბება და ლექსიკური მარაგის გამდიდრება/განმტკიცება. რეპროდუცირებისთვის გამოიყენება ლექსები, გათვლები (პატარებისათვის), სიმღერები, დიალოგები, სკეტჩები.

პროდუცირება ძალიან შეზღუდული სახით მიმდინარეობს – მოსწავლეები  შესწავლილი ლექსიკური მასალის გამოყენებით დასვამენ/უპასუხებენ კითხვებს და ნიმუშების მიხედვით გაითამაშებენ მარტივ სცენებს.

კითხვა დაწყებით საფეხურზე  კითხვის სწავლება თავისებური მეთოდოლოგიით უნდა წარიმართოს. პირველ რიგში, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ფონოლოგიური უნარების განვითარებას, რათა მოსწავლეს ფონემური ცნობიერება განუვითარდეს (ზეპირი მარცვლების, ბგერების აღქმისა და გამოყენების უნარი).  ფონემური ცნობიერების განვითარება  მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ მოსწავლემ ანბანური პრინციპი გაიგოს (ასოს, როგორც გრაფიკული ერთეულის კავშირი ბგერასთან, როგორც აკუსტიკურ ერთეულთან).

მეორე რიგში, მნიშვნელოვანია ნაადრევად არ დავაწყებინოთ მოსწავლეებს სისტემური კითხვა, რამაც შეიძლება სერიოზული შეფერხებები გამოიწვიოს არამხოლოდ უცხოურ, არამედ მშობლიურ ენაშიც. მოსწავლე ეტაპობრივად უნდა მოვამზადოთ კითხვის სისტემური კურსისათვის, რაც უცხოური ენის სტანდარტით ენის სწავლების მეოთხე წლიდან არის გათვალისწინებული (დII).

მნიშვნელოვანია, მოსწავლეები ვამუშაოთ როგორც ჩუმი, ისე ხმამაღალი კითხვის ტექნიკაზე.

წაკითხულის გაგების უნარის გასავარჯიშებლად სასურველია, მოსწავლეები ჩავაყენოთ აქტიური მკითხველის მდგომარეობაში. ამისათვის მათ ტექსტის წაკითხვამდე უნდა მივცეთ კონკრეტული საკითხავი ამოცანა; კონკრეტული ამოცანით უნდა მივიყვანოთ ისინი ტექსტთან.

 

წერა –  აქაც სწავლება ძირითადად რეპროდუცირებას დაეფუძნება.

კითხვის მსგავსად, წერის უნარის განვითარება აუჩქარებელი ტემპით წარიმართება  კითხვის უნარის განვითარების პარალელურად. დაწყებით საფეხურზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა წერის ტექნიკურ-მოტორული უნარ-ჩვევის ჩამოყალიბებას. მოსწავლე გამოწერს ასოებს, ნასწავლ სიტყვებს; დაეუფლება ასოების გადაბმის ტექნიკას.

საწყის ეტაპზე რეპროდუცირება რომ მოსაწყენი არ გახდეს, მნიშვნელოვანია, მრავალფეროვანი, სახალისო და, რაც მთავარია, შინაარსიანი კონტექსტების შეთავაზება (მაგ.: კითხვარის შევსება, სადაც ჩაწერს, რომელი საჭმელი უყვარს და რომელი – არა).

წერა ხელს შეუწყობს როგორც კითხვის უნარის გაუმჯობესებას, ისე ენობრივი მასალის დამახსოვრებას.

 

განმავითარებელი კომენტარებით შეიძლება შეფასდეს შემდეგი ცოდნა და უნარ-ჩვევები

ენობრივი ცოდნა და უნარები

 • ლექსიკური ცოდნა
 • გრამატიკული ცოდნა
 • ლექსიკური და გრამატიკული უნარ-ჩვევები (ცოდნის კონტექსტში გამოყენება)
 • გამოთქმა
 • მართლწერა

კომუნიკაციური უნარები

 • კითხვა-გაგება
 • ხმამაღალი კითხვა
 • მოსმენა-გაგება
 • ზეპირი კომუნიკაცია (ინტერაქცია, გაბმული ლაპარაკი, ზეპირი გამოსვლები)
 • წერითი კომუნიკაცია

 

თითოეული კლასისათვის (I-IV) შედგენილია საგნობრივი პროგრამები, სადაც გაწერილია ის ცოდნა და უნარები, რომელიც  თითოეული დონისათვის გათვალისწინებული არის ეროვნული სასწავლო გეგმით. გაკვეთილზე, სემესტრისა და წლის ბოლოს მოსწავლეები ფასდებიან კომენტარის საფუძველზე.

 

ხაზვა (V-IX) კლასებში

 

გრაფიკული ინფორმაციული საშუალებები ერთობ მრავალფეროვანია,  ხოლო მათი გამოყენების სფერო უაღრესად ფართო. თანამედროვე ტექნოლოგიური და მეთოდოლოგიური სიახლეების ფართოდ გამოყენების პირობებში გრაფიკულ ინფორმაციას განსაკუთრებული როლი ენიჭება. აქედან გამომდინარე, აქტუალურია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში მოსწავლეების მიერ გრაფიკული ენის ელემენტების დაუფლება,  როგორც საზოგადოების ტექნიკური და შემოქმედებითი მიღწევების გაცნობისა და გრაფიკული ინფორმაციული ტექნოლოგიების ეფექტური გამოყენების წინაპირობა.

ხაზვის შესწავლა მოსწავლეთა შემდგომი პროფესიული ორიენტაციის საფუძვლადაც უნდა იყოს მიჩნეული. მომავალი დიზაინერები, არქიტექტორები, ურბანისტები, კონსტრუქტორები, მოდელიორები, დეველოპერები, გეო-ინფორმაციული და  ავტომატიზირებული პროექტირების სისტემების ოპერატორები, მულტიმედიური პროექტირების სპეციალისტები, ასევე რიგი სხვა სამოქალაქო, სამრეწველო და სამხედრო ტექნიკურ/ტექნოლოგიური სპეციალობების დაუფლების  მსურველები ხაზვას ერთ-ერთ პრიორიტეტულ დისციპლინად უნდა მოიაზრებდნენ.

ხაზვას, რომლის მეთოდოლოგიური საფუძველი გეომეტრიული გარდაქმნების მათემატიკური აპარატია, უფრო ფართო და განმავითარებელი ფუნქცია გააჩნია.

ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნები: მათემატიკა (მიმართულება: გეომეტრია და სივრცის აღქმა), სახვითი და გამოყენებით ხელოვნება, ინფორმაციული და  საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები,  ფიზიკა და სხვ., სინქრონულობისა და თემატიკური დატვირთვის თვალსაზრისით ხელსაყრელ  პირობებს  ქმნიან ხაზვის შესწავლის სტიმულირებისა და ეფექტურობის მისაღწევად.

 

საგნის სწავლების მიზნები და ამოცანები

მოსწავლეთა გრაფიკული განათლება უნდა უზრუნველყოფდეს ნახაზების შექმნისა და წაკითხვის რაციონალური ხერხების დაუფლების ისეთ დონეს,  რომელიც  შეუქმნის მათ  საკმაოდ  მყარ საფუძველს და განუმტკიცებს უნარ-ჩვევებს თანამედროვე გრაფიკული ინფორმაციული საშუალებების ფართო სფეროში თავისუფლად ორიენტირებისთვის; ასევე, გააზრებულად  ეზიარონ გრაფიკულ კულტურას, დაეუფლონ სპეციფიკურ გრაფიკულ ენას (ხაზვას), როგორც გეომეტრიული მოდელირების საშუალებას, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებთან ურთიერთობის, საკუთარი გადაწყვეტების დაფიქსირების, რეალური თუ ვირტუალური გარემოს ობიექტების დოკუმენტირების ინსტრუმენტს.

ამ მიზნის მიღწევა გულისხმობს შემდეგი სახის ამოცანების გადაჭრას: მოსწავლეების მიერ  გრაფიკული გამოსახულების  სპეციფიკური სახის (ნახაზის) მეთოდოლოგიური საფუძვლების – გეომეტრიული გარდაქმნების ელემენტარული ცნებების და დებულებების დაუფლება; გეომეტრიული აგებებისა და გეგმილური (პროექციული) ხაზვის ხერხების სისტემური  შესწავლა.    ხელით ნახაზების შექმნის  უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება და განვითარება; ნახაზების, როგორც   დოკუმენტაციის  გაფორმების სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისი დონით გაცნობიერება; გრაფიკული ინფორმაციის ანალიზის მეთოდების დაუფლება, ე.ი. ნახაზების კითხვისა და დადგენილი წესით მათი ინტერპრეტაციისას, მათი შინაარსობრივი და ფორმალური ასპექტების  გააზრება; ფორმისა და კომპოზიციის შექმნის უნარის ჩამოყალიბება, სივრცითი წარმოდგენის განვითარება, ესთეტიკური გემოვნების დახვეწა; საკონსტრუქტორო-ტექნოლოგიური და დიზაინერული  საქმიანობით დაინტერესების წინაპირობის შექმნა;

 

საგნის სწავლების ორგანიზება

 

წარმოდგენილი  საგანი – ,, ხაზვა’’- ისწავლება V-VI კლასებში 1 აკადემიური საათიანი დატვირთვით, ხოლო  VII-VIII-IX კლასებში  კვირაში  2 აკადემიური საათიანი დატვირთვით.

ხაზვის სწავლების პროცესის განხილვისას შეიძლება გამოიყოს სამი  მიმართულება:

 • შემეცნება
 • შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
 • კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

 

ასეთი დაყოფა რამდენადმე პირობითია, რადგან შედეგის მიღწევის პროცესში სწავლება მიმდინარეობს სამივე მიმართულების ფარგლებში პარალელურად და ერთმანეთთან მჭიდრო ურთიერთკავშირში.

სწავლების პირველ ეტაპზე – V-VI კლასებში, საგანი ითვალისწინებს ხაზვითი კულტურის ელემენტარული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას. მოსწავლემ წლის ბოლოს უნდა შეეძლოს:

 1. სახაზავი იარაღებისა და მასალების დანიშნულების განსაზღვრა;
 2. სიბრტყეზე გეომეტრიული აგებების შესრულება;
 3. ნახაზის წაკითხვა და ანალიზი;
 4. კოორდინატთა სისტემების კლასიფიკაცია მათი ძირითადი თვისებების მიხედვით;
 5. კომბინირებული ნახაზის აგება;
 6. ნახაზის შესრულებისას ნახაზის გაფორმების სტანდარტის დაცვა.

სწავლების შემდგომი ეტაპი მოიცავს საბაზო საფეხურის VII-VIII-IX კლასებს. აღნიშნულ ეტაპზე მოსწავლეს უნდა შეეძლოს:

 1. გეომეტრიული გარდაქმნების: მოძრაობის, მსგავსობის და აფინური გარდაქმნის ჯგუფების ძირითადი თვისებების განმარტება;
 2. კოორდინატთა სისტემის მართვის არსისა და დანიშნულების განმარტება;
 3. ფიგურების რედაქტირება ობიექტების და სუბობიექტების დონეზე;
 4. ააგოს სტანდარტული ორთოგონალური ხედები (გეგმილები), იზომეტრია, ჭრილი, კვეთა;
 5. ელემენტარული პოზიციური და მეტრული ამოცანების ამოხსნა არსებულ მოდელზე;
 6. შეუძლოს ისაუბროს ნახაზის სახეებზე და მათი გამოყენების სფეროებზე.
 7. განსაზღვროს ანოტაციური ობიექტების (ტექსტი, ზომები, დაშტრიხვა, პირობითი ნიშნები) სტილი;
 8. განსაზღვროს სივრცითი ობიექტების ვიზუალიზაციის სტილი.

თითოეული კლასისათვის შედგენილია საგნობრივი პროგრამები, სადაც გაწერილია ის ცოდნა და უნარები, რომელიც  გათვალისწინებული არის ეროვნული სასწავლო გეგმით. გაკვეთილზე, სემესტრისა და წლის ბოლოს მოსწავლეები ფასდებიან ჩათვლის საფუძველზე: ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა.

 

ჭადრაკი (I-VI )

 

ჭადრაკის სწავლების მიზნები და ამოცამებია:

 

ჭადრაკის სწავლების მიზანია, მოსწავლეებში ლოგიკური აზროვნების, მეხსიერების, დასწავლილი და გააზრებული რეგულაციების მიხედვით ქმედებების განხორციელების, დამოუკიდებელი განსჯის, გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღების, თანმიმდევრულობისა და მოთმინების ჩვევების გამომუშავება და მათი განვითარების ხელშეწყობა.

პროგრამის გავლის შემდეგ მოსწავლე სწავლობს თამაშს, ეცნობა ჭადრაკის ისტორიასა და თეორიას. ჭადრაკი ხელს უწყობს ბავშვის ინტელექტუალურ ზრდას, ავითარებს დამოუკიდებლად მოქმედების უნარს, აუმჯობესებს მეხსიერებას, აჩვევს მოვლენების გაანალიზებასა და სწორი გზის პოვნას.

 

სწავლების ეტაპები

ჭადრაკის სწავლების პირველი წელი  მოსწავლეებს გამოუმუშავებს საჭადრაკო დაფის ფლობის, საჭადრაკო ფიგურების ამოცნობის, ელემენტარულ რეგულაციებთან ადაპტაციის, ელემენტარული ცნებების დასწავლის ჩვევებს, ჭადრაკის ისტორიის სახალისო ისტორიების გაცნობას, მოტივაციის შექმნას, სასკოლო საჭადრაკო ტურნირზე დასწრების და/ან მონაწილეობის წახალისებას.

ჭადრაკის სწავლების მეორე წელს ხდება განვილი მასალის გამეორება, გამყარება, ჭადრაკის დაფისა და ჭადრაკის ფიგურების უფრო ღრმა და საფუძლიანი შესწავლა, თითოეული ფიგურის ძალისა და მოძრაობის ზუსტი აღქმა. ამისათვის გამოიყენება პრაქტიკული სავარჯიშოები, სახელმძღვანელოში შეტანილი მაგალითები; ბავშვები ეცნობიან საჭადრაკო ნოტაციას, რომელიც წარმოადგენს პარტიის მსვლელობის, ფიგურათა დაფაზე განლაგებისა და ჩაწერის განსაკუთრებულ სისტემას, სწავლბენ, თუ რა არის შამათი (მეტოქის მეფის დატყვევება) და სხვადასხვა ფიგურებით როგორ არის შესაძლებელი მისი მიღწევა.

სწავლების მესამე წელს მოსწავლეები ეცნობიან, თუ რა არის მუქარა (რომელიმე ფიგურის ან პაიკის შესაძლებლობა, მოკლას მეტოქის ფიგურა ან პაიკი) და მისგან თავის დაცვის გზებს. ბავშვები იყენებენ ორსვლიანი შამათების სწავლას, რომელიც მოცემულია #2 პრაქტიკუმში. ეუფლებიან ,,ყაიმის”, ,,პატის”, ,,ცოფიანი ფიგურის” არსსა და  მნიშვნელობას. გადავდივართ დებიუტის (ჭადრაკის პარტიის საწყისი ნაწილის) შესწავლაზე და მის კლასიფიკაციაზე. ხდება სამოსწავლო პარტიების განხილვა და ათვისება.

სწავლების მეოთხე წელს ხდება მიტელშპილის (შუა თამაში) შესწავლა. ბავშვები ეცნობიან  კომბინაციასა და ფორსირებულ ვარიანტს. Kკომბინაციისას უნდა გამოვიყენოთ სხვადასხვა ტაქტიკური ხერხი: გახსნილი ქიში, ,,წისქვილი”, ორმაგი ქიში, დახშული შამათი, გახსნილი მუქარა, ორმაგი დარტყმა, დაბმა, შეტყუება და გატყუება, გადაკეტვა, უჯრის, ხაზის ან დიაგონალის გათავისუფლება,  გადატვირთვა, შუალედური სვლა, მერვე ჰორიზონტალის სისუსტე, მეშვიდე ჰორიზონტალი.

სწავლების მეხუთე წელს ხდება ენდშპილის (დაბოლოება) შესწავლა. ვიწყებთ პაიკთა ენდშპილის განხილვას: კვადრატის წესი, პაიკის გაყვანა ლაზიერში და ოპოზიცია, ოპოზიციის სახეები, სამკუთხედის წესი, დაშორებული გამსვლელი პაიკი, დაცული გამსვლელი პაიკი, პაიკთა გარღვევა. შამათი ორი კუთი და შამათი კუთი და მხედრით.

სწავლების მეექვსე წელს გრძელდება ენდშპილის შესწავლას: მხედრების ენდშპილი, ერთი ფერის კუთა ენდშპილი, სხვადასხვა ფერის კუთა ენდშპილი, კუ მხედრის წინააღმდეგ, ეტლი პაიკის წინააღმდეგ, ეტლი და პაიკი ეტლის წინააღმდეგ, ეტლი კუს წინააღმდეგ, ლაზიერი პაიკის წინააღმდეგ, ენდშპილის ძირითადი პრინციპები.

თითოეული კლასისათვის (I-VI) შედგენილია საგნობრივი პროგრამები, სადაც გაწერილია ის ცოდნა და უნარები, რომელიც  აუცილებელია თითოეული კლასის მოსწავლისათვის. გაკვეთილზე, სემესტრისა და წლის ბოლოს მოსწავლეები ფასდებიან: I-IVკლასები კომენტარის,ხოლო  V-VI კლასები  ჩათვლის: ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა, საფუძველზე.

 

 

 • როვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა;

 

2017-2018 ს/წელს სკოლა I-IV კლასებში სთავაზობს დაინტერესებულ მოსწავლეებსა და მათ მშობლებს შემდეგი სახის ესგ-ით გაუთვალისწინებელი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურებას:

 

ა) გახანგრძლივებული სწავლება

 

 1. გახანგრძლივებული სწავლების მიზნები:

ა) ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების განხორციელების ხელშეწყობა;

ბ) თითოეულ ასაკობრივ ჯგუფში ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ დისციპლინებში დავალების მომზადება პედაგოგების დახმარებით;

გ) მოსწავლეთა თვალსაწიერის, მათი შემოქმედებითი უნარების წარმოჩენა-განვითარება, ესთეტიური აღზრდის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა, ფიზიკური განვითარების ხელშეწყობა.

 1. გახანგრძლივებული სწავლება:

ა) გახანგრძლივებული სწავლება: ხორციელდება სკოლის I – IV კლასებში ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების განრიგის შემდეგ და მიმდინარეობს 18 : 00 საათამდე.

 1. გახანგრძლივებული სწავლების საგნების ორგანიზება:

ა) I – IV კლასებში დღის მეორე ნახევარში, გახანგრძლივებული სწავლების დროს მოსწავლეები შეისწავლიან შემდეგ საგნებს: ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, ინგლისური ენა, სიმღერა, ხატვა, ცეკვა და სპორტი (მოძრავი თამაშები და აქტივობები).

 

ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსწახურების სასწავლო პროგრამები დანართის სახით თან ერთვის სასკოლო სასწავლო გეგმას.

 

 1. გახანგრძლივებული სწავლების საათობრივი ბადე

ა) ქართული სექტორის კლასებში

  I კლასი II კლასი III კლასი IV კლასი
ქართული ენა 5 3 3 3
მათემატიკა 5 5 5 5
რუსული ენა   2 2 2
ინგლისური ენა 1 1 2 3
სიმღერა 2 2 1 1
სპორტი 2 1 1 1
ცეკვა 2 1 1 0
ხატვა 2 2 2 2
სულ: 19 17 17 17

 

ბ) რუსული სექტორის კლასებში

  I კლასი II კლასი III კლასი
ქართული – მეორე ენა 4 3 3
რუსული – მშობლიური 3 4 2
მათემატიკა 5 5 5
ინგლისური ენა 2 2 3
ხატვა 2 1 1
მუსიკა 1 1 1
სპორტი 1 1 1
ცეკვა 1 1 1
კითხვის საათი საათი 1 1 1
სულ: 20 19 18

 

ბ) მათემატიკური და ლოგიკური აზროვნების განვითარების მიზნით – მათემატიკური აზროვნება-ლოგიკა

 

ლოგიკა – მოსწავლეები შეისწავლიან მე-12 კლასში; ლოგიკის შესწავლა მოსწავლეებში განავითარებს ლოგიკურ აზროვნებასა და უნარებს. სწავლის პროცესში გამოყენებული იქნება ასაკის შესაბამისი ტესტები და სავარჯიშოები. აღნიშნულ დამატებით სავალდებულო საგანში მოსწავლეები შეფასდებიან ჩათვლის საფუძველზე ( ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა).

 

 1. სასკოლო საათობრივი ბადე

 

 1. სასკოლო საათობრივი ბადე მოიცავს თითოეული კლასის გაკვეთილების განრიგს, რომელიც აზუსტებს, კვირის რომელ დღეს, დროის რა მონაკვეთში რომელი საგანი ისწავლება, შესაბამისი პედაგოგის მითითებით.
 2. სასკოლო საათობრივ ბადეში აღნიშნულია, როგორც სავალდებულო და არჩევითი საგნები, ასევე დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება.

 

(2017-2018  ს/წლის სასკოლო საათობრივი ბადე დანართის სახით თან ერთვის სასკოლო სასწავლო გეგმას.)

 

 

 1. სასწავლო მასალის ჩამონათვალი საფეხურებისა და საგნების შესაბამისად, მათ შორის გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხა კლასების/დონეებისა და საგნების მიხედვით;

 

 

დაწყებითი საფეხური

I კლასი

# სახელმძღვანელო გამომცემლობა ავტორი/ები დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო რესურსები
1 ქართული ენა და ლიტერატურა შპს ,,საგამომცემლო სახლი “სწავლანი”, შპს “გაზეთი საქართველოს მაცნე” ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული, ნ. მაღლაკელიძე გამომც „მერიდიანი“ დედა ენა / ი. გოგებაშვილი „საგანძური“ / ი. ცუცქირიძე „საბავშვო ზღაპრები“ / ქართული-ხალხური ზღაპრები/ ჩემი პირველი წიგნი./ ლექსების კრებული – კიდევაც დაიზრდებიან / „მხიარული სიტყვები“ / ქართული საბავშვო პოეზიის ანთოლოგია / DVD მერაბ სარალიძე – ქართული ანიმაციის საგანძური
2 მათემატიკა ფიზიკური პირები ავთანდილ საგინაშვილი და თინა ბექაური ა. საგინაშვილი, თ. ბექაური მათემატიკა 1 კლასი, გ. გოგიშვილი,ვეფხვაძე, გამომც. „ინტელექტი“ / „მხიარული რიცხვები“ / მათემატიკური თამაშები
3 ბუნებისმეტყველება შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ. კერესელიძე ნ. ბარნაველი – ბუნებისმცოდნეობა – „ბუნებაპრინტი“

“დედამიწის ჩივილი“ – გამოცემულია პროექტის „დავასუფთავთ საქართველო“ ფარგლებში

4 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი” ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე მ. იორამაშვილი „შრომა“ – „საქართველოს მაცნე“

ჯ. კახიანი -ხელოვნება და შემოქმედება“ „შემეცნება“

პიტერ კენტი: „ქალაქი მოგზაურობა დროში

5 მუსიკა შპს “გამომცემლობა ინტელექტი” მ. ჩიკვაიძე CD მუსიკალური ჩანაწერები
6 ინგლისური ენა დ1 Macmillan Publishers LTD – შპს ”ინგლისური წიგნი საქართველოში” მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი CD / DVD/ -Macmillan Publishers LTD

Reading and Spelling Ruls , Posters

English World Flashcards -1

Sanny English 1-3 – T. Klementyeva

7 რუსული ენა დ 01 21 საუკუნე მ. ბარსაგოვა ა. ბარტო – ლექსების კრებული

ა. ტოლსტოი – ზღაპრების კრებული

8 ჭადრაკი დ1 „საქართველოს მაცნე“ დ. გურგენიძე, გ. მაჭარაშვილი „ჭადრაკის გაკვეთილები“ ავტ: გ. მაჭარაშვილი, დ. გურგენიძე  / საჭადრაკო დაფები

 

II კლასი

# სახელმძღვანელო გამომცემლობა ავტორი/ები დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო რესურსები
1 ქართული ენა და ლიტერატურა შპს ,,საგამომცემლო სახლი “სწავლანი”, შპს “გაზეთი საქართველოს მაცნე” ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული, ი. გოგებაშვილი „საგანძური“ / ქართული-ხალხური ზღაპრები/ „ჩემი პირველი ზღაპრების წიგნი“ / /ლექსების კრებული – კიდევაც დაიზრდებიან“ / რუდოლფ ერიხ რასპე „ ბარონ მიუნჰაუზენის თავგადასავალი“ / ქართული საბავშვო პოეზიის ანთოლოგია
2 მათემატიკა ფიზიკური პირები ავთანდილ საგინაშვილი და თინა ბექაური ა. საგინაშვილი, თ. ბექაური „მათემატიკა“ – გ. ბერიშვილი

 

3 ბუნებისმეტყველება შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ. კერესელიძე გ. კვანტალიანი – „ჩვენ და ბუნება“ / აირჩიე ენერგოეფექტურობა –  ავტ: ნ. სულხანიშვილი ,  „ეკოხედვა“ / მოვემზადოთ ზამთრისთვის  ავტ: ნ. სულხანიშვილი ,  „ეკოხედვა“ / ჩვენ, ნარჩენები და დანარჩენები – ავტ: ქეთევან კალაძე ორგანიზაცია ეკოხედვა
4 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი” ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე მცირე ენციკლოპედია ხელოვნებაში

პიტერ კენტი: „ქალაქი მოგზაურობა დროში“

5 მუსიკა შპს “გამომცემლობა ინტელექტი” მ. ჩიკვაიძე CD მუსიკალური ჩანაწერები / „მუსიკა“ გამომც: კონა ავტ: ნაირა მამუკელაშვუილი-სიმონიშვილი
6 ინგლისური ენა დ2 Macmillan Publishers LTD – შპს ”ინგლისური წიგნი საქართველოში” მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი CD / DVD/ -Macmillan Publishers LTD

Reading and Spelling Ruls , Posters

English World Flashcards -2

Sanny English 1-3 – T. Klementyeva

7 რუსული ენა დ 02 21 საუკუნე მ. ბარსაგოვა CD / DVD   /   ა. ტოლსტოის „ზღაპრები“

მ. ლორთქიფანიძე –  რუსული ენა (გამომც „ინტელექტი“)

8 ჭადრაკი დ1 „საქართველოს მაცნე“ დ. გურგენიძე, გ. მაჭარაშვილი „ჭადრაკის გაკვეთილები“ ავტ: გ. მაჭარაშვილი, დ. გურგენიძე  /საჭადრაკო დაფები

 

III კლასი

# სახელმძღვანელო გამომცემლობა ავტორი/ები დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო რესურსები
1 ქართული ენა და ლიტერატურა შპს ,,საგამომცემლო სახლი “სწავლანი”, შპს “გაზეთი საქართველოს მაცნე” ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული,  ქართული, სომხური და აზერბაიჯამული  ხალხური ზღაპრები – „მზის შვილები “/ ელეონორა ბერგნერი „ ავსტიული ზღაპრები“ / სელმა ლაგერლოფი „ ნისლისა და გარეული ბატების საოცარი მოგზაურობა“ / თეა თოფურია „ პარადიის არდადეგები“/ ქართული საბავშვო პოეზიის ანთოლოგია
2 მათემატიკა ფიზიკური პირები ავთანდილ საგინაშვილი და თინა ბექაური ა. საგინაშვილი, თ. ბექაური „მათემატიკა“ – გ. ბერიშვილი

 

3 ბუნებისმეტყველება შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ. კერესელიძე გ. კვანტალიანი „ჩვენ და ბუნება“ (გამომც. ბ.სულაკაური)/

„ჩვენ და ენერგია“  გამოცემულია Spar  end Ecovision

4 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი” ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე მცირე ენციკლოპედია ხელოვნებაში

პიტერ კენტი: „ქალაქი მოგზაურობა დროში

5 მუსიკა შპს “გამომცემლობა ინტელექტი” მ. ჩიკვაიძე CD მუსიკალური ჩანაწერები  / „მუსიკა“  -3  კლ. გამომც. „ზენა“  ავტ: ნ. მამუკელაშვილი-სიმონიშვილი, მ. აბზიანიძე;
6 ინგლისური ენა დ 3 Macmillan Publishers LTD – შპს ”ინგლისური წიგნი საქართველოში” მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი CD / DVD/ -Macmillan Publishers LTD

Reading and Spelling Ruls , Posters

English World Flashcards -3

Sanny English 1-3 – T. Klementyeva

7 რუსული ენა დ1 21 საუკუნე მ. ბარსაგოვა CD / DVD

რუსული ხალხური ზღაპრები / რუსი პოეტების ლექსების კრებულები ს. პუშკინი, ბ. ბრიუსოვი, პ. ვიაზემსკია. პლეშევი.  /

8 ჭადრაკი დ2 „საქართველოს მაცნე“ დ. გურგენიძე, გ. მაჭარაშვილი „ჭადრაკის გაკვეთილები“ ავტ: გ. მაჭარაშვილი, დ. გურგენიძე /საჭადრაკო დაფები

 

IV კლასი 

                                                                                                                       

# სახელმძღვანელო გამომცემლობა ავტორი/ები დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო რესურსები
1 ქართული ენა და ლიტერატურა შპს ,,საგამომცემლო სახლი “სწავლანი”, შპს “გაზეთი საქართველოს მაცნე” ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული, ქართული, სომხური და აზერბაიჯამული  ხალხური ზღაპრები – „მზის შვილები “/ ასტრიდ ლინდგრენი – ემილის თავგადასავალი და სხვა მოთხრობები/ რ. ინანიშვილი „ნეკერჩხლის წითელი ფოთოლი“ / თეა თოფურია „პარადიის არდადეგები“ / სათავგადასავლო მოთხრობა „მოგზაურობა დიდი ევროპის სამყაროში“/ჯურხა ნადირაძე „მოთხრობები შორეულ წარსულზე“
2 მათემატიკა ფიზიკური პირები ავთანდილ საგინაშვილი და თინა ბექაური ა. საგინაშვილი, თ. ბექაური „მათემატიკა“ – გ. ბერიშვილი

„ჩვენ და ენერგია“  გამოცემულია Spar  end Ecovision

3 ბუნებისმეტყველება შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ. კერესელიძე დილას საყმაწვილო ენციკლოპედია   1-2-3 ნაწილები  / მოსწავლის პირველი ენციკლოპედია: „კოსმოსი“, „მეცნიერება“

მსოფლიოს ატლასი მოსწავლკეთათვის

4 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი” ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე ნ. კუნჭულია – ხელოვნება 4 კლ. (გამომც: „დიოგენე“
5 მუსიკა შპს “გამომცემლობა ინტელექტი” მ. ჩიკვაიძე CD მუსიკალური ჩანაწერები / „მუსიკა“  – 4 კლ. გამომც: „ზენა“ ავტ: ნ. მამუკელაშვილი-სიმონიშვილი
6 ინგლისური ენა დ 4 Macmillan Publishers LTD – შპს ”ინგლისური წიგნი საქართველოში” მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი CD / DVD/ -Macmillan Publishers LTD

New grammar Time 3

7 სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება შპს “გამომცემლობა სიდი – ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი” ნ. ტალახაძე გეოგრაფია ლექსიკონი+ცნობარი –  ავტ: მ. ბლიაძე, დ. კერესელიძე გამომც: ბაკურ სულაკაური
8 რუსული ენა დ2 21 საუკუნე მ. ბარსაგოვა CD / DVD  /  მ. ლორთქიფანიძე – რუსული ენა (გამომც: „ინტელექტი“)  /   რუსი პოეტების ლექსების კრებულები ს. პუშკინი, ბ. ბრიუსოვი, პ. ვიაზემსკია. პლეშევი.  / მოვიდა გაზაფხული  ლექსებისა და მოთხრობების კრებული;/
9 ჭადრაკი დ2 „საქართველოს მაცნე“ დ. გურგენიძე, გ. მაჭარაშვილი „ჭადრაკის გაკვეთილები“ ავტ: გ. მაჭარაშვილი, დ. გურგენიძე  / საჭადრაკო დაფები

 

V კლასი

 

# სახელმძღვანელო გამომცემლობა ავტორი/ები დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო რესურსები
1 ქართული ენა და ლიტერატურა შპს ,,საგამომცემლო სახლი “სწავლანი”, შპს “გაზეთი საქართველოს მაცნე” ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული, მარკ ტვენი: „ტომ სოიერის თავგადასავალი / ჯონათან სვიფტი „გულივერის მოგაზურობა“ / ჟიულ ვერნი“მოგაზურობა დედამიწის ცენტრისკენ“ / ჩარლზ დიკენსი (ბიბლიოთეკა ბავშვებისათვის) / ბიბლიური მოთხრობები / რ. ინანიშვილი „ნეკერჩხლის წითელი ფოთოლი“/ ილია ჭავჭავაძე – თხზულებანი / ეგნატე ნინოშვილი – თხზულებანი.
2 მათემატიკა ფიზიკური პირები ავთანდილ საგინაშვილი და თინა ბექაური ა. საგინაშვილი, თ. ბექაური ნურკი – მათემატიკა
3 ბუნებისმეტყველება შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ. კერესელიძე დილა საყმაწვილო ენციკლოპედია   1-2-3 ნაწილები /  „მეცნიერება“   / მსოფლიო ატლასი მოსწავლეთათვის“ – გამომც: „ბ. სულაკაური“

ბუნება- ავტ: ლ. ბურდილაძე გამოც: „დიოგენე“

მსოფლიოს ატლასი მოსწავლეთათვის

4 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი” ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე ხელოვნების მცირე  ენციკლოპედია
5 მუსიკა შპს “გამომცემლობა ინტელექტი” მ. ჩიკვაიძე CD მუსიკალური ჩანაწერები  /“ მუსიკა“ ავტ: ქ. ცაგარელი
6 ინგლისური ენა დ 5 Macmillan Publishers LTD – შპს ”ინგლისური წიგნი საქართველოში” მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი CD / DVD/ -Macmillan Publishers LTD

Round – up3  ავტ: ვირჯინია ევანსი – გამომც: ლონგმენი

 

7 რუსული ენა დ3 21 საუკუნე მ. ბარსაგოვა CD / DVD   /  მ. რევია – რუსული ენა – გამომც: „დიოგენე“  /  რუსული ხალხური ზღაპრები  / მოვიდა გაზაფხული  ლექსებისა და მოთხრობების კრებული;/
8 ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები შპს ”გამომცემლობა დიოგენე” ნ. ჯამასპიშვილი კომპიუტერული ლაბორატორია

კომპიოუტერული ონლაინ თამაშები

9 ჩვენი საქართველო შპს ”ლოგოს პრესი” მ. სურგულაძე და სხვები კავკასიის გეოპოლიტიკური ატლასი (ჟან რადვანი, ნ. ბერუჩაშვილი – გამომც: ბაკურ სულაკაური)

ქართული ციხე-სიმაგრეები და ეკლესია-მონასტრები – ვაჟა შუბითიძე

10 ჭადრაკი დ3 „საქართველოს მაცნე“ დ. გურგენიძე, გ. მაჭარაშვილი   „ჭადრაკის გაკვეთილები“ ავტ: გ. მაჭარაშვილი, დ. გურგენიძე  / საჭადრაკო დაფები
11 ხაზვა ხაზვის კურსი – ს. ბურჭულაძე

ხაზვის საფუძვლები -ბარანოვი

 

VI კლასი 

                                                                                                    

# სახელმძღვანელო გამომცემლობა ავტორი/ები დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო რესურსები
1 ქართული ენა და ლიტერატურა შპს ,,საგამომცემლო სახლი “სწავლანი”, შპს “გაზეთი საქართველოს მაცნე” ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული, ნოდარ დუმბაძე -მოთხრობები / მარკ ტვენი კრებული (ტომ სოიერის, ჰეკლბერ ფინის თავგადასავალი) / ჯონათან სვიფტი „გულივერის მოგაზურობა“ / ჟიულ ვერნი“მოგაზურობა დედამიწის ცენტრისკენ“ / ჩარლზ დიკენსი (ბიბლიოთეკა ბავშვებისათვის) / ბიბლიური მოთხრობები / რ. ინანიშვილი „ნეკერჩხლის წითელი ფოთოლი“/ ილია ჭავჭავაძე – თხზულებანი / ეგნატე ნინოშვილი – თხზულებანი. / აკაკი წერეთელი „თორნიკე ერისთავი“  / სვანური ზღაპრები.
2 მათემატიკა ფიზიკური პირები ავთანდილ საგინაშვილი და თინა ბექაური ა. საგინაშვილი, თ. ბექაური ნურკი – მათემატიკა
3 ბუნებისმეტყველება შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ. კერესელიძე დილა საყმაწვილო ენციკლოპედია   1-2-3 ნაწილები / მოსწავლის პირველი ენციკლოპედია – „კოსმოსი“, „მეცნიერება“ გამომც: „ბ. სულაკაური“   /  „მე და სამყარო“ ავთ; ლ. ბურდილაძე ლ. თავზაძე
4 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი” ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე ხელოვნების მცირე  ენციკლოპედია გამომც: ბაკურ სულაკაური
5 მუსიკა შპს “გამომცემლობა ინტელექტი” მ. ჩიკვაიძე CD მუსიკალური ჩანაწერები  /“ მუსიკა“ ავტ: ქ. ცაგარელი
6 ინგლისური ენა დ 6 Macmillan Publishers LTD – შპს ”ინგლისური წიგნი საქართველოში” მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი CD / DVD/ -Macmillan Publishers LTD

Round – up3  ავტ: ვირჯინია ევანსი – გამომც: ლონგმენი

 

7 ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები შპს ”გამომცემლობა დიოგენე” ნ. ჯამასპიშვილი კომპიუტერული ლაბორატორია

კომპიოუტერული ონლაინ თამაშები

8 რუსული ენა დ4 21 საუკუნე მ. ბარსაგოვა მ. რევია – „რუსული ენა“ „ინტელექტი“   /  რუსული ხალხური ზღაპრები  / რუსი პოეტების ლექსების კრებულები ს. პუშკინი, ბ. ბრიუსოვი, პ. ვიაზემსკია. პლეშევი.  / მოვიდა გაზაფხული  ლექსებისა და მოთხრობების კრებული;/
9 ჩვენი საქართველო შპს ”ლოგოს პრესი” მ. სურგულაძე და სხვები კავკასიის გეოპოლიტიკური ატლასი (ჟან რადვანი, ნ. ბერუჩაშვილი – გამომც: ბაკურ სულაკაური)

ქართული ციხე-სიმაგრეები და ეკლესია-მონასტრები – ვაჟა შუბითიძე

10 ჭადრაკი დ3 „საქართველოს მაცნე“ დ. გურგენიძე, გ. მაჭარაშვილი „ჭადრაკის გაკვეთილები“ ავტ: გ. მაჭარაშვილი, დ. გურგენიძე  /  / საჭადრაკო დაფები
11 ხაზვა ხაზვის კურსი – ს. ბურჭულაძე

ხაზვის საფუძვლები -ბარანოვი


VII კლასი                                                                                                                                                                                  საბაზო საფეხური

 

 # სახელმძღვანელო გამომცემლობა ავტორი/ები დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო რესურსები
1 ქართული ენა და ლიტერატურა შპს საგამომცემლო სახლი ”სწავლანი” ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, რ. ინანიშვილი / ილია ჭავჭავაძე – თხზულებანი /  / აკაკი წერეთელი „თორნიკე ერისთავი“  / სვანური ზღაპრები./ მუხრან მაჭავარიანი -ლექსების კრებული / მურმან ლებანიძე – რჩეული ლირიკა / გალაქტიონ ტაბიძე – რჩეული .
2 მათემატიკა შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანი წულაია, მათემატიკა 7 კლ. ავტ: ტელიაკოვსკი / მათემატიკა  თოფურია ნაწილი 1-2
3 ინგლისური ენა

Top Score 1

Oxford University Press Caroline Kratz, BrigitViney, Paul Kelly, Sheila Digen, Inside Out (pre-intermediate) Sue Kay, Vaughan Jones

MNew 2000 Plus English For Schools (7) – ავტ: ტ. ბუკია, ი. ჩიბურდანიძე

4 რუსული ენა ს4 გამომცემლობა დიოგენე მარია რევია „რუსული ენა“  ავტ: ი. კაპანაძე გამომც: „თობალისი“  /  შარლ პეროს ზღაპრები რუსულ ენაზე: „წითელ ქუდა“, „ მძინარე მზეთუნახავი, „ცისფერწვერა“/  „ფოსტა უნდა ჩავიდეს“  საკითხავი რუსულ ენაზე  ავტ: ენე სენტივანი
5 ისტორია შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” ლალი ფირცხალავა და სხვები ძველი საბერძნეთი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა / შუა საუკუნეები – მსოფლიო ისტორიის ენციკლოპედია ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა / ძველი ეგვიპტე – ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. ს.ნ კრამერი – ისტორია იწყება შუმერიდან

შემეცნების სამყარო (ენციკლოპედიური ჟურნალების კრებული)

6 გეოგრაფია შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, შემეცნების სამყარო (ენციკლოპედიური ჟურნალების კრებული) /

მსოფლიოს ატლასი მოსწავლეთათვის ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა / გეოგრაფია ლექსიკონი+ცნობარი – ავტ: მ. ბლიაძე, დ. კერესელიძე / თემატური რუკები

7 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” მალხაზ მაყაშვილი, რევაზ ქუთელია, იაგიგიბერია, მანანა ბოჭორიშვილი შემეცნების სამყარო (ენციკლოპედიური ჟურნალების კრებული)

მოსწავლის პირველი ენციკლოპედია „მეცნიერება“ / ენერგოდაზოგვა – გამოცემულია მდგრადი განვითარების კავშირის მიერ თარგმნა გ. სოფაძე. /  ბიოლოგია – ავტ: რ. გორხელაშვილი – ნ. ლაღიძე. / „ფიზიკა“ – 7 კლ. გამომც: „ბუნება პრინტი“ ავტ: ი. ლორია   /საბუნებისმეტყველო ლაბორატორია.

8 მუსიკა შპს “გამომცემლობა ინტელექტი” მარიკა ჩიკვაიძე შემეცნების სამყარო (ენციკლოპედიური ჟურნალების კრებული) / „მუსიკა“  – 7 კლ. ავტ: სიმონიშვილი
9 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი” ნანა მაჭარაშვილი, ნათელა ჯაბუა, ნინოსილაგაძე და მაია მაჭარაშვილი შემეცნების სამყარო (ენციკლოპედიური ჟურნალების კრებული)
10 ჭადრაკი დ3 „საქართველოს მაცნე“ დ. გურგენიძე, გ. მაჭარაშვილი „ჭადრაკი“  ავტ:  თ. გორგაძე  /

საჭადრაკო დაფები

11 ხაზვა ხაზვის კურსი – ს. ბურჭულაძე

ხაზვის საფუძვლები -ბარანოვი


VIII კლასი

 

# სახელმძღვანელო გამომცემლობა ავტორი/ები დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო რესურსები
1 ქართული ენა და ლიტერატურა შპს საგამომცემლო სახლი ”სწავლანი” ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, რ. ინანიშვილი / ილია ჭავჭავაძე – თხზულებანი / / აკაკი წერეთელი  ტ-1 / ნ. დუმბაძე ტ-1 / ლ. მრელაშვილი „იყალთოელი ბიჭები“   და სხვ. / ვასილ ბარნოვი – სამი რომანი.
2 მათემატიკა შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანი წულაია, მათემატიკა 7 კლ. ავტ: ტელიაკოვსკი / მათემატიკა  – თოფურია ნაწილი 1-2
3 ინგლიუსური ენა

Top Score 2

Oxford University Press Caroline Kratz, BrigitViney, Paul Kelly, Sheila Digen, Inside Out (pre-intermediate) Sue Kay, Vaughan Jones

MNew 2000 Plus English For Schools (8) – ავტ: ტ. ბუკია, ი. ჩიბურდანიძე

4 რუსული ენა ს5 გამომცემლობა დიოგენე მარია რევია „რუსული ენა“ ავტ: მ. ლორთქიფანიძე გამომც: „არტანუჯი“ / ასტიდ ლინგრენი „პატარა და კარლსონი რომელიც ცხოვრობს სახურავზე“  / ლატვიური ხალხური ზღაპრები
5 ისტორია შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” ლალი ფირცხალავა და სხვ. ძველი საბერძნეთი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა / შუა საუკუნეები – მსოფლიო ისტორიის ენციკლოპედია ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა / ძველი ეგვიპტე – ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. / შემეცნების სამყარო (ენციკლოპედიური ჟურნალების კრებული)
6 გეოგრაფია შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” მაია ბლიაძე და სხვ. შემეცნების სამყარო (ენციკლოპედიური ჟურნალების კრებული) /

მსოფლიოს ატლასი მოსწავლეთათვის ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა / გეოგრაფია ლექსიკონი+ცნობარი – ავტ: მ. ბლიაძე, დ. კერესელიძე / თემატური რუკები

7 ბიოლოგია შპს “საგამომცემლო სახლი ტრიასი” ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და თამარ (ნანა) შემეცნების სამყარო (ენციკლოპედიური ჟურნალების კრებული)

შევისწავლოთ ადამიანის ორგანიზმი – ბაკურ სულაკაურისა გამომცემლობა  /  „ბიოლოგია“ გამომც: „ბუნება პრინტი, ავტ: თ გეგეჭკორი  /საბუნებისმეტყველო ლაბორატორია.

8 ქიმია შპს “გამომცემლობა კლიო” გიული ანდრონიკაშვილი, დალი გულაია და შემეცნების სამყარო (ენციკლოპედიური ჟურნალების კრებული) /

„ქიმია“ – გამომც: „ინტელექტი“ ავტ: მ. ვარდიაშვილი, ს. ადამია /საბუნებისმეტყველო ლაბორატორია.

9 ფიზიკა შპს “გამომცემლობა მერიდიანი”, შპს “გამომცემლობა კლიო” რუსუდან ქანთარია, ლეილა ჩიჩუა, თეიმურაზ ჩიჩუა, რუსუდან მიქაძე და ფიზიკა  8 კლ.- გედენიძე, ლაზარაშვილი „ინტელექტი“/ენერგოდაზოგვა – გამოცემულია მდგრადი განვითარების კავშირის მიერ თარგმნა გ. სოფაძე. / შემეცნების სამყარო (ენციკლოპედიური ჟურნალების კრებული)  / „ფიზიკა“  – 8 კლ. გამომც: საქ.მაცნე“ ავტ: ლ. მნათობლიშვილი და სხვ.  /საბუნებისმეტყველო ლაბორატორია.
10 სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება შპს “გამომცემლობა სიდი – ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი” ნინო ტალახაძე შემეცნების სამყარო (ენციკლოპედიური ჟურნალების კრებული)
11 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი” ნანა მაჭარაშვილი, ნათელა ჯაბუა, ნინოსილაგაძე და მაია მაჭარაშვილი შემეცნების სამყარო (ენციკლოპედიური ჟურნალების კრებული)
12 მუსიკა შპს “გამომცემლობა ინტელექტი” მარიკა ჩიკვაიძე შემეცნების სამყარო (ენციკლოპედიური ჟურნალების კრებული)

 

13 ჭადრაკი დ3 „საქართველოს მაცნე“ დ. გურგენიძე, გ. მაჭარაშვილი „ჭადრაკი“  ავტ:  თ. გორგაძე  /

საჭადრაკო დაფები

14 ხაზვა ხაზვის კურსი – ს. ბურჭულაძე

ხაზვის საფუძვლები -ბარანოვი

 

IX კლასი

                                                                                                   

# სახელმძღვანელო გამომცემლობა ავტორი/ები დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო რესურსები
1 ქართული ენა და ლიტერატურა შპს საგამომცემლო სახლი ”სწავლანი” ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ლევან გოთუა ტ-3 „გმირთა ვარამი“ / ილია ჭავჭავაძე ტ-1 – ლექსები, პოემები, თარგმანები,  / ილია ჭავჭავაძე – ტ-3 წეილები ლიტერატურასა და ხელოვნებაზე. / ვასილ ბარნოვი – შორეული ლანდები  / რეზო ჭეიშვილი – მოთხრობები . / მიგელ დე სერვანტესი – დონ კიხოტ ლამანჩელი  / ანატოლი ფრანსი ა“ანგელოზთა აჯანყება“  / წიგნი ტრისტანისა და იზოლდასი.
2 მათემატიკა შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანი წულაია, მათემატიკა  – თოფურია ნაწილი 1-2
3 ინგლისური ენა

Top Score 3

Oxford University Press Caroline Kratz, BrigitViney, Paul Kelly, Sheila Digen, Inside Out (pre-intermediate) Sue Kay, Vaughan Jones

MNew 2000 Plus English For Schools (9) – ავტ: ტ. ბუკია, ი. ჩიბურდანიძე

4 რუსული ენა ს 6 გამომცემლობა დიოგენე მარია რევია „რუსული ენა“ ავტ: ს. ბარდუხოვია.   /  ჩეხოვი მოთხრობების კრებული 1-2 ნაწილი სასკოლო ბიბლიოთეკა /
5 საქართველოს ისტორია შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” ლალი ფირცხალავა და სხვ. სერგო თურნავა – ბედი ქართლისა / საქართველოს ახალი ისტორიის ნარკვევები გამომც: „მეცნიერება“ / ქართველები კონსტანტინოპოლში და სპარსეთში. / ნატო და საქართველოს უსაფრთხოება ავტ: სოსო ცინცაძე / „საქართველოს ისტორია“ – 9 კლ. გამომც: „ლოგოს პრესი“ ავტ: გ. ანჩაბაძე
6 საქართველოს გეოგრაფია შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” მაია ბლიაძე და სხვ. გეოგრაფია ლექსიკონი+ცნობარი – ავტ: მ. ბლიაძე, დ. კერესელიძე / კავკასიის გეოპოლიტიკური ატლასი – ბაკურ სულაკაურის გამომც. / თემატური რუკები
7 ბიოლოგია შპს “საგამომცემლო სახლი ტრიასი” ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და თამარ (ნანა) შემეცნების სამყარო (ენციკლოპედიური ჟურნალების კრებული)/

თემურ ყიფიანი სამაგიდო ენციკლოპედია ყველაფერი ყველაფერზე  /საბუნებისმეტყველო ლაბორატორია.

8 ქიმია შპს “გამომცემლობა კლიო” გიული ანდრონიკაშვილი, დალი გულაია და შემეცნების სამყარო (ენციკლოპედიური ჟურნალების კრებული) /

თემურ ყიფიანი სამაგიდო ენციკლოპედია ყველაფერი ყველაფერზე /საბუნებისმეტყველო ლაბორატორია.

9 ფიზიკა შპს “გამომცემლობა მერიდიანი”, შპს “გამომცემლობა კლიო” რუსუდან ქანთარია, ლეილა ჩიჩუა, თეიმურაზ ჩიჩუა, რუსუდან მიქაძე და ფიზიკა  9 კლ.- გედენიძე, ლაზარაშვილი „ინტელექტი“/შემეცნების სამყარო (ენციკლოპედიური ჟურნალების კრებული)/

თემურ ყიფიანი სამაგიდო ენციკლოპედია ყველაფერი ყველაფერზე  / „ფიზიკა“  9 კლ. ავტ: ქ. ტატიშვილი – გამომც: „დიოგენე“/საბუნებისმეტყველო ლაბორატორია.

10 სამოქალაქო განათლება შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი”, შპს “გამომცემლობა სიდი – ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი” ნინო ტალახაძე, თამარ ქალდანი, თამარ ბრეგვაძე და ივანე პეტრიაშვილი სამართლებრივი კულტურა – ავტ: ნ. ერემაშვილი /

ადამიანით ვაჭრობა „ტეფიკინგი“  მე-9 კლ. ავტ: მ. გოგალაძე, მ. ჯინჭარაძე  / „როგორ გავხდე აქტიური მოქალაქე“ ავტ: ნ. ბესელია, ბ. ბოკერია / „რა არის თავისუგლება“ საკითხავი უფროსკლასელთათვის  წიგნი – 1

11 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი” ნანა მაჭარაშვილი, ნათელა ჯაბუა, ნინოსილაგაძე და მაია მაჭარაშვილი შემეცნების სამყარო (ენციკლოპედიური ჟურნალების კრებული)/

თემურ ყიფიანი სამაგიდო ენციკლოპედია ყველაფერი ყველაფერზე

12 მუსიკა შპს “გამომცემლობა ინტელექტი” მარიკა ჩიკვაიძე შემეცნების სამყარო (ენციკლოპედიური ჟურნალების კრებული)/

თემურ ყიფიანი სამაგიდო ენციკლოპედია ყველაფერი ყველაფერზე

13 ჭადრაკი დ3 „საქართველოს მაცნე“ დ. გურგენიძე, გ. მაჭარაშვილი „ჭადრაკი“  ავტ:  თ. გორგაძე  /

საჭადრაკო დაფები

14 ხაზვა ხაზვის კურსი – ს. ბურჭულაძე     ხაზვის საფუძვლები -ბარანოვი

 

 

 

X კლასი                                                                                                                                                                             საშუალო საფეხური

 

  # სახელმძღვანელო გამომცემლობა ავტორი/ები დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო რესურსები
1 ქართული ენა და ლიტერატურა შპს საგამომცემლო სახლი ”სწავლანი” ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ქართული ჰაგიოგრაფიული ძეგლები  / ქართული მწერლობის საუნჯე – 3-4-5 ტომი / ილია ჭავჭავაძე – ტ-3 წეილები ლიტერატურასა და ხელოვნებაზე. / ირაკლი აბაშიძე – „სიტყვები, გზები სახეები“ / შალვა ჩიჩუა – ლიტერატურული წერილები და ნარკვევები
2 მათემატიკა შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანი წულაია, მათემატიკა / თოფურია ნაწილი 1-2

 

 

 

3 ინგლისური ენა

Activate A2

Pearson Joanne Taylore-knowels, Carolyn Barraclough,  

Murphy “English Grammar – Use

Hedway (pre-intermediate) –John & Liz Soars

 

4 რუსული ენა  ს 7 შპს “გამომცემლობა არტანუჯი” მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ „რუსული ენის სახელმძღვანელო“ ავტ: ვ. გრეკოვი  / ა. ტოსტოი – მოთხრობები და რომანები
5 შესავალი ისტორიაში შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” ლალი ფირცხალავა და სხვ. „ყველაფერი ყველაფერზე“ დიდი სამაგიდო ენციკლოპედია / ბერძნული ცივილიზაცია  ავტ: რისმაგ გორდეზიანი, / ისტორიის შესავალი გამომც: „დიოგენე“ ავტ: პ. რამიშვილი.
6 მსოფლიოს გეოგრაფია შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია შემეცნების სამყარო (ენციკლოპედიური ჟურნალების კრებული) /

მსოფლიოს ატლასი მოსწავლეთათვის ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა / გეოგრაფია ლექსიკონი+ცნობარი – ავტ: მ. ბლიაძე, დ. კერესელიძე / თემატური რუკები

7 ბიოლოგია შპს “საგამომცემლო სახლი ტრიასი” ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და თამარ (ნანა) შემეცნების სამყარო (ენციკლოპედიური ჟურნალების კრებული)/

„ბიოლოგია“ გამომც: „ინტელექტი“  ავტ: ნ. ვეკუა, რ. გაფრინდაშვილი /საბუნებისმეტყველო ლაბორატორია.

8 ქიმია შპს “გამომცემლობა კლიო” გიული ანდრონიკაშვილი, დალი გულაია და შემეცნების სამყარო (ენციკლოპედიური ჟურნალების კრებული)/

„ქიმია“ გამომც: ინტელექტი“ ავტ: მ. ვარდიაშვილი / ქიმია – 11 კლ.გამომც“დიოგენე“ ავტ: ლ. თევზაძე /საბუნებისმეტყველო ლაბორატორია.

9 ფიზიკა შპს “გამომცემლობა მერიდიანი”, შპს “გამომცემლობა კლიო” რუსუდან ქანთარია, ლეილა ჩიჩუა, თეიმურაზ ჩიჩუა, რუსუდან მიქაძე და ფიზიკა  10 კლ.- გედენიძე, ლაზარაშვილი „ინტელექტი“/ /„ფიზიკა“  10 კლ. ავტ: ქ. ნატროშვილი – გამომც: „დიოგენე“ / „ფიზიკა“ 10 კლ. გამოც: „ბუნება პრინტი“ ავტ: ი. ლორია, ნ. ქემოკლიძე /საბუნებისმეტყველო ლაბორატორია.
10 სამოქალაქო განათლება შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი”, შპს “გამომცემლობა სიდი – ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი” ნინო ტალახაძე, თამარ ქალდანი და სხვ, თანამშრომლობა საზოგადოებრივი სარგებლისათვის“ ავტ: ნ. გვარამაძე, ნ. მიწიშვილი / ადამიანით ვაჭრობა „ტეფიკინგი“  მე-10 კლ. ავტ: მ. გოგალაძე, მ. ჯინჭარაძე  / „თანამშრომლობა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან“ ავტ: ნ. ერემაშვილი, ლ. ახვლედიანი.


 

XI კლასი

 

# სახელმძღვანელო გამომცემლობა ავტორი/ები დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო რესურსები
1 ქართული ენა და ლიტერატურა შპს საგამომცემლო სახლი ”სწავლანი” ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ქართული მწერლობის საუნჯე 6-7-8 ტომი; / ი.ჭავჭავაძე ტ-3 მოთხრობები/ ი. ჭავჭავაძე რჩეული (სერიიდან ჩვენი საუნჯე)  / ალ. ყაზბეგი – მოთხრობები / ა. წერეთელი – რჩეული  (სერიიდან საუკუნის პოეტები) /სტეფან ცვაიგი – მარიამ სტიუარტი / ტომას მელორი – ამბავი მეფე ართურისა / ჰაინრიხ ჰაინე – „მოგზაურობის სურათები“  /
2 მათემატიკა შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანი წულაია, მათემატიკა / თოფურია ნაწილი 1-2
3 ინგლისური ენა

Activate B1

Pearson Joanne Taylore-knowels, Carolyn Barraclough, What a World – 3

Azar “English Grammar”

Hedway (pre-intermediate) –John & Liz Soars

4 რუსული ენა  ს 7 შპს “გამომცემლობა არტანუჯი” მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ „რუსული ენის სახელმძღვანელო“ ავტ: ვ. გრეკოვი  / ი. ტურგენევი „მონადირის წერილები“
5 ისტორია შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” ლალი ფირცხალავა, და სხვ. „მზით განათლებული ათასწლეულები“ ავტ: ჯ. ნადირაძე / წიგნი მოწამეთა ავტ: ლ. სანიკიძე / ბერძნული ცივილიზაცია  ავტ: რისმაგ გორდეზიანი, /  საქართველოს ისტორია მე-19-20 სს. – ვ. სურგულაძე
6 გლობალური გეოგრაფია შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია / გეოგრაფია ლექსიკონი+ცნობარი – ავტ: მ. ბლიაძე, დ. კერესელიძე / თემატური რუკები
7 ბიოლოგია შპს “საგამომცემლო სახლი ტრიასი” ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და თამარ (ნანა) შემეცნების სამყარო (ენციკლოპედიური ჟურნალების კრებული)/

თემურ ყიფიანი სამაგიდო ენციკლოპედია ყველაფერი ყველაფერზე /საბუნებისმეტყველო ლაბორატორია.

8 ქიმია შპს “გამომცემლობა კლიო” გიული ანდრონიკაშვილი, დალი გულაია და შემეცნების სამყარო (ენციკლოპედიური ჟურნალების კრებული)/

„ქიმია“ – 12 კლ. გამომც: „დიოგენე“ ავტ: ნ ჯავახიშვილი  /საბუნებისმეტყველო ლაბორატორია.

9 ფიზიკა შპს “გამომცემლობა მერიდიანი”, შპს “გამომცემლობა კლიო” რუსუდან ქანთარია, ლეილა ჩიჩუა, თეიმურაზ ჩიჩუა, რუსუდან მიქაძე და აბიტური ფიზიკაში ავტ: გედენიძე, ლაზარაშვილი „ინტელექტი“/ „ფიზიკა“  – 11 კლ. ავტ: ქ. ტატიშვილი – საცდელი გამოცემა /საბუნებისმეტყველო ლაბორატორია.

XII კლასი

 

# სახელმძღვანელო გამომცემლობა ავტორი/ები დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო რესურსები
1 ქართული ენა და ლიტერატურა შპს საგამომცემლო სახლი ”სწავლანი” ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ქართული პროზის მცირე ანთოლოგია – გტამომც: „დიოგენე“ / კონსტანტინე გამსახურდია „მთვარის მოტაცება“ / რევაზ ჯაფარიძე ტ-4, „ვნების კვირა“ / ოთარ ჭილაძე – „გახსოვდეს სიცოცხლე“ / ოთარ ჭილაძე თ-3 „რჩეული თხზულებანი“ / რეზო ჭეიშვილი „ვაიმე ჩემო ვენახო“ / მურმან ლებანიძე  – ტხზულებანი ორ ტომად / მუხრან მაჭავარიანი – ლექსები და პოემების კრებული.  / საუკუნის ნიშანსვეტი (თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა)
2 მათემატიკა შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანი წულაია,  

მათემატიკა / თოფურია ნაწილი 1-2

3 ინგლისური ენა

Activate B1+

Pearson Joanne Taylore-knowels, Carolyn Barraclough. აემც – ტესტების კრებული

How to prepare for the Toefel – Essay (Abbas Zahedi)

4 რუსული ენა ს 8 შპს “გამომცემლობა არტანუჯი” მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ „რუსული ენის სახელმძღვანელო“ ავტ: ვ. გრეკოვი  / ლ. ტოლსტოი მოთხრობებისა და თქმულებების ნაკრები
5 ისტორია შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” ლალი ფირცხალავა და სხვები საქართველოს ისტორია მე-19-20 სს. – ვ. სურგულაძე  /  ნატო და საქართველოს უსაფრთხოება ავტ: სოსო ცინცაძე  /

DVD – The Soviet story

6 სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება შპს “გამომცემლობა სიდი – ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი” ნინო ტალახაძე გეოგრაფია ლექსიკონი+ცნობარი – ავტ: მ. ბლიაძე, დ. კერესელიძე


რუსული  სექტორის  დაწყებითი საფეხური

 

I კლასი

# სახელმძღვანელო გამომცემლობა ავტორი/ები დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო რესურსები
1 მშობლიური ( რუსული ) ენა და ლიტერატურა

(აზბუკა 1კლ)

ვ.გორეცკი რუსული ენა – 1 კლ. ავტ: რამზაევა
2 ქართული  ენა შპს ,,საგამომცემლო სახლი “სწავლანი”, შპს “გაზეთი საქართველოს მაცნე” ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული. დედა ენა ნ. მაღლაკელიძე, გამომც: „მერიდიანი“ / ქართული ენა  არაქართულენოვანი სკოლებისათვის – 1 კლ. ავტ: ლ. თუშური  გამომც: „წყაროსთვალი“  / ქართული ენა და ლიტერატურა შპს ,,საგამომცემლო სახლი “სწავლანი”, შპს “გაზეთი საქართველოს მაცნე” ავტ: ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული,  /  ქართული-ხალხური ზღაპრები/ ჩემი პირველი წიგნი. / „თავთავი“ 1ნაწ. ავტ: ნ. შარაშენიძე
3 მათემატიკა შ.პ.ს. „გამომცემლობა ინტელექტი“ გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე მათემატიკა 1 კლასი, ფიზიკური პირები ავთანდილ საგინაშვილი და თინა ბექაური / ავტ. ა. საგინაშვილი, თ. ბექაური
4 ბუნებისმეტყველება შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” გ. კვანტალიანი ბუნებისმცოდნეობა გამომც: ბუნება პრინტი“ ავტ: ნ. ბარნაველი, თ. გეგეჭკორი
5 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი” ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე ხელოვნების ნახატებიანი ლექსიკონი  / სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, გამომც: შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი”   ავტ: ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე
6 მუსიკა (მუსიკა დსა ბავშვები) „წყაროსთვალი“ მ. ოთიაშვილი მუსიკა 1 კლასი / შპს “გამომცემლობა ინტელექტი”  ავტ: მ. ჩიკვაიძე   / CD მუსიკალური ჩანაწერები
7 ინგლისური ენა დ1 Macmillan Publishers LTD – შპს ”ინგლისური წიგნი საქართველოში” მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი Sunny English  – 1-3     – ავტ: ტ. ლემენტიევა
8 ჭადრაკი დ1 „საქართველოს მაცნე“ დ. გურგენიძე, გ. მაჭარაშვილი „ჭადრაკის გაკვეთილები“ ავტ: გ. მაჭარაშვილი, დ. გურგენიძე  / საჭადრაკო დაფები

 

 

II კლასი

# სახელმძღვანელო გამომცემლობა ავტორი/ები დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო რესურსები
1 მშობლიური ენა – რუსული ენა და ლიტერატურა გოლოვინოვი, გორეცკი;

რამზაევა

„ოჯახური კითხვა“ 2 ნაწ. გამომც: „დროფა“  / „რუსული ენა“ ავტ: ნ. კუვაშოვი; / „რუსული ენა“ ავტ: ტ. რამზაევა
2 ქართული  ენა შპს ,,საგამომცემლო სახლი “სწავლანი”, შპს “გაზეთი საქართველოს მაცნე” ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული. დედა ენა ნ. მაღლაკელიძე, გამომც: „მერიდიანი“ / ქართული ენა და ლიტერატურა შპს ,,საგამომცემლო სახლი “სწავლანი”, შპს “გაზეთი საქართველოს მაცნე” ავტ: ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული,  /  ქართული-ხალხური ზღაპრები/ ჩემი პირველი წიგნი. / „თავთავი – 2 ნაწ. გამომც: „საქართველოს მაცნე“ ავტ: თ. ჯაყელი და სხვ.
3 მათემატიკა შ.პ.ს. „გამომცემლობა ინტელექტი“ გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე მათემატიკა 2 კლასი, გამომც: ფიზიკური პირები ავ. საგინაშვილი და თინა ბექაური / ავტ. ა. საგინაშვილი, თ. ბექაური   / „მათემატიკა“ 2 კლ. ავტ. მ. მორო (1-2 ნაწ)
4 ბუნებისმეტყველება შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი მოსწავლის პირველი ენციკლოპედია /  ჩვენ და ბუნება  2 – ავტ: გ. კვანტალიანი , გამომც. ბაკურ სულაკაური
5 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი” ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე ხელოვნების ნახატებიანი ლექსიკონი  / სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, გამომც: შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი”   ავტ: ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე
6 მუსიკა (მუსიკა დსა ბავშვები) „წყაროსთვალი“ მ. ოთიაშვილი მუსიკა 2 კლასი / შპს “გამომცემლობა ინტელექტი” / ავტ: მ. ჩიკვაიძე / CD მუსიკალური ჩანაწერები
7 ინგლისური ენა დ2 Macmillan Publishers LTD – შპს ”ინგლისური წიგნი საქართველოში” მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი Sunny English  – 1-3     – ავტ: ტ. ლემენტიევა
8 ჭადრაკი დ1 „საქართველოს მაცნე“ დ. გურგენიძე, გ. მაჭარაშვილი „ჭადრაკის გაკვეთილები“ ავტ: გ. მაჭარაშვილი, დ. გურგენიძე  / საჭადრაკო დაფები

 

III კლასი

# სახელმძღვანელო გამომცემლობა ავტორი/ები დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო რესურსები
1 მშობლიური ენა – რუსული ენა და ლიტერატურა გოლოვინოვი, გორეცკი,

რამზაევა

„ოჯახური კითხვა“ 2 ნაწ. გამომც: „დროფა“
2 ქართული ენა შპს ,,საგამომცემლო სახლი “სწავლანი”, შპს “გაზეთი საქართველოს მაცნე” ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული. დედა ენა ნ. მაღლაკელიძე, გამომც: „მერიდიანი“ / ქართული ენა და ლიტერატურა შპს ,,საგამომცემლო სახლი “სწავლანი”, შპს “გაზეთი საქართველოს მაცნე” ავტ: ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული,  /  ქართული-ხალხური ზღაპრები/ ჩემი პირველი წიგნი.  /  ქართული ენა  არაქართულენოვანი სკოლებისათვის – 3  კლ. ავტ: ლ. თუშური  გამომც: „წყაროსთვალი“
3 მათემატიკა შ.პ.ს. „გამომცემლობა ინტელექტი“ გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე მათემატიკა 3 კლასი, ფიზიკური პირები ავთანდილ საგინაშვილი და თინა ბექაური / ავტ. ა. საგინაშვილი, თ. ბექაური   /„მათემატიკა“ 3 კლ. ავტ. მ. მორო (1-2 ნაწ)
4 ბუნებისმეტყველება შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი მოსწავლის პირველი ენციკლოპედია  / ჩვენ და ბუნება  3 – ავტ: გ. კვანტალიანი , გამომც. ბაკურ სულაკაური
5 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი” ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე ხელოვნების ნახატებიანი ლექსიკონი  / სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, გამომც: შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი”   ავტ: ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე
6 მუსიკა (მუსიკა დსა ბავშვები) „წყაროსთვალი“ მ. ოთიაშვილი მუსიკა 3 კლასი / შპს “გამომცემლობა ინტელექტი” / ავტ: მ. ჩიკვაიძე / CD მუსიკალური ჩანაწერები
7 ინგლისური ენა დ 3 Macmillan Publishers LTD – შპს ”ინგლისური წიგნი საქართველოში” მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი Sunny English  – 1-3     – ავტ: ტ. ლემენტიევა
8 ჭადრაკი დ2 „საქართველოს მაცნე“ დ. გურგენიძე, გ. მაჭარაშვილი „ჭადრაკის გაკვეთილები“ ავტ: გ. მაჭარაშვილი, დ. გურგენიძე  / საჭადრაკო დაფები

 


IV კლასი   

                                                                                                                     

# სახელმძღვანელო გამომცემლობა ავტორი/ები დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო რესურსები
1 მშობლიური ( რუსული) ენა და ლიტერატურა ბ.გოლოვინოვი, მ. გორეცკი, ტ.რამზაევა „ოჯახური კითხვა“ .გამომც: „დროფა“

 

2 ქართული  ენა შპს ,,საგამომცემლო სახლი “სწავლანი”, შპს “გაზეთი საქართველოს მაცნე” ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული. დედა ენა ნ. მაღლაკელიძე, გამომც: „მერიდიანი“ / ქართული ენა და ლიტერატურა შპს ,,საგამომცემლო სახლი “სწავლანი”, შპს “გაზეთი საქართველოს მაცნე” ავტ: ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული,  /  ქართული-ხალხური ზღაპრები/ ჩემი პირველი წიგნი.
3 მათემატიკა შ.პ.ს. „გამომცემლობა ინტელექტი“ გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე მათემატიკა 4 კლასი, ფიზიკური პირები ავთანდილ საგინაშვილი და თინა ბექაური / ავტ. ა. საგინაშვილი, თ. ბექაური
4 ბუნებისმეტყველება შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი მოსწავლის პირველი ენციკლოპედია / „ბუნება“ 4 კლ. ავტ: მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი გამომც: ბაკურ სულაკაური
5 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი” ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე ხელოვნების ნახატებიანი ლექსიკონი  / სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, გამომც: შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი”   ავტ: ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე
6 მუსიკა (მუსიკა დსა ბავშვები) „წყაროსთვალი“ მ. ოთიაშვილი მუსიკა 4 კლასი / შპს “გამომცემლობა ინტელექტი” / ავტ: მ. ჩიკვაიძე / CD მუსიკალური ჩანაწერები
7 ინგლისური ენა დ 4 Macmillan Publishers LTD – შპს ”ინგლისური წიგნი საქართველოში” მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი Sunny English  – 1-3     – ავტ: ტ. ლემენტიევა
8 სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება შპს “გამომცემლობა სიდი – ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი” ნ. ტალახაძე გეოგრაფია ლექსიკონი+ცნობარი –  ავტ: მ. ბლიაძე, დ. კერესელიძე გამომც: ბაკურ სულაკაური
9 ჭადრაკი დ2 „საქართველოს მაცნე“ დ. გურგენიძე, გ. მაჭარაშვილი „ჭადრაკის გაკვეთილები“ ავტ: გ. მაჭარაშვილი, დ. გურგენიძე  / საჭადრაკო დაფები

 

 

V კლასი    

                                                                                                                   

# სახელმძღვანელო გამომცემლობა ავტორი/ები დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო რესურსები
1 მშობლიური(რუსული) ენა და ლიტერატურა 5 კლასი ტ.კურდიუმოვა.ტ.ლადიჟენსკაია „ოჯახური კითხვა“  გამომც: „დროფა“

 

2 ქართული  ენა შპს ,,საგამომცემლო სახლი “სწავლანი”, შპს “გაზეთი საქართველოს მაცნე” ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული. დედა ენა ნ. მაღლაკელიძე, გამომც: „მერიდიანი“ / ქართული ენა და ლიტერატურა შპს ,,საგამომცემლო სახლი “სწავლანი”, შპს “გაზეთი საქართველოს მაცნე” ავტ: ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული,  /  ქართული-ხალხური ზღაპრები/ ჩემი პირველი წიგნი.
3 მათემატიკა შ.პ.ს. „გამომცემლობა ინტელექტი“ გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე მათემატიკა 5 კლასი, ფიზიკური პირები ავთანდილ საგინაშვილი და თინა ბექაური / ავტ. ა. საგინაშვილი, თ. ბექაური
4 ბუნებისმეტყველება შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი მოსწავლის პირველი ენციკლოპედია / „ბუნება“ 5 კლ. ავტ: მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი გამომც: ბაკურ სულაკაური
5 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი” ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე ხელოვნების ნახატებიანი ლექსიკონი  / სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, გამომც: შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი”   ავტ: ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე
6 მუსიკა (მუსიკა დსა ბავშვები) „წყაროსთვალი“ მ. ოთიაშვილი მუსიკა 4 კლასი / შპს “გამომცემლობა ინტელექტი” / ავტ: მ. ჩიკვაიძე / CD მუსიკალური ჩანაწერები
7 ინგლისური ენა დ 5 Macmillan Publishers LTD – შპს ”ინგლისური წიგნი საქართველოში” მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი Sunny English  – 1-3     – ავტ: ტ. ლემენტიევა
8 ხაზვა ხაზვის კურსი – ს. ბურჭულაძე

ხაზვის საფუძვლები -ბარანოვი

9 ჭადრაკი დ3 „საქართველოს მაცნე“ დ. გურგენიძე, გ. მაჭარაშვილი „ჭადრაკის გაკვეთილები“ ავტ: გ. მაჭარაშვილი, დ. გურგენიძე  / საჭადრაკო დაფები
10 ჩვენი საქართველო შპს ”ლოგოს პრესი” მ. სურგულაძე და სხვები კავკასიის გეოპოლიტიკური ატლასი (ჟან რადვანი, ნ. ბერუჩაშვილი – გამომც: ბაკურ სულაკაური)

ქართული ციხე-სიმაგრეები და ეკლესია-მონასტრები – ვაჟა შუბითიძე

 

VI კლასი  

                                                                                                                     

# სახელმძღვანელო გამომცემლობა ავტორი/ები დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო რესურსები
1 მშობლიური(რუსული) ენა და ლიტერატურა 6 კლასი ტ.კურდიუმოვა.ტ.ლადიჟენსკაია „ოჯახური კითხვა“  გამომც: „დროფა“

 

2 ქართული  ენა შპს ,,საგამომცემლო სახლი “სწავლანი”, შპს “გაზეთი საქართველოს მაცნე” ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული. დედა ენა ნ. მაღლაკელიძე, გამომც: „მერიდიანი“ / ქართული ენა და ლიტერატურა შპს ,,საგამომცემლო სახლი “სწავლანი”, შპს “გაზეთი საქართველოს მაცნე” ავტ: ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული,  /  ქართული-ხალხური ზღაპრები/ ჩემი პირველი წიგნი.
3 მათემატიკა შ.პ.ს. „გამომცემლობა ინტელექტი“ გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე მათემატიკა 5 კლასი, ფიზიკური პირები ავთანდილ საგინაშვილი და თინა ბექაური / ავტ. ა. საგინაშვილი, თ. ბექაური
4 ბუნებისმეტყველება შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი” მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი მოსწავლის პირველი ენციკლოპედია / „ბუნება“ 5 კლ. ავტ: მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი გამომც: ბაკურ სულაკაური
5 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი” ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე ხელოვნების ნახატებიანი ლექსიკონი  / სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, გამომც: შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი”   ავტ: ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე
6 მუსიკა (მუსიკა დსა ბავშვები) „წყაროსთვალი“ მ. ოთიაშვილი მუსიკა 4 კლასი / შპს “გამომცემლობა ინტელექტი” / ავტ: მ. ჩიკვაიძე / CD მუსიკალური ჩანაწერები
7 ინგლისური ენა დ 6 Macmillan Publishers LTD – შპს ”ინგლისური წიგნი საქართველოში” მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი Sunny English  – 1-3     – ავტ: ტ. ლემენტიევა
8 ხაზვა ხაზვის კურსი – ს. ბურჭულაძე

ხაზვის საფუძვლები -ბარანოვი

9 ჭადრაკი დ3 „საქართველოს მაცნე“ დ. გურგენიძე, გ. მაჭარაშვილი „ჭადრაკის გაკვეთილები“ ავტ: გ. მაჭარაშვილი, დ. გურგენიძე  / საჭადრაკო დაფები
10 ჩვენი საქართველო შპს ”ლოგოს პრესი” მ. სურგულაძე და სხვები კავკასიის გეოპოლიტიკური ატლასი (ჟან რადვანი, ნ. ბერუჩაშვილი – გამომც: ბაკურ სულაკაური)

ქართული ციხე-სიმაგრეები და ეკლესია-მონასტრები – ვაჟა შუბითიძე

 

 1. ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაყრდნობით შემუშავებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეთათვის, ასეთის საჭიროების შემთხვევაში;

  

ინკლუზიური განათლება

 

ინკლუზიური განათლება გულიხმობს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის ჩართვას ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესში.

ინკლუზიური განათლება არის მიდგომა, რომელიც ცდილობს სკოლის ყველა ასაკის ბავშვის ჩართვას სასწავლო პროცესში, მიუხედავათ მისი შესაძლებლობისა და/ან სირთულეებისა სწავლის პროცესში.

სწავლის პროცესში სიძნელეები შეიძლება არსებობდეს მიუხედავად იმისა, აქვს თუ არა ადგილი შეზღუდულ შესაძლებლობებს. აქვე მკაფიოდ ჩანს სწავლაზე მოქმედი ფაქტორების მრავალფეროვნება. ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინების შემთხვევაში გაიზრდება თითოეული ბავშვის ინდივიდუალობის შეცნობის/გაგების ალბათობა. თუმცა, უნდა გვახსოვდეს, რომ ინდივიდუალობის გათვალისწინება შეიძლება დიდ სირთულეებთან იყოს დაკავშირებული, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ბავშვი მრავალრიცხოვან კლასში იღებს განათლებას.

ინკლუზიური განათლების მიზანია, ყველა ბავშვს მიეცეს თანაბარი შესაძლებლობა თანატოლებთან ერთად სწავლისა და ხარისხიანი განათლების მიღებისა საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს. ინკლუზიური განათლება მოითხოვს მთლიანად სკოლის დაუღალავ შრომას იმისათვის, რომ გააძლიეროს და განავითაროს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლის შესაძლებლობები, გააუმჯობესოს მოსწავლის აკადემიური და სოციალური უნარ-ჩვევები, მოამზადოს მოსწავლე დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის და აქტიურად შეუწყოს ხელი მოსწავლის საზოგადოების სრულფასოვან წევრად ჩამოყალიბებას ინკლუზიური განათლების საერთაშორისო მოდელის მიხედვით, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის და კლასის სრულუფლებიანი წევრია. ის სრულად უნდა მონაწილეობდეს სასკოლო და საკლასო აქტივობებში.

მასწავლებლებს განვითარებული უნდა ჰქონდეთ ბავშვზე ორიენტირებული სწავლების უნარ-ჩვევები, რათა საჭიროების შემთხვევაში შეძლონ გარკვეული კორექტივების შეტანა საგანმანათლებლო პროცესში; მათ, ასევე, ესაჭიროებათ შესაბამისი მეთოდებისა და მათი გამოყენებისათვის საჭირო სასწავლო ტექნოლოგიების ცოდნა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ აზრი, თითქოს მასწავლებელს ძალუძს სასკოლო გარემოში ნებისმიერი წამოჭრილი პრობლემის მოგვარება, ილუზიაა. მასწავლებელს ესაჭიროება იმ სპეციალისტების რჩევები და კონსულტაცია, რომელთაც შესაბამისი სამეცნიერო ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება გააჩნიათ. მათი ცოდნა კვლევაზე უნდა იყოს დაფუძნებული და ადგილობრივ კულტურასა და პირობებს ითვალისწინებდეს.

უდიდესი პასუხისმგებლობაა მასწავლებლების უზრუნველყოფა იმ უნარ-ჩვევების ათვისების შესაძლებლობებით, რომელიც მათ დაეხმარება იყვენენ მზად პრობლემური საკითხების გადაწყვეტისათვის ინკლუზიური სწავლების განხორციელების პროცესში. აქ ამოსავალი უნდა იყოს ბავშვზე ორიენტირებული მიდგომის დანერგვა სწავლებისა და განათლების პროცესში, რათა მოხდეს ბავშვების უზრუნველყოფა ხარისხიანი განათლებით ბუნებრივ ინკლუზიურ გარემოში.

 

ნტეგრაცია და ინკლუზია, ძირითადი განსხვავებები

ინტეგრაცია

არსებობს ინტეგრაციის სხვადასხვა მოდელი, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს როგორც პერიოდულ შეხვედრებს საკლასო ოთახში, ისე კლასში სრულ ჩართულობას. ამგვარი მოდელების მაგალითებია:

 • საერთო კულტურულ ღონისძიებაში ჩართულობა;
 • მხოლოდ ფიზიკური გარემოს ფარგლებში ინტეგრაცია, რომლის დროსაც შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე ბავშვები იშვიათად ჩანან.
 • ბავშვების (ან ბავშვების ჯგუფის) სისტემატიური აქტიურობა კლასში – ხშირად ამას ადგილი აქვს ხელოვნების ან სპორტულ ღონისძიებებში;
 • რეგულარული და აქტიური მონაწილეობა გარკვეულ საგანში (საგნებში);
 • მონაწილეობა ჩვეულებრივ კლასში, თუმცა შესაძლებელია ზოგიერთი საკლასო ღონისძიების გამოტოვება სპეციალურ ტრენინგზე დასწრების მიზნით.

ყველა ამ მოდელის ძირითადი პრინციპი ის არის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი უნდა შეეგუოს სისტემის მოთხოვნებს და კლასის ღონისძიებებს.

ინკლუზია

ინკლუზიურ საზოგადოებაში ადამიანები მუდამ მზად არიან შეცვალონ სისტემა, გარემო და საკუთარი მოქმედება, საზოგადოების ყველა წევრის მოთხოვნილებებისა და საჭიროებების გათვალისწინებით; ასეთ საზოგადოებაში არ ითვლება, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი ცალმხრივად უნდა შეეგუოს, შეეწყოს არსებულ გარემოს. პირიქით, ინკლუზია საზოგადოებისგან მოითხოვს მგრძნობიარობას, შემოქმედებითობასა და მოქნილობას, ცვლილებებისათვის მზაობას და მუდმივ თვითტრანსფორმაციას.

ინკლუზიურ თემში, საზოგადოებაში, თუ სხვადასხვა სოციალურ კონტექსტში, როგორიცაა – ოჯახი, საბავშვო ბაღი, სკოლა, საკლასო ოთახი,

 • ყველა ბავშვი და მოზრდილი ერთი ჯგუფის წევრია;
 • ისინი ურთიერთობენ ერთმანეთთან;
 • ეხმარებიან ერთმანეთს სწავლის პროცესში;
 • ითვალისწინებენ ერთმანეთის აზრს;
 • მათთვის მისაღებია, რომ ზოგიერთ ბავშვს (ან მოზრდილს) გააჩნია უმრავლესობისაგან განსხვავებული საჭიროებები;
 • თანამშრომლობენ ერთმანეთთან, აქ არა აქვს ადგილი კონკურენციას;
 • ყველა ბავშვი გრძნობს ურთიერთპატივისცემას და თანამშრომლობას;
 • მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ბავშვი საჭიროებს პერიოდულ ყურადღებას საკლასო ოთახს გარეთ:

 

 • ზემოაღნიშნული ყველასათვის მისაღები და ნორმალურია;
 • ეს არ უკარგავს ბავშვებს ჯგუფში/კლასში ყოფნის სურვილს და ერთობის გრძნობას.

ინკლუზიის პროცესის განხორციელება

ინკლუზიის პროცესის განხორციელების გზაზე უამრავი შეკითხვა იბადება, მათ შორის შემდეგი:

 • რატომ აწყდებიან ბავშვები სიძნელეებს სწავლების პროცესში?
 • რა სახის განათლება შეუწყობს ხელს მათ შემოქმედებას, ხელოვნებას, სწავლასა და განვითარებას?
 • როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს ურთიერთობა ყველა მოსწავლეს შორის?
 • რა სახის განათლება სჭირდებათ ბავშვებს სამომავლო ცხოვრებისათვის სწავლების შინაარსისა და სამუშაო მეთოდოლოგიის, სტილისა და სასწავლო ტექნოლოგიის თვალსაზრისით?
 • რას ნიშნავს ეფექტური სასკოლო სწავლების სისტემა?
 • როგორ ხდება შეფასება?
 • როგორ უნდა შემუშავდეს ეფექტური სასწავლო გეგმა?

მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ შეუძლებელია ინკლუზიის ერთიანი ეროვნული მოდელის შემუშავება. ინკლუზიური განათლება მოითხოვს თითოეული სკოლის, საზოგადოების, ძალისხმევას ინკლუზიის პროცესში ინდივიდუალური მიდგომის განსახორციელებლად.

სასწავლო  პროგრამა-გეგმა  უნდა ითვალისწინებდეს შემდეგ ძირითად ფაქტორებს:

 • ბავშვების მზადება მომავალი ცხოვრებისათვის – როგორც განათლების სისტემის უმთავრესი პრიორიტეტი;
 • განათლების სისტემის/პროცესის ეფექტურობის მუდმივი შეფასებისა და მონიტორინგის აუცილებლობა;
 • ყურადღების ფოკუსირება ბავშვების ინდივიდუალობასა და სწავლების განსხვავებულ ფორმებზე;
 • სასწავლო გეგმის შესაძლო ცვლილების საჭიროების გათვალისწინება შემდეგ ფაქტორებთან დაკავშირებით:
  • მოსწავლეთა სწავლებისთვის სათანადო პირობების შექმნის აუცილებლობა;
  • სწავლების მეთოდოლოგიის შესახებ განათლების შესაძლებლობების შექმნის საჭიროება;
  • სწავლის პროცესში ჩართულ სუბიექტთა ინტერაქციებისა და ურთიერთობების სპეციფიკა;
  • ცვლილებების განხორციელების გეგმაზომიერ პროცესს თავისი დინამიკა აქვს;
  • განსაკუთრებული შემთხვევების და შეზღუდული შესაძლებლობების გავლენა სწავლის პროცესზე;
  • გარე (სოციალური, ეკონომიკური და სხვ.) ფაქტორების მნიშვნელობა;
  • ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეებზე ჩატარებული კვლევების შედეგად მიღებული ცოდნა;
  • ადგილობრივი კულტურა.

 

ინკლუზიის პროცესის თანამდევი ამოცანები

ინკლუზიის პროცესი მონაწილეებს სთავაზობს განვითარების დიდ შესაძლებლობებს, მაგრამ მნიშვნელოვანია იმ ამოცანების გათვალისწინება, რომელიც ამ პროცესში უნდა დაძლიოს ბავშვმა, და რაშიც მას ოჯახი და სკოლა უნდა დაეხმაროს. ქვემოთ მოცემულია იმ ამოცანების ნუსხა, რომელთა გადაწყვეტაც დგას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების, მათი ოჯახებისა და სკოლის (თანატოლები, მასწავლებელები) წინაშე:

სოციალურ-ემოციური ამოცანები:

 • ურთიერთობების დამყარება და განვითარება;
 • გულწრფელი მეგობრობის განვითარება;
 • მარტოობის გრძნობის გადალახვა;
 • სიყვარულის გრძნობის რეალიზება;
 • საკუთარი თავის პატივისცემა.

უნარ-ჩვევების შესწავლასა და განვითარებასთან დაკავშირებული ამოცანები:

 • ფუნქციური ენობრივი უნარ-ჩვევების განვითარება;
 • თანატოლებთან ურთიერთობის გამოცდილების შეძენა.

ინკლუზიურ გარემოცვაში მომუშავე მასწავლებლების მომზადებასა და პროფესიულ განვითარებასთან დაკავშირებული ამოცანები:

 • საკმარისი გამოცდილების შეძენა;
 • ცოდნის მიღება;
 • მონაწილეობა საკლასო ოთახისა და სკოლის მართვის პროცესში მნიშვნელოვანი ცვლილებებისა და ინკლუზიური პროცესის განვითარების ფონზე;
 • შემოქმედებითი მიდგომა მოსწავლის ინდივიდუალური საჭიროებების უზრუნველყოფისადმი;
 • ბავშვების ფუნქციური ინტერაქციის, ურთიერთობისა და ენის განვითარების ხელშეწყობა;

პროფესიული დახმარების მიღება საჭიროების შემთხვევაში.

 

                                                            სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე

 1. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონეა მოსწავლე (შემდგომში – სსსმ მოსწავლე), რომელსაც თანატოლებთან შედარებით აქვს სიძნელე სწავლაში და რომლისთვისაც საჭიროა ეროვნული სასწავლო გეგმის მოდიფიცირება ან/და სასწავლო გარემოსთან ადაპტაცია ან/და ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენა და განხორციელება. სსსმ მოსწავლე შეიძლება იყოს მოსწავლე, რომელსაც აქვს:

ა) ფიზიკური შეზღუდვა;

ბ) ინტელექტუალური განვითარების დარღვევა;

გ) სენსორული განვითარების დარღვევა  (სმენის და/ან მხედველობის);

დ) მეტყველების განვითარების დარღვევა;

ე) ქცევითი და ემოციური დარღვევა;

ვ) გრძელვადიანი ჰოსპიტალიზაციის საჭიროება;

ზ) სოციალური ფაქტორებით გამოწვეული სირთულეები სწავლაში, რის გამოც ვერ ძლევს ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს.

 1. ეროვნული სასწავლო გეგმის მოდიფიცირება ნიშნავს ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული შედეგების რაოდენობრივ და/ან თვისებრივ ცვლილებებს, რომელიც შესაძლებელია გულისხმობდეს სასწავლო მიზნების შემცირებას ან გაზრდას, გამარტივებას ან გართულებას.
 2. სასწავლო გარემოსთან ადაპტაცია ნიშნავს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო გარემოს ისეთ ცვლილებას, რომელიც არ იწვევს ეროვნული სასწავლო გეგმის შინაარსის შეცვლას, არამედ ხელს უწყობს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისთვის შესაბამისი სასწავლო გარემოს და პირობების შეცვლას, კერძოდ:

ა) სკოლისა და კლასის ფიზიკური გარემო;

ბ) საათობრივი ბადე;

გ) დღის გრაფიკი, აქტივობების ხანგრძლივობა;

დ) სასწავლო მასალა;

ე) სწავლების სტრატეგია;

ვ) ალტერნატიული შეფასების გამოყენება (ტესტირება, წერითი დავალება, ზეპირი დავალება და სხვა.) და სხვა.

 1. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენა ნიშნავს მძიმე და/ან ძალიან მძიმე ინტელექტუალური დარღვევის ან მრავლობითი დარღვევის მქონე მოსწავლეებისთვის ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული სასწავლო მიზნებისა და შედეგების რადიკალურ ცვლილებას, რომელიც ორიენტირებულია მოსწავლის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე და ფოკუსირებულია შედეგზე სწავლების მრავალფეროვანი  ფორმებისა და სტრატეგიების გამოყენებით.

 

ამჟამად,  სკოლას არ ჰყავს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე. თუმცა სსსმ მოსწავლის ჩარიცხვის შემთხვევაში სკოლა მზაობას აცხადებს ყველა პირობა შეუქმნას სწავლისათვის.

 

 

                                                                               ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა

 

 1. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა არის სსსმ მოსწავლისათვის შექმნილი, ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაფუძნებული სასწავლო გეგმა, რომელიც სასკოლო სასწავლო გეგმის ნაწილია.
 2. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა მაქსიმალურად გაითვალისწინებს სსსმ მოსწავლის ყველა საგანმანათლებლო საჭიროებას და მისი დაკმაყოფილების გზებს, მოსწავლის ინტერესებსა და ინდივიდუალურ შესაძლებლობებს, რომელიც აუცილებელია ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად.
 3. ინდივიდუალური  სასწავლო გეგმა შეიქმნება მოთხოვნის შემთხვევაში, სასწავლო წლის დაწყებიდან არაუგვიანეს სამი კვირისა (იმ მოსწავლეების შემთხვევაში, რომელთა ინდივიდუალური საჭიროებები უკვე იდენტიფიცირებულია) ან მოსწავლის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების გამოვლენიდან ერთი თვის ვადაში.
 4. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა შეეხება ყველა საგანს ან რომელიმე კონკრეტულ საგანს/საგნებს სსსმ მოსწავლის საჭიროების შესაბამისად.
 5. ყოველი სსსმ მოსწავლისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფარგლებში დეტალურად განისაზღვრება:

ა) სასწავლო შედეგები, სწავლების სტრატეგიები და სასწავლო (როგორც საკლასო, ისე საშინაო) აქტივობები შერჩეულ საგანში/საგნებში;

ბ) დრო, რომელსაც მასწავლებელი დაუთმობს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით განსაზღვრული სასწავლო შედეგების მიღწევას თითოეულ საგანში;

გ) მოსწავლისათვის საჭირო დამატებითი ჯგუფური/ინდივიდუალური მეცადინეობები,   მეცადინეობების  გრაფიკი, ადგილი და ხანგრძლივობა;

დ) დამატებით ჯგუფურ/ინდივიდუალურ მეცადინეობებზე პასუხისმგებელი პირი:  მასწავლებელი, სპეციალური მასწავლებელი, ასევე მეცადინეობა შესაძლებელია განხორციელდეს ფსიქოლოგის ჩართულობით  და სხვა;  სსსმ მოსწავლისათვის დამატებითი დამხმარე პერსონალის (სანიტარი, ძიძა და სხვა) საჭიროება;

ე) სასწავლო პროცესში გამოსაყენებელი მასალა (სახელმძღვანელოები და მოსწავლისათვის საჭირო დამატებითი საგანმანათლებლო მასალა) და მასალის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი (რომელიც შეიძლება იყოს მშობელიც);

ვ)  მოსწავლისათვის საჭირო დამატებითი ტექნიკური რესურსი.

 1. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა გაითვალისწინებს ინფორმაციას ბავშვის ინტერესების, ძლიერი და სუსტი მხარეების შესახებ აკადემიური, შემეცნებითი, სოციალური, ქცევითი, ემოციური, მოტორული და სხვა სფეროების მიხედვით.
 2. სწავლის პროცესში სირთულეების გამოვლენის შემდეგ სკოლა უზრუნველყოს მოსწავლის შესაძლებლობების შეფასებას. საჭიროების შემთხვევაში,  მოსწავლის  დეტალური შეფასებისთვის და მის განათლებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციებისთვის სკოლა მიმართავს სამინისტროს ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინურ გუნდს
 3. თითოეული სსსმ მოსწავლისათვის სკოლა განსაზღვრავს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შესამუშავებლად სამუშაო ჯგუფს რომელიც უზრუნველყოფს სსსმ მოსწავლისათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებას და ხელს შეუწყობს მის განხორციელებას. ისგ-ს ჯგუფი ვალდებულია მონაწილეობა მიიღოს ისგ-ს შიდა მონიტორინგში და მასალა წარუდგინოს სკოლის დირექტორს.
 4. ისგ ჯგუფში გაერთიანდებიან ის პედაგოგები, რომლებიც უშუალოდ ასწავლიან მოსწავლეს, აგრეთვე  მშობელი/მშობლები, სკოლის ადმინისტრაციის წევრი/წევრები, ფსიქოლოგი, მეტყველების თერაპევტი ან სპეციალური მასწავლებელი.
 5. ისგ ჯგუფს ეყოლება კოორდინატორი, რომელიც  წარმართავს ჯგუფის წევრების მუშაობას და პასუხისმგებელი ინება ჯგუფის საქმიანობაზე; სასურველია, ჯგუფს ხელმძღვანელობა გაუწიოს დამრიგებელმა ან სპეციალურმა მასწავლებელმა.
 6. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენის შემდეგ ჩატარდება ისგ ჯგუფის წევრების მინიმუმ ერთი მიმდინარე და ყოველი სემესტრის ბოლოს ერთი შემაჯამებელი შეხვედრა.  შეხვედრებზე განიხილება გეგმის შესრულების მიმდინარეობა და გეგმაში შესატანი ცვლილებები (თუკი ამის საჭიროება არსებობს). გეგმის განხორციელების მონიტორინგის შედეგად გეგმა ექვემდებარება პერიოდულ ცვლილებებს.
 7. ისგ ჯგუფის შეხვედრებზე იწარმოება სხდომის ოქმები. ყველა სხდომის ოქმი შეინახება მოსწავლის პირად საქმეში.

13 ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა შედგენისთანავე დასამტკიცებლად წარედგინება პედაგოგიურ საბჭოს.

 1. ისგ ჯგუფმა სასწავლო წლის ბოლოს სკოლის ადმინისტრაციას უნდა მიაწოდოს სსსმ მოსწავლის პირად საქმეში შესატანად მოსწავლის შესახებ წარმოებული სრული დოკუმენტაცია (ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობები და სხვ.).
 2. ყოველი სასწავლო წლის ბოლოს სსსმ მოსწავლის თითოეული საგნის მასწავლებელი ისგ ჯგუფის კოორდინატორისათვის გადასაცემად ი მოამზადებს სსსმ მოსწავლის მიღწევის ანგარიშს, რომელიც წარედგინება პედაგოგიურ საბჭოს და მშობელს.

 

სსსმ მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება, დასწრება და გაცდენები

 

 1. სსსმ მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება მოხდება იმავე პრინციპით, როგორითაც ხდება ნებისმირი სხვა მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება. თუ სსსმ მოსწავლე განათლებას იღებს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით, ფასდება მის მიერ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მიზნების მიღწევის დონე. სსსმ მოსწავლე, რომელიც წარმატებით სძლევს ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას, ფასდება მაღალი ქულით.
 2. სსსმ მოსწავლისთვის სემესტრული, წლიური და საფეხურის საერთო ქულების გამოანგარიშება მოხდება იმავე პრინციპით, როგორც სხვა მოსწავლეებისთვის, ეროვნული სასწავლო გეგმის მე-20 მუხლის შესაბამისად.
 3. გამონაკლის შემთხვევაში დასაშვებია სსსმ მოსწავლეს არ ჰქონდეს სემესტრული შეფასება ერთ ან რამდენიმე საგანში. გამონაკლისი დაიშვება მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნის საფუძველზე. გამონაკლის შემთხვევაში მოსწავლის საგნის სემესტრული ქულა წარმოადგენს საგნის წლიურ ქულას.   თუ სსსმ მოსწავლე რომელიმე საგანში მოცემულ სემესტრში არ შეფასდება, ეს ხელს არ შეუშლის მას გადავიდეს მომდევნო კლასში.
 4. თუ სსსმ მოსწავლეს აქვს მოწყვლადი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და არსებობს ამის დამადასტურებელი საბუთი მის პირად საქმეში, სსსმ მოსწავლის მიმართ არ ვრცელდება ეროვნული სასწავლო გეგმის  22-ე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიებები.
 5. თუ სასკოლო სასწავლო გეგმით განსაზღვრულია წლიური გამოცდის ჩატარება და დადგენილია, რომ მას აბარებენ ის სსსმ მოსწავლეებიც, რომლებიც ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით სწავლობენ, სკოლა მოახდენს საგამოცდო მასალის ადაპტირებას – შექმნის ინდივიდუალურ საგამოცდო პროგრამას, რომელიც დაეყრდნობა ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას.

                                                                        

სსსმ მოსწავლეთა შინ სწავლება

 1. იმ შემთხვევაში, თუ სსსმ მოსწავლეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ აძლევს  სკოლაში სიარულის საშუალებას, სკოლა მიმართავს მულტიდისციპლინურ გუნდს, რომლის დასკვნის საფუძველზეც სსსმ მოსწავლე სწავლას განაგრძობს შინ სწავლების ფორმით. ამ შემთხვევაში მოსწავლე ირიცხება სკოლაში, მაგრამ არ ესწრება გაკვეთილებს. სკოლა უდგენს მას ინდივიდუალური სწავლების სპეციალურ გეგმას, რომლის მიხედვითაც მოხდება სსსმ მოსწავლის შინ სწავლება.
 2. მულტიდისციპლინური გუნდი განსაზღვრავს და სკოლასთან და მშობელთან ათანხმებს სსსმ მოსწავლის ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას.

 

 1. შინ სწავლების მეთოდით გათვალისწინებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა მაქსიმალურად უნდა იყოს მიახლოებული ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან. სკოლა ვალდებულია დაადგინოს განრიგი, რომლის მიხედვითაც საგნის მასწავლებელი და საჭიროების შემთხვევაში, სპეციალური მასწავლებელი განახორციელებენ სსსმ მოსწავლესთან ვიზიტებს. სკოლამ/ისგ ჯგუფმა უნდა განახორციელოს შინ სწავლების პროცესის მონიტორინგი.
 2. შინ სწავლების პროცესში ჩართული უნდა იყოს სსსმ მოსწავლის მშობელი, რომელიც დაეხმარება მოსწავლეს ყოველდღიური დავალებების შესრულებაში.
 3. შინ სწავლების პროცესში რეკომენდებულია ინტერნეტისა და ვიდეოკონფერენციების გამოყენება.
 4. სსსმ მოსწავლის შინ სწავლების შემთხვევაში სკოლა უზრუნველყოფს შინ სწავლებაზე მყოფი მოსწავლისათვის შესაბამისი კლასის საათობრივი ბადით განსაზღვრული თითოეული საგნის (გარდა ფიზიკური აღზრდისა) კვირაში მინიმუმ ერთი აკადემიური საათის ოდენობით ჩატარებას.

 

სსსმ მოსწავლის სწავლებისათვის  სკოლა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:

 • სასწავლო პროცესს წარმართავს სწორედ ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად. მაგრამ იმავდროულად მოარგებს მას მოსწავლის ინდივიდუალურ შესაძლებლობებს და ინტერესებს.
 • მოახდენს სასკოლო სასწავლო გეგმის ცვლილებას (მოდიფიკაციას) მოსწავლის საჭიროებების გათვალისწინებით.
 • ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფარგლებში დეტალურად დაგეგმავს სწავლების სტრატეგიებს და სასწავლო აქტივობებს (საკლასო და საშინაო), შეარჩევს მასალას, სახელმძღვანელოებს. დააზუსტებს დროს, რომელსაც მასწავლებელი დაუთმობს შერჩეულ მიზანს, აქტივობას თუ მასალას.
 • სკოლა სასწავლო წლის დაწყებიდან სამი კვირის განმავლობაში განსაზღვრავს იმ მოსწავლეთა სიას, ვინც ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით საჭიროებს სწავლას.
 • სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა გამოვლენიდან ერთი თვის განმავლობაში სკოლა უზრუნველყოფს სსსმ მოსწავლეების შესაძლებლობების სიღრმისეულ შეფასებას. მოსწავლეთა შეფასებას მოახდენს მულტიდისციპლინური გუნდის წარმომადგენელი.
 • მოსწავლის შესაძლებლობების შეფასების საფუძველზე შემუშავდება თითოეული მოსწავლისათვის ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმა.
 • სკოლა განსაზღვრავს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების (ისგ) გუნდს, რომელიც უზრუნველყოფს სსსმ მოსწავლისათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებას და მის განხორციელებას. გუნდში გაერთიანდებიან პედაგოგები, რომლებიც მოსწავლეს უშუალოდ ასწავლიან, ასევე მშობელი, სკოლის ადმინისტრაციის წევრი, ფსიქოლოგი, ლოგოპედი.
 • სკოლა სასწავლო წლის დაწყებიდან ერთი თვის შემდეგ განსაზღვრავს სსსმ მოსწავლისათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შეხვედრების განრიგს, რომელიც მონაწილეების მიერ ხელმოწერით დადასტურდება. კვარტალში ერთხელ ჩატარდება სავალდებულო შეხვედრა, რომლის დროსაც მოხდება მიღწეული შედეგების შეფასება და მოსწავლის განათლების მიმდინარე პროცესზე მსჯელობა.
 • სკოლა ჩაატარებს მოსწავლისათვის საჭირო დამატებით და/ან ინდივიდუალურ მეცადინეობებს, განსაზღვრავს მეცადინეობების დროს, ადგილს და ხანგრძლივობას;
 • დანიშნავს დამატებით და/ან ინდივიდუალურ მეცადინეობებზე პასუხისმგებელ პირს;
 • გამოიყენებს მოსწავლისათვის საჭირო დამატებით ტექნიკურ რესურსს (ავტობუსით მომსახურების საჭიროება, კომპიუტერით სარგებლობის აუცილებლობა, ადაპტური სასკოლო ავეჯის აუცილებლობა, დასვენების საჭიროება და ა.შ.)
 • შეიძენს მოსწავლისათვის საჭირო დამატებით საგანმანათლებლო მასალას.

 

 • მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასების წესები;

 

VII.1. მოსწავლის შეფასების მიზანი, პრინციპები და მიდგომები

 

მოსწავლის შეფასების მიზანია სწავლა-სწავლების ხარისხის მართვა, რაც გულისხმობს სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვასა და კონტროლს.

მოსწავლე ფასდება სხვადასხვა ფორმებით (ესსე, პროექტის მომზადება, ზეპირი გამოსვლა, ექსპერიმენტის ჩატარება, ცდის ჩატარება, წარმოდგენა, წერითი, ფერწერული ან სხვა ტიპის ნამუშევარი, არგუმენტირებული მსჯელობა და სხვ.).

 

მოსწავლემ წინასწარ იცის, რა კრიტერიუმებით ფასდება მისი სასწავლო აქტივობა:

 

 • სკოლაში ს/წლის დასაწყისში საგნობრივი კათედრების სხდომებზე, საგნის მასწავლებლები/საგნობრივი ჯგუფები შეიმუშავებენ შეფასების კრიტერიუმებს, შეფასების რუბრიკებს და ს/წლის დაწყებისას კლასის დამრიგებლები აღნიშნულ ინფორმაციას აცნობენ საკუთარი კლასის მშობლებსა და მოსწავლეებს.
 • საკლასო ოთახებში მოსწავლეთათვის ს/წლის დასაწყისშივე საკლასო სივრცეში იკვრება საგნების/საგნობრივი ჯგუფების მიერ შემუშავებულ შეფასების კრიტერიუმები/რუბრიკები, ასევე საგნების მიხედვით შემაჯამებელი დავალებების სემესტრული გრაფიკი.
 • შემაჯამებელ დავალებებს თან ერთვის შეფასების რუბრიკები, რომელიც ცნობილია მოსწავლეთათვის.

 

VII.2. განმსაზღვრელი და განმავითარებელი შეფასება

 

სკოლაში გამოიყენება ორი ტიპის შეფასება: განმსაზღვრელი და განმავითარებელი.

განმსაზღვრელი შეფასება აკონტროლებს სწავლის ხარისხს, ადგენს მოსწავლის მიღწევის დონეს ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ მიზნებთან მიმართებაში. განმსაზღვრელ შეფასებაში იწერება ქულა.

სკოლაში შემუშავებულია – „შეფასების კომპონენტები, კრიტერიუმები და შეფასების რუბრიკები საგნების მიხედვით“, სადაც წარმოდგენილია დეტალური ინფორმაცია საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტებზე; შემაჯამებელ დავალებათა კომპონენტებსა და ტიპებზე;  ზოგად და კონკრეტულ რუბრიკებზე და ა.შ. ასევე შემუშავებულია თვითშეფასებისა და შეფასების რუბრიკები სამივე საფეხურზე და  „განმავითარებელი შეფასების ფორმები დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურზე“. განმავითარებელი შეფასება აკონტროლებს თითოეული მოსწავლის განვითარების დინამიკას და ხელს უწყობს სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებას. განმავითარებელი შეფასებისას გამოიყენება ისეთი საშუალებები, როგორიცაა სიტყვიერი კომენტარი, რჩევა-დარიგება, დაკვირვების ფურცელი, თვითშეფასებისა და ურთიერთშეფასების სქემა და სხვ.

 

განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასებების აღწერილობა

 

განმავითარებელი განმსაზღვრელი
მიზანი სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება;

 

მოსწავლის განვითარების ხელშეწყობა

სწავლის ხარისხის გაკონტროლება;

მოსწავლის მიღწევის დონის დადგენა ეროვნული სასწავლო გეგმით  განსაზღვრულ მიზნებთან მიმართებაში;

აკადემიური მოსწრების დონის განსაზღვრა

შეფასების საგანი სწავლის პროცესი

 

სწავლის შედეგი
შეფასების შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება წინსვლის ხელშესაწყობად განსხვავებული აქტივობის შერჩევა, სწავლების სტრატეგიის შეცვლა, რჩევა-დარიგების მიცემა და  სხვ. მომდევნო ეტაპზე (კლასში/საფეხურზე) დაშვება/არდაშვება

 

წარმარტების კრიტერიუმების განსაზღვრა კონკრეტული მოსწავლის წინსვლის საფუძველზე  (საკუთარ მიღწევებთან  მიმართებით – რა დონეს ფლობდა, რა დონეს ფლობს) იმის საფუძველზე, თუ რამდენად მიაღწია სტანდარტით განსაზღვრულ შედეგებს (ყველასათვის საერთო, სტანდარტით დადგენილ    ნორმასთან მიმართებაში)
შეფასების საშუალებები თვით/ურთიერთშეფასების რუბრიკა;

კითხვარი;

სიტყვიერი (ზეპირი/წერილობითი) კომენტარი;

უნარის განვითარების დონის აღწერა.

ქულა

 

 

 

(იხ. დანართი: „შეფასების კომპონენტები, კრიტერიუმები და შეფასების რუბრიკები საგნების მიხედვით“და „განმავითარებელი შეფასების ფორმები დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურზე“)

 

VII.3.  მოსწავლეთა შეფასების (ნიშნების წერის) სისტემა

 

შ.პ.ს. „ახალ ქართულ გიმნაზიაში“  შეფასების სისტემა არის ხუთდონიანი და ათქულიანი. 10 ყველაზე მაღალი  ნიშანია, 1 კი – ყველაზე დაბალი. ათქულიანი სისტემა, ერთი მხრივ, უფრო ზუსტი შეფასების საშუალებას იძლევა, მეორე მხრივ, მეტ საშუალებას აძლევს მასწავლებელს, აჩვენოს მოსწავლეს საკუთარი პროგრესი თუ რეგრესი.

 

ნიშნებისა და სწავლის დონეების შეფასება სასწავლო წლის ბოლოსათვის

 

ქულები შეფასების  დონეები
10 მაღალი
9
8 საშუალოზე მაღალი
7
6 საშუალო
5
4 საშუალოზე დაბალი
3
2 დაბალი
1

 

I-IV კლასებში მოსწავლე არ ფასდება ქულებით.

აღნიშნულ კლასებში დამრიგებელი სემესტრისა და წლის ბოლოს საგნის  მასწავლებლებისაგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, წერს მოკლე, შემაჯამებელ წერილობითი შეფასებას (კომენტარს) ცალკეული  საგნების მიხედვით-ასევე ახასიათებს მოსწავლეს, აღნიშნავს მის წარმატებებს და მიუთითებს, რაში სჭირდება მოსწავლეს გავარჯიშება საკუთარი შესაძლებლობების უკეთ გამოსავლენად.

 

V-XII  კლასებში  ნიშნები იწერება 10 ქულიანი სისტემით.

 

საგანებში: ”ზოგადი სპორტი” (V-VI), ჭადრაკი (V-VI და VII კლასებში), ფრენბურთი VII-IX და ბადმინტონი X-XII კლასებში და “საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება” XI კლასში – მოსწავლეები ფასდებიან ჩათვლის სისტემით: ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა.

 

საგანში „ხაზვა“ მე-5-6-7-8-9 კლასებში მოსწავლე ფასდება ჩათვლის სისტემით – ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა.

საგანში „მათემატიკური აზროვნება და ლოგიკა“ მე-12 კლასებში მოსწავლე ფასდება ჩათვლის სისტემით – ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა

დამატებითი სავალდებულო საგნის/საგნების შეფასება არ იანგარიშება საფეხურის საერთო ქულის გამოთვლისას.

 

 

VII.4.  ოფიციალური სტატუსის მქონე ნიშნები

ოფიციალური სტატუსი აქვს შემდეგ ნიშნებს:

 

 • საგნის მიმდინარე და შემაჯამებელი ნიშნები – საშინაო, საკლასო და შემაჯამებელი კომპონენტის ნიშნები, რომლებსაც მოსწავლე იღებს სემესტრის განმავლობაში;
 • საგნის სემესტრული ნიშანი – საგანში მიღებული შეფასება თითოეულ სემესტრში;
 • საგნის წლიური ნიშანი – სემესტრული ნიშნებიდან გამომდინარე შეფასება საგანში. წლიურ ნიშანში აისახება წლიური გამოცდის ნიშანიც რომელიც გათვალისწინებულია საბაზო და საშუალო საფეხურზე;
 • საფეხურის საერთო ნიშანი – ზოგადი განათლების რომელიმე საფეხურის საერთო შეფასება.

 

VII.5.  საგნის სემესტრული ქულის შემადგენელი კომპონენტები

სემესტრის მანძილზე მოსწავლეები ფასდებიან შემდეგი სამი კომპონენტის მიხედვით:

 

 

1.        საშინაო დავალება

2.        საკლასო  დავალება

3.    შემაჯამებელი დავალება

 

 

შეფასების სამივე კომპონენტს ერთნაირი წონა აქვს.

 

 • საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტებში გამოიყენება როგორც განმსაზღვრელი, ასევე განმავითარებელი შეფასება.
 • შემაჯამებელი დავალების კომპონენტში აუცილებელია განმსაზღვრელი შეფასების გამოყენება.
 • მიმდინარე ს/წელს სკოლამ განსაზღვრა თითოეული საგნისათვის სემესტრების განმავლობაში ჩასატარებელი შემაჯამებელი დავალებების   რაოდენობა.

 

 

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

 

 
საგანი შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა საგანი შემაჯამებელი დავ. მინი. რაოდ
  V კლასი   VI  კლასი   VII  კლასი   VIII  კლასი   IX  კლასი   X  კლასი   XI  კლასი   XII კლასი   V კლასი   VI კლასი
I II I II I II I II I II II II I II I II I II I II
ქართული (ენა და ლიტერატურა) 3 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 4 ქართული, როგორც მეორე ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის /სექტორებისათვის) 3 5  

 

3

 

 

5

მათემატიკა 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 4 მშობლიური ენა – რუსული 3 5  

3

 

5

ინგლისური ენა (პირველი უცხო ენა) 4 4 4 4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 მათემატიკა 4 6 4 6
რუსული ენა (მეორე უცხო ენა) 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 ინგლისური ენა (პირველი უცხო ენა) 4 4 4 4
ჩვენი საქართველო 2 3 2 3 ჩვენი საქართველო 2 3 2 3
ისტორია 2 3 2 3 3 4 2 3 2 3 1 1 ბუნებისმეტყველება 3 4 3 4
გეოგრაფია 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 ისტ 2 3  

2

 

3

სამოქალაქო განათლება 2 3 5 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2 3  

2

 

3

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება 2 1 მუსიკა 2 2  

2

 

2

ბუნებისმეტყველება 3 4 3 4
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები 2 3
ბიოლოგია 2 3 2 3 2 3 2 3
ფიზიკა 2 3 2 3 2 3 2 3
ქიმია 2 3 2 3 2 3 2 3
ისტ 2 3 2 3
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 5 5 5 4 5
მუსიკა 4 4 4 5 4
ასტრონომია (არჩევითი) 1 1
ხაზვა (არჩევითი) 1 1
ხელოვნების პრაქტიკული კურსი (არჩევითი) 1

 

შემაჯამებელი დავალებების კომპონენტი

 • სტანდარტის მოთხოვნათა დასაკმაყოფილებლად, აუცილებელია შემაჯამებელი დავალების მრავალგვარი ფორმის გამოყენება (თხზულება, მოხსენება, რეფერატი, პროექტი, საველე-გასვლითი სამუშაო, ლაბორატორიული კვლევა, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუში და სხვ.);
 • თითოეული მასწავლებელი ვალდებულია, შეაგროვოს და შეინახოს მის მიერ კლასში ჩატარებული შემაჯამებელი დავალებების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია: სტანდარტის ის შედეგი/შედეგები, რომლის შეფასებასაც ემსახურებოდა კონკრეტული შემაჯამებელი დავალება; კრიტერიუმები, რომლითაც შეფასდა ეს დავალებები; მოსწავლეების მიერ შესრულებული და მასწავლებლის მიერ შეფასებული სამუშაოს რამდენიმე ნიმუში ან შესრულებული სამუშაოს ამსახველი ვიზუალური მასალა; თითოეული კლასის მოსწავლეთა მიერ მიღებული ქულები.

 

შემაჯამებელი დავალებების აღდგენის წესი:

 • მოსწავლე ვალდებულია შეასრულოს კლასში ჩატარებული ყველა შემაჯამებელი დავალება ;
 • თუ მოსწავლე არ შეასრულებს რომელიმე შემაჯამებელ სამუშაოს გაცდენის გამო, სკოლა აძლევს მას გაცდენილი შემაჯამებელი დავალებების აღდგენის საშუალებას. მოსწავლე შემაჯამებელ აღდგენით სამუშაოს შეასრულებს სემესტრის მანძილზე (სემესტრის დამთავრების შემდეგ შემაჯამებელი დავალების აღდგენა შეუძლებელია) საგაკვეთილო პროცესის შემდეგ, საგნის მასწავლებლის მიერ დანიშნულ დროს, ჯგუფურად ან ინდივიდუალურად. დავალების  ფორმას განსაზღვრავს თავად პედაგოგი.

 

 

 • მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების სკოლის სტატისტიკური ანალიზი.

 

 1. სკოლაში სემესტრისა და წლის ბოლოს, V-XII კლასებში, ივსება ელექტრონული ჟურნალი, სადაც აისახება კლასების მიხედვით ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ საგნებში მოსწავლეთა სემესტრული და წლიური ქულები.
 2. ელექტრონულ ჟურნალზე დაყრდნობით დგება მოსწავლეთა რეიტინგები (მოსწავლის სემესტრული/წლიური საერთო ქულა). აღნიშნულ მონაცემებს სემესტრისა და წლის ბოლოს კლასის ხელმძღვანელები ინდივიდუალურად აცნობენ მოსწავლეებსა და მშობლებს;
 3. მოსწავლეთა შეფასების საფუძველზე, ს/წლის ბოლოს დგება სკოლის საგნობრივი დინამიკა. საგნობრივი დინამიკის ანალიზის დროს ხდება შედარება გასული სასწავლო წლის მონაცემებთან და ანალიზით მიღებული შედეგი გამოიყენება მომავალი ს/წლის მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევების გასაუმჯობესებლად.
 4. პირველი სემესტრის აკადემიური შედეგების ანალიზის საფუძველზე, იმ მოსწავლეებმა, რომლებმაც რიგ საგნებში ვერ დაძლიეს საგნის დაძლევის მინიმალური ბარიერი (5.0), ან შეფასდნენ საშუალო დონის ქულებით, მეორე სემესტრის განმავლობაში შესაბამის საგნებში  უტარდებათ დამატებითი მეცადინეობები (აღნიშნულ ინფორმაციას საგნის მასწავლებლები ასახავენ საკუთარ პორტფოლიოში).
 5. პედაგოგები, სემესტრისა და ს/ წლის ბოლოს კათედრას წარუდგენენ მათ მიერ  ჩატარებული შემაჯამებელი დავალებების ნიმუშებს, თავისი შეფასების რუბრიკებით, და  ანალიზს.

 

VIII.7.  ქულების გამოანგარიშების წესი:

 

 1. საგნის სემესტრული ქულის გამოანგარიშების წესი:

ა) მოსწავლის მიერ სემესტრის განმავლობაში სამივე კომპონენტში (საშინაო, საკლასო და შემაჯამებელი) მიღებული ქულების ჯამი უნდა გაიყოს მიღებული ქულების რაოდენობაზე;

ბ) მიღებული ქულა უნდა დამრგვალდეს მთელის სიზუსტით (მაგ., 6.15 მრგვალდება 6-მდე, 7.49 მრგვალდება 7-მდე, 8.5 მრგვალდება 9-მდე);

გ) იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლეს არა აქვს შესრულებული ყველა შემაჯამებელი დავალება, მისი სემესტრული ქულის გამოსაანგარიშებლად სამივე კომპონენტში მიღებული ქულების ჯამი უნდა გაიყოს მიღებული ქულებისა და შეუსრულებელი შემაჯამებელი დავალებების რაოდენობის ჯამზე.

 

 1. საგნის წლიური ქულის გამოანგარიშების წესი:

ა) საგნის წლიური ქულის გამოსაანგარიშებლად საგნის სემესტრული ქულების ჯამი უნდა გაიყოს ორზე;

ბ) საგნის წლიური ქულა მრგვალდება მთელის სიზუსტით (მაგ.,  7.25 მრგვალდება 7-მდე, 4.49 მრგვალდება 4-მდე, 9.5 მრგვალდება 10-მდე);

გ) ვინაიდან სასკოლო სასწავლო გეგმა ითვალისწინებს წლიური გამოცდის ჩატარებას რიგ საგნებსა და კლასებში, გამოცდის ქულაც აისახება წლიურ ქულაზე, შესაბამისად საგნის წლიური ქულა სამი (ორი – საგნის სემესტრული და ერთი – გამოცდის)  ქულის საშუალო არითმეტიკულია (დამრგვალებული მთელის სიზუსტით);

დ) თუ მოსწავლეს,  სკოლიდან სკოლაში  სემეტრის მიმდინარეობისას გადასვლის გამო,  მოუხდება განსხვავებული საგნების სწავლა და მანამდე ნასწავლ საგანში მიღებული აქვს შეფასება, რომლის საშუალო არითმეტიკული არის 5.0 ან მეტი, ეს ქულა დაუფიქსირდება ნასწავლი საგნის სემესტრულ/წლიურ ქულად (თუ საგნის სწავლება მეორე სემესტრში არ გრძელდება). ამასთან, მიმღები სკოლა ვალდებულია შეაფასოს მოსწავლე  ახალ საგანში, თუ ეს ესწრება სემესტრის დასრულებამდე;

ე) მოსწავლის მიერ სემესტრის დასრულების შემდეგ სკოლიდან სკოლაში გადასვლის გამო, მიმღებ სკოლაში განსხვავებული საგნის სწავლის შემთხვევაში, განსხვავებული საგნების სემესტრული ქულები აღირიცხება, როგორც ორი დამოუკიდებელი საგნის წლიური ქულა. (მაგ. თუ მოსწავლე პირველ სემესტრში უცხოურ ენად სწავლობდა ფრანგულს, მეორე სემესტრში კი ფრანგულის ნაცვლად – გერმანულს, მაშინ ფრანგული ენის სემესტრული ქულა გადადის ფრანგული ენის წლიურ ქულად, ხოლო გერმანული ენის სემესტრული ქულა – გერმანული ენის წლიურ ქულად).

 

 1. საფეხურის საერთო ქულის გამოანგარიშების წესი:

ა) საფეხურის ქულის გამოთვლისას ჯამდება საფეხურის მანძილზე ნასწავლი ყველა საგნის წლიური ქულა და ჯამი იყოფა ქულების საერთო რაოდენობაზე;

ბ) საფეხურის საერთო ქულა მრგვალდება მეათედის სიზუსტით (მაგ., 6.43 მრგვალდება 6.4-მდე, 7.58 მრგვალდება 7.6-მდე).

 

VII. 8. კლასისა და საფეხურის  დაძლევა

 1. კლასი დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის თითოეული საგნის წლიური ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და მოსწავლეს მიღებული აქვს ჩათვლა განსაზღვრულ საგნებში, რაც აძლევს მას მომდევნო კლასში გადასვლის უფლებას.
 2. დაწყებითი საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის  საფეხურის საერთო ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად, დაძლეული აქვს V-VI კლასების ყველა საგანი, რაც აძლევს  მას  საბაზო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლებას.
 3. საბაზო საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის  საფეხურის საერთო ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, დაძლეული აქვს საბაზო საფეხურში შემავალი ყველა კლასი, რაც აძლევს  მას საბაზო განათლების ატესტატის  აღების ან/და საშუალო საფეხურზე გადასვლის უფლებას.
 4. საშუალო საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საფეხურის საერთო ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, დაძლეული აქვს  საშუალო საფეხურში შემავალი ყველა კლასი.

VII. 9. გაცდენები

 

 1. მოსწავლის გაცდენები აღირიცხება მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალში. გაკვეთილებზე მოსწავლეთა დასწრების ყოველდღიური აღრიცხვის წარმოებაზე პასუხისმგებელია საგნის მასწავლებელი. თითოეული მასწავლებელი ვალდებულია გაკვეთილის დასაწყისში აღრიცხოს მოსწავლეთა დასწრება.
 2. თუ საბაზო-საშუალო საფეხურებზე მოსწავლემ სასწავლო წლის განმავლობაში გააცდინა კონკრეტული საგნისთვის წლის მანძილზე დათმობილი საათების  30% და მეტი, მოსწავლე ფასდება მხოლოდ ექსტერნატის გამოცდის ჩაბარების საფუძველზე.კონტროლი მოსწავლეთა გაცდენებზე ხორციელდება დირექციის მიერ, ყოველი სემესტრის ბოლოს დამრიგებლები კრიბავენ გაცდენებს და გადასცემენ დირექციას სპეციალური ფორმით.
 3. სკოლა ვალდებულია შინ სწავლების რეჟიმზე გადაიყვანოს ის მოსწავლეები, რომლებსაც სჭირდებათ მკურნალობა ერთ თვეზე მეტი ვადით და აღნიშნული ცნობილი ხდება სკოლისათვის სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობის საფუძველზე. ასეთ შემთხვევაში მოსწავლეზე, შინ სწავლებაზე გადასვლის მომენტიდან, არ გავრცელდება ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნა.
 4. იმ მოსწავლეებისთვის, რომლებიც მონაწილეობენ საერთაშორისო სასპორტო და სახელოვნებო ღონისძიებებში, აგრეთვე საერთაშორისო და ეროვნულ საგნობრივ ოლიმპიადებში, სკოლის გაცდენის შემთხვევაში მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენლის წერილობითი მიმართვის საფუძველზე, სკოლის დირექტორი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების კონკრეტული მოსწავლის მიმართ გაუვრცელებლობის თაობაზე.

 

VII. 10.  მოსწავლის აკადემიური მოსწრებისა და სკოლაში გამოცხადების შესახებ მშობლის ინფორმირება;

 

კლასის დამრიგებელი,  თვეში ერთხელ,  მოსწავლის აკადემიური მიღწევების, დისციპლინის, პიროვნული პრობლემებისა თუ წარმატებების შესახებ ინფორმაციას აგროვებს  და აწვდის მშობლებს  სხვადასხვა ფორმით.  

 • სატელეფონო პირდაპირი შეტყობინება;
 • Sms შეტყობინება;
 • ელექტრონული ფოსტით შეტყობინება;
 • სკოლაში დაბარება.

დაუშვებელია ერთი მოსწავლის დისციპლინისა და აკადემიური მოღწევის შესახებ სხვისი თანდასწრებით საუბარი.

(საჭიროების შემთხვევაში, თუ კი მოსწავლეს  ექმნება პრობლემა, დაუყოვნებლივ აცნობებს მშობელს საკუთარი შვილის შესახებ ინფორმაციას.)

 

VII.11. გამოცდის ტიპები

 

 • 2017-2018 ს/წელს სკოლაში ჩატარდება შემდეგი ტიპის გამოცდები:

ა) სემესტრული გამოცდა;

ბ) წლიური (სასწავლო წლის დამამთავრებელი) გამოცდა;

გ) საშემოდგომო გამოცდა;

დ) ექსტერნატის გამოცდა;

ე) სკოლის გამოსაშვები გამოცდა.

 

 • სემესტრული გამოცდა ინიშნება:

 

 1. სემესტრული გამოცდა ინიშნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლე თვლის, რომ მას უფრო მაღალი შეფასება ეკუთვნის. ამ შემთხვევაში, მოსწავლის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი წერილობით მიმართავს სკოლის დირექტორს. დირექტორი განიხილავს საკითხს და იღებს გადაწყვეტილებას მოსწავლის სემესტრულ გამოცდაზე დაშვება-არდაშვების შესახებ. დაშვებაზე უარის შემთხვევაში, გადაწყვეტილება უნდა იყოს დასაბუთებული.
 2. მოსწავლის სემესტრულ გამოცდაზე დაშვების შემთხვევაში, სკოლამ უნდა მიიღოს შესაბამისი ზომები სემესტრული გამოცდის ობიექტურად და მიუკერძოებლად ჩატარების უზრუნველყოფის მიზნით.
 3. სემესტრულ გამოცდაზე გასული მოსწავლის საგნის სემესტრული ქულა გამოითვლება შემდეგი წესით: სემესტრული გამოცდის ქულა ემატება საგნის სემესტრულ ქულას და ჯამი იყოფა ორზე.
 4.  სემესტრული გამოცდა ინიშნება სემესტრის დასრულებიდან არაუგვიანეს 2 კვირის ვადაში.

 

 • წლიური გამოცდა.

 

მიმდინარე სასწავლო წელს სკოლაში წლიური გამოცდები ჩატარდება  საბაზო საფეხურის მე-7, მე-8 და მე-9 კლასებში, ასევე საშუალო საფეხურის მე-10 კლასში.

 

წლიური გამოცდები კლასების მიხედვით:

 

კლასი საგამოცდო საგანი
მე-7 1. ინგლისური ენა

2. მათემატიკა

მე-8 1. ფიზიკა

2. ქიმია

მე-9 1. ქიმია

2. ბიოლოგია

მე-10 1. ფიზიკა

2. ისტორია

 

(სკოლას უფლება აქვს ერთი აკადემიური წლის განმავლობაში კლასს დაუნიშნოს გამოცდა არაუმეტეს ორ საგანში.  ამავე დროს, ერთსა და იმავე საგანში გამოცდებს შორის უნდა იყოს ორწლიანი შუალედი)

 

 • სკოლა წლიურ გამოცდაზე მოსწავლეებს შესთავაზებს შინაარსიან და კონტექსტუალიზებულ დავალებებს.
 • წლიური გამოცდის ქულას გავლენა აქვს საგნის წლიურ ქულაზე. საგნის წლიური ქულის გამოთვლისას წლიური გამოცდის ქულა ემატება საგნის სემესტრულ ქულებს და ჯამი იყოფა სამზე.

 

              საშემოდგომო გამოცდა

 

საშემოდგომო გამოცდა ინიშნება იმ შემთხვევაში თუ მოსწავლის საგნის წლიური ქულა არის 5.0-ზე  ნაკლები. საშემოდგომო გამოცდა  ჩატარდება  სასწავლო წლის დასრულებიდან არაუადრეს ორი კვირისა და სასწავლო წლის დაწყებამდე მინიმუმ ერთი კვირით ადრე. საშემოდგომო გამოცდამდე მოსწავლეს მიეცემა არანაკლებ 2 კვირის ვადა მომზადებისთვის. სკოლა  გაუწევს კონსულტაციებს მოსწავლეს იმ საგანში/საგნებში, რომლებშიც მას დაენიშნა აღნიშნული ტიპის გამოცდა. მოსწავლე საგნის/საგნების წლიურ შეფასებას იღებს საშემოდგომო გამოცდის საფუძველზე (საშემოდგომო გამოცდის ქულა ხდება საგნის წლიური ქულა).

საჭიროების შემთხვევაში სკოლა საშემოდგომო გამოცდებს ჩაატარებს  სასწავლო  წლის  დამთავრებიდან  2 კვირის შემდგომ.

 

 

 • ექსტერნის ფორმით გამოცდა

 

 1. ექსტერნატის ფორმით ზოგადი განათლების მიღების წესი და პირობები განისაზღვრება კანონმდებლობით.
 2. ექსტერნატის გამოცდას, გარდა იმ პირებისა, რომლებიც ზოგადი განათლების ცალკეული კლასის/კლასების პროგრამებს ძირითადად დამოუკიდებლად ძლევენ და ექსტერნის გამოცდას აბარებენ შესაბამისი განათლების დასადასტურებლად, რაც მათ შემდეგ კლასში/საფეხურზე სწავლის გაგრძელების ან საბაზო/საშუალო განათლების ატესტატის მიღების საშუალებას მისცემს, აბარებენ აგრეთვე ის მოსწავლეები, რომელთაც საბაზო/საშუალო საფეხურზე სასწავლო წლის მანძილზე კონკრეტული საგნისათვის გათვალისწინებული საათების 30% და მეტი აქვთ გაცდენილი.

 

 • სკოლის გამოსაშვები გამოცდა

 

 1. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის − ატესტატის მისაღებად მოსწავლეს დაძლეული უნდა ჰქონდეს საშუალო საფეხური და სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებზე მიღებული უნდა ჰქონდეს დადებითი შეფასება.
 2. სკოლის გამოსაშვები გამოცდის ჩატარების ვადები, წესი და პირობები განისაზღვრება კანონმდებლობით;

 

VII.12. მოსწავლის აკადემიური მიღწევის აღიარება     

 

 1. შეფასების მაღალი დონე (ქულები 9-დან 10-ის ჩათვლით) გულისხმობს სასწავლო წლის ან საფეხურის წარჩინებით დამთავრებას.
 2. მოსწავლე, რომლის საშუალო საფეხურის საერთო ქულაა 10 დამრგვალების გარეშე და მიიღებს დადებით შეფასებას სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებზე, იღებს სრული ზოგადი განათლების ოქროს მედალოსნის ატესტატს.
 3. მოსწავლე, რომლის საშუალო საფეხურის საერთო ქულა არის 9.8 ან მეტი და მიიღებს დადებით შეფასებას სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებზე, იღებს სრული ზოგადი განათლების ვერცხლის მედალოსნის ატესტატს.
 4. პირზე, რომელმაც ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის კლასის/კლასების, ან საშუალო საფეხურის ცალკეულ კლასში შემავალი საგნის/საგნების ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამა/პროგრამები წარჩინებით დაძლია ექსტერნატის ფორმით, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნის ატესტატი არ გაიცემა.
 5. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე (სსსმ) მოსწავლის აკადემიური მოსწრების შეფასება ხდება  იმავე პრინციპით, რომლითაც ხდება ნებისმირი სხვა მოსწავლის აკადემიური მოსწრების შეფასება.  სსსმ მოსწავლესთვის დგება    ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, ფასდება მოსწავლის მიერ მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მიზნების მიღწევის დონე. მოსწავლე, რომელიც წარმატებით სძლევს მოდიფიცირებულ სასწავლო გეგმას, ფასდება მაღალი ქულით.

 

 

 

 1. დაზუსტებული სადამრიგებლო პროგრამა.

 

2017-2018 ს/წლისათვის სკოლაში არის 20 სადამრიგებლო კლასი. ყველა კლასს  ჰყავს დამრიგებელი, რომელიც არის ამავე სკოლის პედაგოგი.

დამრიგებლის მუშაობის მიზანია, დაეხმაროს მოსწავლეებს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაში, პიროვნული, ზნეობრივი, გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობების განვითარებაში; დამრიგებელი ხელს უნდა უწყობდეს მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, უნდა უვითარებდეს მათ დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებულ სამოქალაქო ცნობიერებას და ეხმარებოდეს მათ ოჯახის, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე საკუთარი უფლება-მოვალეობების გააზრებაში.

დამრიგებლის მუშაობა ეყრდნობა შემდეგ პრინციპებს:

ა) სრულფასოვანი აღზრდა – სააღმზრდელო მუშაობა მიმართული უნდა იყოს პიროვნების ფიზიკური, კოგნიტური (შემეცნებითი) და ემოციურ-სოციალური განვითარებისაკენ;

ბ) მოსწავლის შესაძლებლობების გამოვლენა – დამრიგებლის ფუნქციაა მოსწავლის პოტენციური  ძალების ამოქმედება და მათი ნიჭისა და შესაძლებლობების გამოვლენისათვის სათანადო პირობების შექმნა;

გ) მოსწავლეებში პასუხისმგებლობისა და ვალდებულების გრძნობის განვითარება – დამრიგებელმა  მოსწავლეთა ჩართულობის ხელშესაწყობად საშუალება უნდა მისცეს მათ მონაწილეობა მიიღონ აქტივობების (ზეიმები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვ.) დაგეგმვასა და ამ დროს წამოჭრილი პრობლემების მოგვარებაში. დამრიგებელმა მაქსიმალურად უნდა გაითვალისწინოს მოსწავლეთა ინტერესები;

დ) თანამშრომლობის პრინციპი – დამრიგებლის ურთიერთობა მოსწავლეებთან უნდა ემყარებოდეს თანამშრომლობას, ურთიერთპატივისცემასა და ურთიერთნდობას.

დამრიგებელი ს/წლის დასაწყისში, სადამრიგებლო კლასის მოსწავლეთა ასაკის გათვალისწინებით შეიმუშავებს სადამრიგებლო პროგრამას, სადაც ითვალისწინებს  შემდეგ მიმართულებებს: ა) პიროვნული და მორალური განვითარება; ბ) გარემოსდაცვითი კულტურის განვითარება; გ) ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია; დ) უსაფრთხოება და ძალადობისგან თავისუფალი სკოლის პოპულარიზაცია; ე) მოქალაქეობრივ-პატრიოტული ცნობიერების ამაღლება; ვ) თვალსაწიერის გაფართოება; ზ) მეწარმეობის უნარების განვითარება.  სადამრიგებლო პროგრამის ფარგლებში დამრიგებელი რეგულარულად ატარებს სადამრიგებლო საათს, ასევე წლის განმავლობაში გეგმავს და განახორციელებს საინტერესო შემეცნებით, მხატვრულ-ლიტერატურულ ღონისძიებებს, აწყობს ექსკურსიებს, ვიზიტებს მუზეუმებსა თუ თეატრებში;

თვეში ერთხელ აწვდის მშობლებს ინფორმაციას მოსწავლის აკადემიური მიღწევების, დისციპლინის, პიროვნული პრობლემებისა თუ წარმატებების შესახებ.

 

დაწყებით კლასებში (I-IV კლასები) დამრიგებლები კვირაში ერთხელ დაგეგმავენ და ჩაატარებენ  კითხვის საათ, რომელიც ორიენტირებულია წიგნიერების კომპეტენციის განვითარებაზე. აღნიშნული აქტივობების დროს გამოიყენება შემდეგი მეთოდები: ა) კითხვის ტექნიკის გაძლიერება; ბ) წაკითხულის განხილვა-გააზრება; გ) ანალიზის უნარის განვითარება; დ) მსჯელობის უნარის განვითარება; ე) პრეზენტაციის უნარის განვითარება; ვ) შემოქმედებითი უნარების განვითარება და სხვ. ასევე დამრიგებლები რეგულარულად ატარებენ სადამრიგებლო საათს.

 

სადამრიგებლო პროგრამის ფარგლებში წელს  I- XII კლასებში გათვალისწინებულია მეწარმეობის უნარების გასავითარებელი აქტოვობებისა და თემების შესწავლაც.

X კლასში სადამრიგებლო საათის ფარგლებში დამრიგებლები შეიმუშავებენ სადამრიგებლო პროგრამას შემდეგი მიმართულებების გათვალისწინებით: ცხოვრების ჯანსაღი წესი და სამოქალაქო ცნობიერების განვითარება, ხოლო IX, XI და XII კლასებში –  პროფესიული ორიენტაციის მიმართულებით.

 

V-XII კლასებისთვის დამრიგებელი- წელიწადში მინიმუმ ერთხელ (სასწავლო წლის ბოლოს) აკეთებს სადამრიგებლო კლასის თითოეული მოსწავლის აკადემიური მიღწევის, გაკვეთილებზე დასწრებისა და ქცევის ანალიზს – მასწავლებლებისგან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე და წერს თითოეული მოსწავლის მოკლე დახასიათებას. (დახასიათებაში აღწერილი უნდა იყოს მოსწავლის ძლიერი მხარეები, მისი წარმატებები როგორც აკადემიური, ასევე სოციალური ურთიერთობების თვალსაზრისით, მოსწავლის მონაწილეობა წრეებში, სპორტულ შეჯიბრებებსა თუ სხვა სახის ღონისძიებებში; დახასიათებაში ასევე  გაანალიზებული უნდა იყოს ყველა ის საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანია (ან არსებითია)  მოსწავლის კოგნიტური (შემეცნებითი), ფიზიკური, ემოციური და სოციალური განვითარებისათვის. ეს ინფორმაცია ყოვეწლიურად უნდა მიეწოდება მშობელს კომუნიკაციის ნებისმიერი ფორმით (პირადი შეხვედრისას, ელექტრონული ფოსტის საშუალებით და სხვ.)).

– მოსწავლის სხვა სკოლაში გადასვლის შემთხვევაში, დამრიგებელი  ამზადებს ინფორმაციას, მისი აკადემიური მიღწევისა და გაკვეთილებზე  დასწრების შესახებ მოსწავლის პირად საქმეში შესატანად.

 

დაზუსტებული სადამრიგებლო პროგრამა:

ეროვნული სასწავლო გეგმის,  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ შემუშავებული მეთოდურ სახელმძღვანელოებზე დაყრდნობით, დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის თითოეული  კლასისთვის 2017-2018  ს/წელს განისაზღვრა სადამრიგებლო პროგრამის ფარგლებში კლასის საათების თემატიკა.

 

კლ. თემები
1 კლასი I.      სასკოლო საზოგადოების ჩამოყალიბება; 1 რატომ დავდივართ სკოლაში? 2.კლასში ქცევის წესების შემუშავება, ეთიკა-ზრდლიობა საკლასო და სასკოლო გარემოში; 3. მოსწავლის ვალდებულებებისა და უფლებების გაცნობა; II.მორალური ცნობიერების განვითარება: 1. სწორი და არასწორი საქციელის შეფასება 2. სირთულეები სწავლაში და მათი მოგვარების გზები; 3. ადამიანთა შორის მსგავსება და განსხვავება-ემოციები; 4. დროის ყადრი – დროის მართვა. III. გარემოს დაცვითი კულტურა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი: 1. ბუნების მოფრთხილების აუცილებლობა; 2. პირადი ჰიგიენა – თავის მოვლის ჩვევები; 3. ავადმყოფობის გავრცელების წყაროები.  IV. უსაფრთხოება და მოქალაქეობრივ-პატრიოტული ცნობიერება: 1. საკუთარი ოჯახის საკონტაქტო ინფორმაციების შეგროვება და ცოდნა; 2. არასტანდარტულ სიტუაციებში მოქმედების წესების ჩამოყალიბება; 3. გზაზე მოძრაობის წესების შესწავლა; 4. საგზაო ნიშნების მნიშვნელობა. 5. საკუთარი სოფლის/ქალაქის ისტორიის სესწავლა. 6 დღესასწაულების აღნიშვნა და ტრადიციების სესწავლა. V. ინტელექტუალური და ესთეტიური განვითარება: 1. საყვარელი წიგნები; 2. საყვარელი პერსონაჟები; 3. ხელოვნების დარგები და ნიმუშები. VI. ბიზნეს უნარ-ჩვევები: „ჩვენ თვითონ“
2 კლასი I.   პიროვნული და მორალური  განვითარება: 1. რას ნიშნავს იყო მეორეკლასელი? 2. ზაფხულის შთაბეჭდილებები; 3. საკლასო წესების შემუშავება 4. ემოციები რომლებიც თან ახლავს სხვადასხვა საქმიანობას; 5. თვისებები რომელთა გამო ვირჩევთ მეგობრებს; 6. იდეალური მოსწავლისა და მეგობრის პორტრეტი;  7. მეგობრიბა და მეგობრობის უნარი;  8 ადამიანებს შორის მსგავსება და განსხვავება; 9 ალტრუიზმი; 10. მეორეკლასელის სირთულეები  და მათი დაძლევის გზები; 11. ქცევის წესები -ეტიკეტი; II. გარემოს დაცვითი კულტურა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი: 1. გარემოს მოვლა, სისუფთავეზე ზრუნვა; ჩემი დღის რეჟიმი; 3. ჯასაღი ცხოვრების წესი-სპორტი, სასარგებლო პროდუქტები.  III. უსაფრთხოება და მოქალაქეობრივ-პატრიოტული ცნობიერება: 1. მავნე ჩვევები, 2. უსაფრთხოება; 3. ჩვენი ქვეყნის ისტორიული და კულტურული ძეგლები რომლებსაც ვიცნობა; 4 გამოჩენილი პიროვნებები; IV. ინტელექტუალური და ესთეტიური განვიტარება: როგორ ვისვენებ, რას ვკითხულობ – ჩემი საყვარელი წიგნები; V. ბიზნეს უნარ-ჩვევები: „ჩვენი ოჯახი“
3 კლასი I. პიროვნული და მორალური  განვითარება: 1. რას ნიშნავს იყო მესამეკლასელი? 2. ზაფხულის შთაბეჭდილებები – ჰობი; 3. რატომ ოცნებობენ ადამიანები? 4. ფანტაზია; 5.  უფლებები, პასუხისმგებლობები და ვალდებულებები;;  7. ურთიერთობები უფროსებთან;  8 სირთულეები ურთიერთობებში და მათი დაძლევის გზები; 9 ჯადოსნური სიტყვები; 10. მეგობრობის კოდექსი კლასში; 11. კამათი-ჩხუბი და კამათის კულტურა; 12. თანამშრომლობის მნიშვნელობა. II. გარემოს დაცვითი კულტურა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი: 1. გარემოს მოვლა, სისუფთავეზე ზრუნვა; ჩემი დღის რეჟიმი; 3. ჯასაღი ცხოვრების წესი-სპორტი, სასარგებლო პროდუქტები.  III. უსაფრთხოება და მოქალაქეობრივ-პატრიოტული ცნობიერება: 1. საგზაო  უსაფრთხოება; 3. ჩვენი ქვეყნის ისტორიული და კულტურული ძეგლები რომლებსაც ვიცნობ; 4 მუსიკა, თეატრის.  IV. ინტელექტუალური და ესთეტიური განვიტარება: 1. რას ვკითხულობ – ჩემი საყვარელი წიგნები; V. ბიზნეს უნარ-ჩვევები: „ჩვენი საზოგადოება“
4 კლასი I. პიროვნული და მორალური  განვითარება: 1. ჩვენი უნარები და შესაძლებლობები; 2. რას ნიშნავს იყო მეოთხეკლასელი; 3. ადამიანთა უნიკალურობა; 4. მინდა გავხდე კულტურული ადამიანი – ღისეული მოქალაქე. 5. კულტურული ადამიანის დახასიათება; 6. კულტურული ადამიანის აუცილებელი თვისებები; 7. ბავშვთა უფლებები; 8. ბავშვთა ვალდებულებები; 9. პატივისცემა; 10 კონფლიქტები – უფლებების დარღვევა. 11. კონფლიქტების მოგვარება. II. გარემოს დაცვითი კულტურა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი: 1. ცვლილებები – როგორ ვიზრდებით, ვვითარდებით, მ2. მინდა ვიყო ჯანმრთელი ადამიანი; 3. ჯანსაღი ცხოვრების სტილი; 4. მავნე ჩვევები;   III. უსაფრთხოება და მოქალაქეობრივ-პატრიოტული ცნობიერება: 1. არასტანდართულ სიტუაციებში ადეკვატური მოქმედება.2. გზაზე მოძრაობის წესები;  IV. ინტელექტუალური და ესთეტიური განვიტარება: 1. ჩემი ზაფხული- როგორ ვისვენებდი; 2. გართობის რა საშუალებებს ვიყენებ; 3. საყვარელი ფილმის გმირები, ლიტერატურული პერსონაჟები; 4. ქვეყნის და მსოფლიოს გამოჩენილი პიროვნებები.  V. ბიზნეს უნარ-ჩვევები: „ჩვენი ქალაქი“
5 კლასი 1.    თანამშრომლობა, აქტიური მოსმენა. 2. ტყუილს მოკლე ფეხები აქვს; 3. როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები; 4. მე შემიძლია სიბრაზის მართვა; 5. კამათის ხელოვნება; 6. მეგობრობა; 7. ახალი ნაცნობების შეძენა. 8. როგორ გადავაქციოთ წვეულება ზეიმად. 9. მარტო სახლში. 10. წესები, რომელიც ჭირდება საზოგადოებას; 11. ჩემი ქალაქი – გარემოს დაცვა; 12. ეტიკეტი; 13. ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება. 14. ბიზნეს უნარ-ჩვევების განვითარება – „ჩვენი რეგიონი“
6 კლასი 1.     დღის რეჟიმი, მისი ორგაიზება; 2. ცხოვრების ჯანსაღი წესი; 3. მსგავსება და განსხვავება, შემწყნარებლობა; 4. მოთმინება/ნებისყოფა; 5. სამართლიანობა; 6. პატივისცემა; 7. ძალა/სიძლიერე; 8. წონასწორობა; 9. მეტსახელები/იარლიყები; 10. ბავშვთა უფლებები; 11. როგორ ვეცნობით კლასიკას; 12. უცენზურო ლექსიკა; 13. ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება. 14. ბიზნეს უნარ-ჩვევების განვითარება – „ჩვენი ქვეყანა“
7 კლასი 1.     გატაცება თუ დამოკიდებულება; 2. უნდა გვეშინოდეს თუ არა კრიტიკის; 3. სიმორცხვე; 4. მტრობა; 5. ჯგუფი თუ იდივიდუალურობა; 6. თამბაქოს მავნე ზეგავლენა; 7. უკვე დიდი ვარ; 8. იუმორი ჩვენს ცხოვრებაში; 9. მიმბაძველობა-კუმირები და თაყვანისმცემლები; 10. ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება. 11. ბიზნეს უნარ-ჩვევების განვითარება -ბიზნესის დაგეგმვა (ბიზნესის არსი და თავისებურებები, მეწარმეობის არსი და პრინციპები, მეწარმის უნარ-ჩვევები)
8 კლასი 1.     რას ნიშნავს ვიყო მოზარდი-თინეიჯერი? 2. ფიზიოლოგიური ცვლილებები- ჰიგიენა; 3. მინდა ვიყო პოპულარული; 4. მომხიბვლელობა; 5. არა ძალადობას; 6. კონფორმიზმი; 7. ლიდერობა; 8. ხასიათის სიმტკიცე; 9. ჩაცმის სტილი- ჩემი იმიჯი; 10. ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება. 11. ბიზნეს უნარ-ჩვევების განვითარება -ბიზნესის დაგეგმვა (ბიზნესის არსი და თავისებურებები, მეწარმეობის არსი და პრინციპები, მეწარმის უნარ-ჩვევები)
9      კლასი თვითგანვითარება – როგორ ვსწავლობთ, როგორ ვისწავლოთ უკეთ; თვითგანვითარება;   პროფესიული ორიენტაცია და კარიერის დაგეგმვა:   ჩემი მიზანი;  ჩემი არჩევანი, მომავალი პროფესია;  სწრაფვა წარმატებისკენ;  გამოჩენილი პიროვნებები;   პოპულარული პროფესიები; . ვინ ვარ მე?;  მომავლის დაგეგმვა,  SWOT ანალიზი – ჩემი ძლიერი და სუსტი მხარეები; სირთულეები და საფრთხეები; შესაძლებლობები.   ბიზნეს უნარ-ჩვევების განვითარება -ბიზნესის დაგეგმვა (ბიზნესის არსი და თავისებურებები, მეწარმეობის არსი და პრინციპები, მეწარმის უნარ-ჩვევები)
10 კლასი ცხოვრების ჯანსაღი წესი: 1. ბუნების მოფრთხილების აუცილებლობა; 2.  ცხოვრების ჯანსაღი წესი; 3. მავნე ჩვევები;  4. თამბაქოს მავნე ზეგავლენა; 5. ნარკომანია; 6. ალკოჰოლის მავნე ზეგავლენა; 7.აივ ინფექცია; 7.  ჯასაღი ცხოვრების წესი-სპორტი 8. სასარგებლო პროდუქტები. სამოქალაქო  ცნობიერება: 1. მსგავსება და განსხვავება; 2.  კონფლიქტები – უფლებების დარღვევა. 3. კონფლიქტების მოგვარება. 4. შემწყნარებლობა – ტოლერატულობა; 5. მოთმინება/ნებისყოფა; 6. სამართლიანობა; 7. პატივისცემა;  8. წონასწორობა; 9. ჯგუფი თუ იდივიდუალურობა;  ბიზნეს უნარ-ჩვევების განვითარება -ბიზნესის დაგეგმვა (ბიზნესის არსი და თავისებურებები, მეწარმეობის არსი და პრინციპები, მეწარმის უნარ-ჩვევები)
11 კლასი 1. თვითგანოითარება – ვინ ვარ მე?;   როგორ ვსწავლობთ, როგორ ვისწავლოთ უკეთ;  2. პროფესიული ორიენტაცია და კარიერის დაგეგმვა:   ჩემი მიზანი;  ჩემი არჩევანი; მომავალი პროფესია; სწრაფვა წარმატებისკენ; პოპულარული პროფესიები და გამოჩენილი პიროვნებები;  მომავლის დაგეგმვა; 3. ბიზნეს უნარ-ჩვევების განვითარება -ბიზნესის დაგეგმვა (ბიზნესის არსი და თავისებურებები, მეწარმეობის არსი და პრინციპები, მეწარმის უნარ-ჩვევები)
12 კლასი 1. თვითგანოითარება  ვინ ვარ მე?;  როგორ ვსწავლობთ, როგორ ვისწავლოთ უკეთ;  2. პროფესიული ორიენტაცია და კარიერის დაგეგმვა:    ჩემი მიზანი;  ჩემი არჩევანი, მომავალი პროფესია;  სწრაფვა წარმატებისკენ;  გამოჩენილი პიროვნებები;  პოპულარული პროფესიები;  მომავლის დაგეგმვა; 3. ბიზნეს უნარ-ჩვევების განვითარება -ბიზნესის დაგეგმვა (ბიზნესის არსი და თავისებურებები, მეწარმეობის არსი და პრინციპები, მეწარმის უნარ-ჩვევები)

 

თავი IV.სავალდებულო და არჩევითი საგნები

საგნების დაჯგუფების მთავარი პრინციპები

 

 1. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნები:

ა) სახელმწიფო ენა;

ბ) მათემატიკა; 

გ) უცხოური ენები;

დ) საზოგადოებრივი მეცნიერებები;

ე) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები;

ვ) ტექნოლოგიები;

ზ) ესთეტიკური აღზრდა;

თ) სპორტი.

 

 • სახელმწიფო ენა

 

 1. სახელმწიფო ენის საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები:

ა) ქართული ენა და ლიტერატურა (ისწავლება I-XII კლასებში);

ბ) ქართული, როგორც მეორე ენა, არაქართუელენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის (ისწავლება  I-V კლასებში).

 

 • მათემატიკა

 

 1. მათემატიკის საგნობრივ ჯგუფს განეკუთვნება სავალდებულო საგანი მათემატიკა (ისწავლება I-XII კლასებში).
 2. მათემატიკის სწავლების ძირითადი მიზანია მოზარდში ანალიტიკური, ლოგიკური, სისტემური და სიმბოლური აზროვნებისა და კვლევის უნარ-ჩვევის გამომუშავება. მათემატიკის სწავლამ მოსწავლეს უნდა შესძინოს ის უნარ-ჩვევები, რომლებიც მას დაეხმარება ცხოვრებისეული, პრაქტიკული პრობლემების გადაჭრაში.
 3. ხაზვა ისწავლება V-IX კლასებში ძირითად , ხოლო X კლასში არჩევით საგნად.
 4. ლოგიკა ისწავლება XI-XII კლასებში.

 

 

 

 • უცხოური ენები

 

 1. უცხოური ენების საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები:

ა) პირველი უცხოური ენა – ინგლისური ენა  (ისწავლება I-XII კლასებში);

ბ) მეორე უცხოური ენა – რუსული ენა (ისწავლება ქართული სექტორის  I– XII კლასებში,).

 1. პირველი კლასიდან სავალდებულოა ინგლისური ენის სწავლება.
 2. პირველი უცხოური ენის, ასევე მეორე უცხოური ენის სწავლება იწყება ქართული სექტორის პირველი კლასიდან ხოლო რუსული სექტორის I-V კლასები სწავლობენ პირველ უცხო ენას – ინგლისურს.
 3. უცხოური ენების სწავლებამ მოსწავლეს უნდა განუვითაროს სახელმწიფო ენასთან ერთად სულ მცირე ორ ენაზე კომუნიკაციის უნარი.
 4. უცხოური ენების საგნობრივი ჯგუფის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია, მოსწავლეებმა შეძლონ წერილობითი და ზეპირი ფორმით კომუნიკაცია უცხოურ ენაზე/ენებზე. ყველა სხვა საგნობრივი ჯგუფის მსგავსად, ძირითადი ყურადღება უნდა მიექცეს შეძენილი ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენების უნარის განვითარებას.
 • საზოგადოებრივი მეცნიერებები

 

 1. საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები:

) ჩვენი საქართველო  (ისწავლება V-VI  კლასებში);

) საქართველოს და მსოფლიო ისტორია  (ისწავლება  VII- VIII, XI -XII  კლასებში);

გ) საქართველოს ისტორია (ისწავლება  IX კლასში);

დ) შესავალი ისტორიაში (ისწავლება  X კლასებში);

) გეოგრაფია  (ისწავლება VII- VIII კლასებში);

ვ) საქართველოს გეოგრაფია (ისწავლება IX კლასში);

ზ) მსოფლიოს გეოგრაფია (ისწავლება X კლასში);

თ) გლობალური პრობლემების გეოგრაფია (ისწავლება XI კლასში);

ი) სამოქალაქო განათლება (ისწავლება  IX-X კლასებში);

კ) სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება (ისწავლება IV, VIII და XII კლასებში);

ლ) საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება (ისწავლება XI კლასში);

 1. საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნობრივი ჯგუფის მთავარი მიზანია, ხელი შეუწყოს ინფორმირებული, აქტიური და პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე მოქალაქის აღზრდას; მიაწოდოს მოსწავლეს ინფორმაცია მშობლიური გარემოს შესახებ; დაეხმაროს მას, განსაზღვროს მშობლიური ქვეყნის ადგილი მსოფლიო ისტორიულ და გეოგრაფიულ პროცესებში; ჩამოაყალიბოს იგი პატრიოტ და ჰუმანურ ადამიანად. ამასთან, საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნობრივ ჯგუფში შემავალი საგნების სწავლებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მოსწავლეებში სამოქალაქო ღირებულებების გამომუშავებისთვის.
 • საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
 1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები:

ა) ბუნებისმეტყველება (ისწავლება I-VI კლასებში);

ბ) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები (ისწავლებაVII კლასში);

გ) ბიოლოგია (ისწავლება VIII-XI კლასებში);

დ) ფიზიკა (ისწავლება VIII-XI კლასებში);

ე)  ქიმია (ისწავლებაVIII-XI კლასებში);

ვ) ასტრონომია (ისწავლება არჩევით საგნად XI კლასში)

 1. საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების მთავარი მიზანია, აზიაროს მოსწავლე მეცნიერების საფუძვლებს და განუვითაროს მას კვლევის უნარ-ჩვევები, რაც მოსწავლეს საშუალებას მისცემს შეიცნოს სამყარო, ჩაერთოს საზოგადოებრივი საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში, იგრძნოს პასუხისმგებლობა საკუთარი თავის, საზოგადოებისა და  გარემოს მიმართ.

 

 • ტექნოლოგიები
 1. ტექნოლოგიების საგნობრივ ჯგუფს განეკუთვნება სავალდებულო საგანი ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები (ისტ) (ისწავლება I, V-VI კლასებში);
 2. ტექნოლოგიების საგნობრივი ჯგუფის მიზანია: ხელი შეუწყოს მოსწავლეებში მედია და ციფრული წიგნიერების დონის ამაღლებას; დაეხმაროს მათ სხვადასხვა დარგისათვის სპეციფიკური ტექნოლოგიების დაუფლებაში და ამ ტექნოლოგიების გამოყენებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების განვითარებაში, როგორც სხვადასხვა საგანთან ინტეგრირებული სწავლებისას, ასევე ცალკე სწავლების გზით.
 • ესთეტიკური აღზრდა
 1. ესთეტიკური აღზრდის საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები:

ა) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (ისწავლება I-IX კლასებში, რუსულ სექტორზე I-V კლასებში);

) მუსიკა (ისწავლება I-IX კლასებში, რუსულ სექტორზე I-V კლასებში);

 1. ესთეტიკური აღზრდის საგნობრივი ჯგუფის მიზანია, განუვითაროს მოსწავლეებს ხელოვნების ნიმუშების აღქმის, შეფასებისა და შექმნის უნარები; დაეხმაროს მათ ხელოვნების უნივერსალური ენის შესწავლასა და მისი საშუალებით ეროვნულ და მსოფლიო კულტურულ ფასეულობებთან ზიარებაში.

 

 • სპორტი
 1. სპორტის საგნობრივ ჯგუფს განეკუთვნება სავალდებულო საგანი სპორტი ისწავლება: ზოგადი სპორტი და ჭადრაკი I-VI კლასებში, ხოლო VII- XII კლასებში სკოლაში არჩეულია სპორტის შემდეგი სახეობები: ჭადრაკი, ფრენბურთი და ბადმინტონი;
 2. სპორტის სწავლების მიზანია, ჩააბას მოსწავლე ფიზიკურ აქტივობებში და ამ გზით შეუწყოს ხელი მის ფიზიკურ განვითარებას, ასევე, საგნის სწავლების ერთ-ერთი მთავარი მიზანია მოსწავლემ გააცნობიეროს ჯანსაღი ცხოვრების მნიშვნელობა ადამიანის ცხოვრებაში.
 3. სსსმ მოსწავლეები (კერძოდ, ფიზიკური პრობლემების მქონე: საინვალიდო ეტლით მოსარგებლე, გონებრივი განვითარების დარღვევის მქონე, მხედველობისა და სმენის დარღვევის მქონე და სხვ.) სპორტის გაკვეთილებსა და სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობენ მათთვის შემუშავებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შესაბამისად.

 

 • არჩევითი საგნები

 

არჩევითი საგნების სწავლების მთავარი მიზანია მოსწავლეთა თვალსაწიერის გაფართოება და მათი გამოცდილების გამდიდრება.

 1. მიმდინარე ს/წელს არჩეულ იქნა შემდეგი საგნები:

 

ერთმოდულიანი საგნები, რომელთა მოდულის ხანგრძლივობა არის ორი სემესტრი

 

1.  ხაზვა 1 2 X
2.  ასტრონომია 1 2 XI

 

ერთმოდულიანი საგნები, რომელთა მოდულის ხანგრძლივობა არის ერთი სემესტრი

 

3.  სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება: პრაქტიკული კურსი 1 1 XII

 

 1. X-XII კლასებში მოსწავლემ უნდა ისწავლოს არჩევითი საგნები 5 სემესტრის განმავლობაში.
 2. XII კლასის მეორე სემესტრში არჩევითი საგნები არ ისწავლება.

 

        

თავი V.  სასკოლო სასწავლო გეგმის სასკოლო საზოგადოების წევრებისათვის გაცნობის წესები.

 1. პედაგოგები სასკოლო სასწავლო გეგმის პროექტს ეცნობიან წინასწარ ( შეაქვთ შესწორებები და დამატებები,საჭიროების შემთხვევაში და აწვდიან დირექციას), შემდგომ დაზუსტებულ და დამტკიცებულ სასკოლო სასწავლო გეგმას იხილავენ პედაგოგიური საბჭოს სხდომაზე.
 2. მოსწავლეებსა და მშობლებს დამრიგებლები სასკოლო სასწავლო გეგმას აცნობენ პირველივე მშობელთა კრებებზე, არაუგვიანეს სასწავლო წლის დაწყებიდან პირველი კვირის ბოლომდე. ამავე დროს ისინი ეცნობიან სკოლის შეფასების სისტემაში შესულ ცვლილებებს(ასეთის არსებობის შემთხვევაში), წლიური გამოცდების ჩამონათვალს,შეფასების კრიტერიუმებს,შემაჯამებელი დავალებების რაოდენობებს, მათი აღდგენის ვადებს და მათ გავლენას წლიურ ნიშანზე. და სხვა სკოლისათვის აუცილებელ საკითხებს.
 3. სკოლის დირექცია სასკოლო სასწავლო გეგმას აცნობს ნებისმიერ ახალ მოსწავლესა და მის მშობელს.
 4. სკოლის დირექცია უზრუნველყოფს სასკოლო სასწავლო გეგმის ხელმისაწვდომობას,ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის.